Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Udskriv case

Kontakt

Susanne Rosenild
Naturvejleder
Sekretariat for sundhed, Vordingborg Kommune

Tlf: 40994482
suro@vordingborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er udvikle en model for ”at den ældre medborger, på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen tæt på sin bolig efter afsluttet vedligeholdelsestræning i kommunalt regi og dermed vedligeholde mental, fysisk og social sundhed”
Målet med at få de ældre ud i naturen er, at de får motion, frisk luft, socialt samvær, mental sundhed og at gøre dem selvhjulpne i forhold til at færdes både i naturen og i nærmiljøet.

Målgruppe & Arena

Målgruppe 1:
Ældre der deltager i vedligeholdelsestræning ved aktivitetscentre og de tilknyttede medarbejdere
Målgruppe 2:
Alle ældre fra 60 år

Første model for ældre i vedligeholdelsestræning foregik i den nære natur ved de kommunale aktivitetscentre med medarbejdere
Anden model for alle ældre fra 60år foregik i naturen med frivilligguider

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  I nærværende case blev 2 forskellige modeller afprøvet og beskrives løbende igennem casen:

  Første model:
  Idéen var, at de 10 aktivitetscentre, én ekstern naturvejleder, kommunens ældremedarbejder, samt lokalråd, borgergrupper/frivilliggrupper, foreninger og organisationer skulle samarbejde om at skabe et godt tilbud til målgruppen. Som ekstern naturvejleder blev virksomheden Den Grønne Port (herefter DGP) hyret til at varetage en stor del af den formidlende og koordinerende opgave.
  De lokale kommunale aktivitets- og genoptræningscentre har kontakten til borgeren i forbindelse med vedligeholdelsestræningen. Borgeren er derfor vant til og tryg ved at komme på aktivitetscenteret.
  Derfor struktureredes projektet i første omgang med udgangspunkt i kommunens 10 aktivitetscentre ud fra den formodning, at skridtet fra vedligeholdelsestræningen til den nye gåtursgruppe ikke ville føles så stort.

  Anden model:
  Vi besluttede i projektgruppen at afprøve en ny model, som skulle tilgodese de bedst gående fra vores målgruppe, som med god tid til rådighed kunne gå 1-3 km. Modellen gik ud på følgende: At etablere én samlet gåtursgruppe i kommunen, som gik hver uge på et nyt sted. Mødetidspunktet skulle være fast mandag kl. 10-12, og ruterne skulle fordeles i kommunen, så man i løbet af et år kom hele kommunen rundt. På den måde kunne vi koncentrere os om at rekruttere guider, så der var et program for ét år.
  Med den nye model ville vi løsrive turene fra aktivitetscentrenes regi, for at frigøre medarbejderne, hvilket jo var en del af målet med projektet. Vi ville se, om man kunne inspirere deltagerne til at tage et nyt sted hen, når blot de vidste, at der ville være en hensynsfuld og vidende guide, når de mødte op til turen.

  Se rapport om konceptet i fil 1
  Se implementeringsplan i fil 2
  Se eksempel på rekrutteringspostkort i fil 3

  Se evaluering i fil 4
  Se Inspiration til aktiviteter i fil 5

  Materiale

  Rapport om konceptetDownload

  ImplementeringsplanDownload

  RekrutteringspostkortDownload

  EvalueringsrapportDownload

  InspirationsguideDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektets ansøger var Vordingborg Kommune (herefter VK), med udførende aktører i Sekretariatet for Sundhed, (den interne naturvejleder), en ældremotionsmedarbejder samt leder for Forebyggelse og Rehabilitering. Derudover blev hyret en ekstern naturvejleder i form af virksomheden Den Grønne Port.
  Nogle få af aktivitetscentrenes medarbejdere afholder stadig ture for de ældre der kommer der med inspiration fra projektet.
  En gruppe af frivillige erfarne 60+ guider blev dannet i model 2. Disse guider understøttes stadig i de fortsatte ugentlige ture i driftfase af naturvejlederen fra Sekretariat for Sundhed
  Nyhedsbrev og hjemmeside med tilmelding til turene driftes af Sekretariat for Sundhed.

  Rekruttering

  Model 1:
  Medarbejdere på aktivitetscentrenes vedligeholdestræningsindsats vurderede hvilke ældre der kunne have gavn af at være med på turene og inviterede dem med.
  Der blev opsat plakater om turene ved aktivitescentrene i kommunen.

  Model 2:
  I model 2 annonceres de ugentlige ture med frivilligguider for ældre på 60+ både på hjemmeside og i de lokale gratis aviser..
  Desuden kan folk tilmelde sig nyhedsbreve om turene fra en oprettet hjemmeside :
  www.vordingborg.dk/oplevelsesture

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

   

  AnsøgningDownload

  Kommunen stod for lønudgiften:
  Ældremotionsmedarbejder 15 timer om ugen i alt 283.814kr.
  Naturvejleder fra sekretariat for sundhed i alt 70.000 kr.

  Friluftsrådet gav tilskud til:
  Ekstern naturvejleder 305.000kr
  Grej 109.196kr Se ansøgning for projektet i fil 1 nedenfor

  Folk er virkelig nysgerrige på at høre guidens historier om både naturen og kulturen i det område vi går ture. De hiver jo familie og venner derud efterfølgende og giver stolte deres nye viden videre.
  Vigtigste motivation er ny viden, det sociale samvær, nye bekendtskaber, motionen er sekundær.

  Susanne Rosenild, Naturvejleder, Sekretariat for Sundhed, Vordingborg Kommune

  Virkning

  Første model med gå-grupper fra hvert aktivitetscenter havde fokus på nærhed og tryghed, men flere steder var det vanskeligt at rekruttere nok deltagere, og især frivillige, som ville/kunne agere turleder eller guide. Denne model har vist sig at være meget afhængig af aktivitetscentermedarbejderens indsats og engagement for både rekruttering og motivation af borgerne. Afledte effekter har dog vist sig værdifulde og minder os om at ’ting tager tid’, og at aktivitetscentrene skal føle ejerskab for projektet og tro på at borgerne vil have glæde af det, før det bliver en succes.
  Anden model med oplevelsesture i hele kommunen var udefra set en stor succes i forhold til at få mange frivillige på banen og mange glade og tilfredse deltagere til alle ture. Målet med at frigøre turene fra personalet lykkedes også, men gjorde til gengæld, at aktivitetscentrene måske samtidig mistede fokus på turene i forhold til deres borgere. Den sårbare målgruppe var til stede, men ikke i så stort tal, som man kunne ønske – og turene blev derfor automatisk længere og i et højere tempo tilpasset de fremmødte deltagere. Turene havde større oplevelsesværdi for deltagerne, men også mindre tryghed for de sårbare ældre og nye udfordringer i form af transportproblemer, mv.
  Flaskehalsproblemet er ikke blevet løst, men til gengæld har model 2 vist sig effektiv som forebyggende indsats.
  Der var fra projektets start en forhåbning om, at vi kunne få deltagerne til selv at blive guider. Dette kom vi ikke i mål med inden for projektets ramme.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Se evaluering af indsatsen i fil 1
  Se evaluering med guiderne i fil 4

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Denne indsats munder ud i en implementeringsplan (Se fil 4), som andre kommuner kan bruge til at iværksætte naturaktiviteter og gåture for en tilsvarende målgruppe.
  Implementeringsplanen laves dels som en generel spørgeguide og dels som 3 færdige modeller, hvor borgere med forskellige funktionsniveauer kan udfordres passende.
  De tre modeller er følgende:
  1. For at fange den sårbare målgruppe udarbejdes et inspirationskatalog med idéer til blot at komme udenfor og at bruge naturen mere i hverdagen (Se særskilt dokument: Idéer til naturaktiviteter).
  2. Til vedligeholdelsestræning for de ældre, der kan gå kortere ture, kommer vi med vores anbefalinger til dette.
  3. Sidst, men ikke mindst, giver vi opskriften på at skabe oplevelsesture i hele kommunen med et forebyggende sigte for en bredere gruppe af ældre medborgere.
  OBS offentlige tilbud om gåture tiltrækker ofte de ressourcestærke, og ikke de svageste borgere, som der derfor skal særskilte indsatser til at nå.

  Der er desuden også udviklet en inspirationsguide til aktiviteter i forskellige årstider - fil 5

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Den vigtigste erkendelse er, at for at få de allersvageste borgere ud i naturen, må vi starte med at arbejde med deres motivation i det helt nære. Rutekort er derfor blevet valgt fra og i stedet udarbejdes et inspirationskatalog med naturaktiviteter, som skal motivere de allermest sårbare ældre til at komme udenfor. Det resterende budget til indkøb af grej er blevet prioriteret til bænke, bord-bænkesæt, bålfade, og solsejl i umiddelbar nærhed af aktivitetscentrene

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Aktivitetscenter medarbejdere som selv har erfaring med ophold i uderummet har færre barrierer med at komme på tur med de ældre og kan give den gode fortælling videre.
  Civilsamfundets ressourcer har stor betydning. Folk vil gerne gøre en forskel.
  Den kommunale naturvejlederens netværk og tovholderfunktion til ældre erfarne frivilligguider, fx fra naturforeninger og Ældresagen, har stor betydning for en fortsat drift af frivilligaktiviteter. Frivillige skal hele tiden nurses og anerkendes for den meningsfulde indsats.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Naturterapi “Natur, krop & psyke”

  Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x