Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Udskriv case

Kontakt

Anne-Lene Haarklou Hansen
Projektleder
Gang i Fredensborg, Fredensborg Kommune

Tlf: 7256 2566
alhh@fredensborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen var at fremme fysisk aktivitet/skabe aktive vaner i naturen for borgere med kronisk sygdom og forskellige fysiske udfordringer, samt at inspirere til yderligere brug af naturen enten på egen hånd eller i forening eller som selvorganiseret gruppe efter forløbet.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er målrettet voksne borgere med kronisk sygdom og/eller fysiske udfordringer. Kravet for at kunne deltage er, at man skal være i stand til at gå over 1 km ved egen hjælp uden pauser.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2017 - 01.01.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen var et 10 ugers forløb, hvor holdet mødtes én gang ugentligt i to timer.

  Der var tilknyttet en naturvejleder og en motionsvejleder, der samtidig var tovholder for deltagerne, foreningsinstruktører samt en projektleder. Indsatsen foregik i naturområder i Fredensborg Kommune og bestod af fysisk aktivitet, naturoplevelser og socialt samvær med ligesindede.

  I indsatsen var der fokus på fastholdelse efter det kommunale forløb. Derfor blev der arbejdet med følgende modeller for fastholdelse af borgernes aktive vaner i naturen:
  1) Gruppen inddrages i forløbet og forløbets aktiviteter og øvelser så de selv har mulighed for at videreføre aktiviteten sammen efter forløbets afslutning.
  2) Undervejs i forløbet introduceres deltagerne til tre forskellige foreningsaktiviteter hvor de har mulighed for at fortsætte bagefter.
  3) Fastholdelse på egen hånd.

  Kombinationen af det motionsfaglige og naturfaglige vurderes at være vigtig for denne indsats.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Følgende aktører var involverede i forløbet:
  Partnerskabet ”Gang i Fredensborg” mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland: Projektledelse samt naturvejledning.
  Sund og Suveræn (privat aktør, og aktiv i foreningen Nivå Trim): Motionsvejledning og tovholder for deltagerne.
  Kommunens tovholder for kommunens patientforløbsprogram: Supervision af motionsvejleder og naturvejleder ift. borgere med kronisk sygdom, samt rekruttering af deltagere.
  Forskellige frivillige foreninger.

  Rekruttering

  Rekruttering via:
  - kommunens Træningscentre – patientforløbsprogrammerne.
  - flyers til kommunens praktiserende læger
  - opslag på Sundhed.dk
  - kommunens to boligsociale helhedsplaner i Kokkedal og Nivå
  - tilbud om sundhedstjek (ikke længere et tilbud i 2019)
  - flyers på biblioteker, apoteker
  - annoncering på kommunens hjemmeside, div. facebooksider, lokalpressen mv.
  - via patientforeninger, Ældre Sagen
  - Frivilligcentret m.fl.

  Erfaringen er, at det er meget forskelligt hvor de potentielle deltagere finder information om kommunens tilbud. Derfor benytter vi så mange informationskanaler vi kan, der ikke koster penge.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Økonomien er afhængig af hvad man har ”inhouse” og hvad som skal tilkøbes udefra.
  I Fredensborg Kommune koster indsatsen ca. kr. 13.000,- pr. forløb, som finansieres indenfor eget budget. Beløbet dækker tilkøb af ekstern motionsvejleder, et tilskud på kr. 500,- til de deltagende foreninger samt kaffe/the til deltagerne hver gang.

  Hertil kommer egne medarbejder timer, herunder omkring 30-35 naturvejledertimer, samt et uspecificeret antal projektledertimer til planlægning, markedsføring, rekruttering, evaluering mv.

  Da både Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland har et velassorteret udstyrsdepot har der kun i meget begrænset omfang været nødvendigt at afsætte midler til aktivitetsudstyr.

  Jeg er rigtigt glad for, at forløbene har mundet ud i en selvorganiseret gruppe hvor deltagerne har fortsat at mødes hver uge efter at forløbene var ovre.

  Anne-Lene Haarklou Hansen, Projektleder, Fredensborg Kommune

  Virkning

  Forløbet var en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed blev udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne, som er blevet tilpasset Fredensborg Kommunes aktuelle indsats. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.

  Resultaterne viser blandt andet at borgerne er positivt stemte over for at lave aktiviteter i naturen, og at foruden det at have mere natur tættere på hvor de bor og mere tid til at være i den, er de mest betydningsfulde faktorer i forhold til at komme mere ud, hvis de kan få deres familie eller venner med ud eller hvis de kan være med i en forening eller gruppe, hvor de kan følges ud i naturen med en instruktør/vejleder. Størstedelen af borgerne mener desuden af forløbet i høj grad har betydning for deres sundhed (fysisk, psykisk, socialt).

  Evalueringen af forløbet viser en positiv udvikling i borgernes trivsel, med fald i andelen af deltagere, som er i risiko for depression eller stressbelastning fra før forløbets start til afslutningen af forløbet, baseret på WHO’s trivselsindeks, WHO-5. Derudover viser evalueringen en stigning i andelen af borgere med stor tiltro til egne evner (self-efficacy).

  Evalueringen viser også en positiv udvikling i borgernes fysiske formåen samt et fald i andelen af borgere, der oplever stor sygdomspåvirkning i deres liv. Andelen af borgere med daglig, dårlig søvnkvalitet er ligeledes faldet.

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Forløbet tilbydes fremover én gang om året.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Kombinationen af det naturfaglige og motionsfaglige opleves som attraktivt for deltagerne.
  Brug af bål og bålkaffe er positivt for gruppefællesskabet, hvilket kan medvirke til at deltagerne fortsætter at mødes om aktiviteter bagefter.
  Vi har valgt at invitere tre foreningsintroduktioner i hvert forløb, med ret forskelligt indhold og intensitetsniveau ud fra en vurdering af at det er forskelligt hvad deltagerne kan overkomme fysisk og hvad de interesserer sig for.
  Brug tid på at informere foreningerne om forløbet og deltagernes forudsætninger. Vores motionsvejleder er ligeledes altid med deltagerne ude til foreningsaktiviteterne når de foregår.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At kommunen har indgået partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland gør det nemt at finde og benytte egnede naturområder og sikrer en høj faglighed på naturvejledningen.
  Det er også en fordel at vi i Fredensborg Kommune har tradition for at samarbejde med kommunens foreninger i mange forskellige sammenhænge, hvorfor det er ret nemt at invitere foreninger med i forløbet.
  Under udviklingen af dette forløb har det også været en fordel at være en del af et større netværk gennem deltagelsen i projekt Sund i Naturen, som har givet inspiration til forløbets form og indhold.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

  En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

  Den Sociale Vejviser

  Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x