Arbejde som ”pilotskole” med værktøjerne i ‘skoletrivsel for alle’ i Ikast-Brande Kommune

Et 3-årigt projekt omkring skabelse af nye kulturer for- og med elevdeltagelse.

Udskriv case

Kontakt

Claus Bredahl
Skoleleder
Engesvang Skole

Tlf: 99605001
clsor@ikast-brande.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

- At styrke elevernes oplevelse af medbestemmelse på skolen.
- Gennem konkrete tiltag/projekter at styrke elevernes mestring af medbestemmelse i praksis.
- At ændre / forfine skolens elevinddragelseskulturer på medarbejderniveau.

Målgruppe & Arena

Folkeskole.
Indsatsen var både målrettet eleverne og skolens medarbejdere samt skolens organisationsudvikling.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.04.2019 - 30.06.2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Hovedindsatserne blev planlagt af skolens trivselsteam, som består af to lærere, en pædagog, tre ledere og en kommunal konsulent.

  Se vedhæftede dokument (bilag 1) med link til alle værktøjer, og hvor du har mulighed for at læse mere!
  Den første indsats var at afprøve de konkrete værktøjer i ”skoletrivselforalle.dk” med henblik på kortlægning og planlægning af konkrete trivselsindsatser.

  I projektet brugte vi følgende værktøjer:
  Overbliksøvelse --> til udvælgelse af fokusområdet ”elevdeltagelse”
  Brainstorm med afsæt i anbefalingerne i 'skoletrivsel for alle' vedr. området ”elevdeltagelse”
  Handleplan --> APV-lignende værktøj, som overordnet styreramme for praksisinitiativer (se desuden bilag 2 for beskrivelse af projekt-år 1).
  Evalueringsværktøjer.

  Desuden har skolen brugt Harts ”DELTAGERSTIGE” som teoretisk forståelsesramme for, hvilke implementeringstrin de enkelte indsatser har skullet placere sig på.

  Materiale

  Bilag 1 - Hjælp til linksDownload

  Bilag 2 - Plan for indsatser og evalueringDownload

  Skabelon for procedure vedr. anvendelse af Klassetrivsel og UddannelsestrivselDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Skolens trivselsteam var ansvarlige for processen i samarbejde med en konsulent fra skoleafdelingen fra Ikast-Brande Kommune. Løbende var der samarbejde med ”projektejerne” fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (se DCUM.dk), Psykiatrifonden og Ikast-Brande Kommune, da skolen samtidig med praksisindsatserne også fungerede som pilotskole for afprøvning af værktøjerne.

  Rekruttering

  Afsættet for indsatsen var et årti-langt forløb som PALS-skole og en optagethed af at arbejde databaseret og systematisk med elevtrivslen på skolen. I nationale trivselsundersøgelser kunne vi konstatere, at skolens elever grundlæggende trivedes rigtig godt, men at der i spørgsmål vedr. elevdeltagelse og medbestemmelse var en noget lavere tilbagemelding fra eleverne.

  Læs mere om PALS her: https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/pals-positiv-adfaerd-i-laering-og-samspil

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Skolens trivselsteam mødes 10 gange årligt á 2 timer (tre medarbejdere og tre ledere). Desuden har vi brugt ca. 10 personalemødetimer i skoleårene 2019/20, 2020/21 samt 2021/22 på projektet.

  Budget ikke muligt at lave, da vi alternativt skulle have brugt timer på andre indsatser omkring skoletrivsel. Vi har betragtet indsatserne som en del af skolens samlede drift og ikke haft anledning til en decideret budgetlægning.
  Desuden har der i konkrete initiativer i løbet af de tre skoleår været afsat penge til legepladsudvikling (især for de ældste elever), indkøb i emneuger og temadage, indkøb af bolde / andet til bevægelsesprojekter med elever i centrum m.m.

  At inddrage elever og give dem reel medbestemmelse kræver en meget stærk analyse af / fornemmelse for, hvor reel og meningsgivende medindflydelse faciliteres, og hvor pseudoinddragelse og demotivation hos børn undgås. Det er en balancegang, der kræver årvågenhed og et sikkert øje på mål, tegn og løbende evaluering i processen.

  Claus Bredahl, Skoleleder, Engesvang Skole, Ikast-Brande Kommune

  Virkning

  Skolens arbejde med 'skoletrivsel for alle' evalueres inden sommerferien 2022. Ved evalueringsmødet deltager desuden repræsentanter fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
  Undervejs har vi brugt den nationale trivselsmåling samt lavet egen spørgeskemaundersøgelse (med brug af klassetrivsel.dk – skabelonen - vedhæftet længere oppe).

  Spørgeskemaundersøgelsens data har været grundlaget for klasseindsatser i foråret 2022.

  Undervejs har vi ligeledes brugt personalemødetid på at reflektere over tegn på kulturforandringer i organisationen, lavet workshops blandt medarbejderne med videndeling om konkrete praksiseksempler med elevdeltagelse, involveret / informeret skolebestyrelsen om vores tiltag samt holdt flere oplæg på webinarer og i kommunalt regi om vores proces.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Implementering mellem 'i nogen grad' og 'i høj grad': Dette handler om, at vi er glade for, hvor vi er kommet til i processen, men samtidig er vi meget opmærksomme på, at skolekulturer skabes over tid og, at et eventuelt nyt trivselsfokus i organisationen vil forudsætte, at vi samtidig får lavet en plan for forankring af elevdeltagelsesfokusset på vores skole, så den ændrede kultur består.
  Der har fra såvel trivselsteam, medarbejderside som fra eleverne kommet rigtig god respons på de praksisinitiativer, der er taget.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Skoletrivselforalle.dk faciliterer nogle brugbare værktøjer, som kan danne en konstruktiv og systemisk tilgang til trivselsarbejdet på en skole – uanset hvilket fokusområde man vælger. Siden er frit tilgængelig for alle, og værktøjerne kan også bruges enkeltvis suppleret med egne ideer og tiltag.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Som pilotskole skulle vi afprøve værktøjerne over en 3-måneders periode (i første omgang). Det var meget svært foreneligt med en skoles øvrige opgaver at skulle gå så meget ”all in” i en så kort periode.

  I starten var vores fokus på samme trivselsområde ikke berammet til 3 skoleår. Men dels tager det lang tid at lave kulturforandringer, der gerne skulle kunne holde på sigt, og dels har corona og elevdeltagelse ikke altid været forenelige ift. de planer, vi oprindeligt havde lavet!

  Vi så efter første projekt-år ingen markante forandringer i resultaterne i den nationale trivselsmåling vedr. elevdeltagelse. Det undrede os. Vi gik derfor ind og analyserede på spørgsmålene sammen med eleverne og fandt ud af, at vi måtte spørge anderledes ift. vores mål med projektet. Derfor lavede vi vores egen spørgeundersøgelse sammen med alle medarbejderne. Denne blev gennemført i november / december 2021 og data anvendt i efterfølgende kortlægningsarbejde på klasserne.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det første succesfulde projekt-år med gode elevtilbagemeldinger og engagerede medarbejdere gav ”blod på tanden” til nye indsatser, hvor styringen fra trivselsteamet langsomt blev slækket til fordel for arbejde med egne initiativer på / fra de enkelte årgangsteams.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x