Seniorvejledning i Aarhus Kommune

Flere sunde leveår for vores seniorborgere

Udskriv case

Kontakt

Trine Damgaard Møller
Projektleder
Folkesundhed Aarhus Kommune, Folkestedet

Tlf: 41 86 44 00
trdm@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

200.000 - 300.000

Kommune/organisation

Formål

At skabe flere sunde leveår for seniorborgere igennem forebyggelse af funktionstab, strukturtab, ensomhed og identitetskriser. Herudover er hensigten at bidrage til at fremme borgerens kompetencer til at handle på egen sundhed og trivsel i overgangen til seniorlivet.

Målgruppe & Arena

Borgere i aldersgruppen over 58 år og opefter med behov for vejledning og støtte i overgangen til seniorlivet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

03/01/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Seniorvejledningen er en mulighed for at en borger fra 58+ år kan få uvildig sparring med en frivillig seniorvejleder.

  En væsentlig faktor ved seniorvejledningen er at seniorvejlederne selv er seniorer i aldersgruppen 60-75 år. Det vil sige de selv har et erfaringsgrundlag de kan møde og spejle borgeren med. Herudover modtager seniorvejlederne løbende kompetenceudvikling både igennem uddannelse og sparring.

  Seniorvejledningen indebærer:

  Én til én-vejledning og -sparring.

  Gruppevejledning og -sparring.

  Dialog om og refleksion over sundhed, fællesskab, frivillighed og interesser, hvor borgerens kompetencer og motivation til at handle er i centrum. Inspiration og introduktion til centrale aktiviteter og tilbud i Aarhus by samt lokalområder.

  Brobygning og følgeskab til aktiviteter, foreninger og tilbud i byen.

  To til tre opfølgningssamtaler efter behov.

  Se video nedenfor om indsatsen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet er organiseret i Sundhed og forebyggelse i et medborgerhus, der hedder Folkestedet. Det er ledet af en projektleder og en udviklingskonsulent. Vi har herudover 10 frivillige seniorvejledere som blandt andet yder seniorvejledning i lokalområdet. I den sammenhæng har vi også samarbejde med Biblioteker, folkehuse og frivillighuse i lokalområder herudover også samarbejde med foreninger og frivilligorganisationer.

  Rekruttering

  Seniorvejlederne rekrutteres igennem formidlingskanaler som Facebook, ugeaviser samt det kommunale sundhedsmagasin, Vital, der bliver sendt ud til alle borgere over 60 år i Aarhus. Det har været nemt at få frivillige seniorvejledere – udfordringen har i højere grad været at finde den organisatoriske form på seniorvejledningen og udvikle og afprøve det sammen med de frivillige, så vi har kunne formidle tilbuddet om seniorvejledning ud til borgere.

  Seniorvejledningen formidles igennem Netværket 58+’s hjemmeside og nyhedsbrev, Facebook, Bibliotekerne samt som forbyggende indsatser i kommunen. Kontakt til seniorvejledningen sker telefonisk.

  Økonomi pr. år

  200.000 - 300.000

  Indsatsen er en del af en større budgetramme, så det er ikke estimeret ned i den enkelte indsats hvad det har kostet. Herudover har indsatsen været i opstartsfase, hvilket bevirker at der er blevet brugt flere mandetimer på at igangsætte. Nedenstående er derfor et estimat på hvad udgiften vil være fremadrettet pr. år.

  ”Det at det var en ligeværdig samtale og tale med en der havde været der før – og få nogle input. Jeg er kommet mere i harmoni med mig selv og jeg tør næste ikke sige det, men mere i balance med hvad jeg vil” Kvinde 66 år

  "Hun var god til at lytte at lade mig være mig. Satte ord på. Hold da op du er kommet langt til siden sidst. Det var vældig behageligt - og jeg gik derfra mere tilfreds med sig selv." Kvinde 64 år

  Anonyme, borgere, Aarhus

  Virkning

  Vi har samlet data om indsatsens virkning på flere måder. Dels ved et evalueringsinterview med et udtræk af seniorer der har modtaget seniorvejledning. 19 personer ud af 65 vejledte.

  Herudover har vi løbende talt med andre borgere, der har fået seniorvejledning og ved uformelle møder fået deres perspektiver herpå samt at vi har lavet video-materiale med to borgere, der har modtaget seniorvejledning, hvor vi spørger om de vil anbefale det til andre.
  Virkningen af seniorvejledningen er i høj grad at respondenterne beskriver, at der bliver sat en refleksion i gang hos dem, enten at de får nogle konkrete anvisninger, de kan handle på eller at de får sat et perspektiv på, der gør at de oplever at der åbner sig et mulighedsrum som de kan handle indenfor.

  Helt konkret besvarer en stor andel, 60%, af de 19 adspurgte, at de er blevet mere afklaret omkring deres seniorliv igennem seniorvejledningen. Og flere svarer at det har en positiv virkning at seniorvejlederne selv seniorer og at de oplever at de kan relatere sig til vejlederens erfaringer samtidig med at de oplever at deres egene erfaringer og drømme bliver mødt.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  En erfaring hos os er, at det har stor betydning at organisere den frivillige indsats så fleksibelt som muligt. I starten skal der bruges meget tid på at få udbredt indsatsen og det er vigtigt at gøre det nemt for borgeren at komme i kontakt med en seniorvejleder. Ex. bare et telefonnummer. Sørg for at skabe plads og rum til at udvikle undervejs - lave borgerinterviews og find et sted hvor du kan møde målgruppen.
  Perspektiver til udvikling vil være at etablere endnu flere samarbejder lokalt og understøtte seniorvejlederne i denne proces.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  En barrierer er, at det tager lang tid at nå ud til borgerne. Brug energi på at skabe masser af samarbejde i lokalområderne, så ex. biblioteker er med til at bære det videre.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Seniorvejledningen har størst succes i de områder, hvor der er etableret kontinuerligt samarbejde lokalt. Her er seniorvejlederne også selv mere aktive i at være opsøgende. Derfor er et perspektiv også, at det er en væsentlig kompetence hos seniorvejlederne, at de selv er opsøgende og har lyst til at være det.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x