Tidlig Forebyggelse i Skive Kommune – tilbud til børn og unge

Tidlig Forebyggelse af børn og unges faldende trivsel på så tidligt et stadie, som muligt

Udskriv case

Kontakt

Daniel Nors
Forebyggelseskoordinator
Skive Kommune, Familieafdelingen

Tlf: 30521813
dano@skivekommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Tidlig Forebyggelse har som hovedformål at bremse faldende trivsel blandt børn og unge på et så tidligt stadie som muligt.

Målgruppe & Arena

Børn, unge, familier og kommende familier, der oplever en midlertidig nedgang i trivsel, og som har brug for hurtig og målrettet støtte uden for serviceloven.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/04/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Tidlig Forebyggelse (TF) kan give hurtige og målrettede tilbud gennem korte, professionelle forløb fra kommunens fagpersoner eller samarbejdspartnere. Der gives op til fem sessioner uden visitation, og man kan også blive tilbudt specielle indsatser til afgrænsede problemstillinger.
  Alle former for problemer vedrørende trivsel kan borgeren i princippet henvende sig med. For eksempel angstsymptomer, psykisk sygdom, undervægt/overvægt eller skilsmisse.
  Deltagerne får redskaber til at kunne klare sig selv, så der forhåbentlig ikke er behov for yderligere støtte.
  Borgeren er inden en uge i kontakt med den medarbejder, der skal hjælpe dem, og der oprettes ikke sag ved Skive Kommune. Alle tilbud gives udenfor Serviceloven. Det er ikke muligt at benytte TF, hvis barnet eller den unge allerede har en sag ved familiesektionen i Skive Kommune.
  Som måleredskab for trivsel bruger Skive Kommune KL’s trivselslineal, og den bliver brugt netop til at afklare, om den enkelte er i målgruppen. Men også til at følge borgernes udvikling. For at vurdere om tilbuddet er det rette, kigger Forebyggelseskoordinatoren på både barnets trivsel og familiens situation. Dermed er TF et tilbud, der kan gives til både barnet/den unge eller forældre/kommende forældre.
  TF tilbyder støtte fra Familieafdelingens forskellige sektioner: PPR, Sundhedsplejen, skole- og dagtilbuds socialrådgivere og medarbejdere på Familiecenteret.
  Skive Kommune prøver at bruge den allerede eksisterende viden, der ligger i de enkelte sektioner i Familieafdelingen og hos samarbejdspartnere i kommunen.
  Den helt store styrke ved TF er, at hele Familieafdelingen og behandlingssystemet stilles til rådighed for en målgruppe, det normalt ikke er tilgængeligt for. Således bygger TF på al den viden, erfaring og evidens, som det kommunale system i forvejen rummer.
  Det vil sige, at målgruppen kan få adgang til eksempelvis sundhedsplejens COS-P og Marte Meo, PPR’s Cool Kids og individuelle psykologforløb, Familiecenterets DUÅ-principper og individuelle familiebehandlingsforløb samt familiesektionens råd og vejledning fra socialrådgiverne i skole- og dagtilbud.
  Hvert forløb bliver tilrettelagt individuelt, og de forskellige tilbud kan kombineres med hinanden. Således er der eksempler på støtte til familier, hvor barnet får hjælp fra sundhedsplejen, mens forældrene tilbydes et forløb med en familiebehandler.

  TF gik i gang den 1. april 2021. Driften begyndte den 19. maj 2021.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  TF kan benytte sig af hele Familieafdelingen i Skive Kommune, dermed er Familieafdelingen sammen om at være ansvarlig for at drifte TF tilbuddet. Derudover kan TF benytte sig af åbne interne tilbud i Skive Kommune. Dette kan f.eks. være vores Sundhedscenter eller Rusmiddelcenter, hvorfor TF på denne måde går på tværs af forskellige forvaltninger. Desuden er TF i et aktivt samspil med civilsamfundet i Skive Kommune og relevante NGO’er og private samarbejdspartnere. Dette bliver vedligeholdt og brugt af Forebyggelseskoordinatoren. Dermed har TF mulighed for at trække på alle relevante tilbud der bedst muligt kan støtte og vejlede borgerne ud fra deres udfordringer.

  Rekruttering

  Indsatsen er spredt ud til hele kommunen på den måde, at TF er præsenteret og synliggjort for alle skoler og dagtilbud – offentlige som private. TF er også præsenteret (ved fysisk fremmøde og dialogmøder) for foreninger, kirker, NGO’er, ved relevante kommunale afdelinger, jobcenter, sundhedscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser, lægeklinikker, veteranforeninger, tandlæger og på enkelte psykologcentre. Tanken bag TF brede præsentation er, at alle der på en eller anden måde har kontakt til børn, unge, forældre og kommende forældre, kender til TF. Kendskabet skal være så bredt som muligt for at hjælpe så mange borgere som muligt på et tidligt stadie, samtidig med at kommunen gerne vil sikre det gode samarbejde både internt og eksternt. Desuden er det vigtigt, at forebyggelseskoordinatoren har bredt kendskab til de tilbud, som samarbejdspartnerne har at tilbyde, så tilbuddene kan bringes i spil. Et konkret eksempel på TFs samarbejde med civilsamfundet er et skilsmissebarn, der har fået samtaler gennem TF, og efterfølgende fik et nyt tilbud om samtaler gennem en skilsmissegruppe i en kirke. Netop dette samarbejde er muligt, fordi problemerne er spottet på et tidligt stadie, og derfor ikke har vokset sig så store, at civilsamfundet ikke kan indgå i løsningen af dem. Skive Kommune forsøger hele tiden at tilpasse sig de tendenser og behov, der viser sig i kommunen. Et eksempel er et kommende tilbud til fædre med efterfødselsreaktioner, fordi sundhedsplejen oplevede flere og flere med de problemstillinger, og derfor udvikler TF sig hele tiden.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Tidlig Forebyggelse er finansieret ved at tage økonomi fra Skive Kommunes Familiesektion. Her er der frigjort 2 mio. til at prioritere indsatsen med TF. Alle midlerne er ikke brugt i det første år, da der primært er taget udgangspunkt i eksisterende ressourcer i Familieafdelingen

  ”Ved at fjerne bureaukratiske arbejdsgange er vi lykkes med at lave et tilbud til borgerne, hvor det er deres behov der er i fokus”

  Daniel Nors, Forebyggelseskoordinator, Skive Kommune, Familieafdelingen

  Virkning

  TF har sørget for, at problemstillingerne ikke eskalerer til egentlige bekymrende positioner på Trivselslinialen i 87% af tilbuddene, og har formået at løfte trivslen hos brugerne både mentalt og fysisk. Siden den 19. maj 2021 har der været 205 henvendelser til TF. I de 87 % af forløbene, hvor trivslen er løftet, har borgerne haft en opstartsmåling på 5,1 i gennemsnit. Ved afslutningen har gennemsnitspositionen af forløbet været på 7,1. Hvert forløb har indeholdt 4,2 sessioner i gennemsnit. De resterende 13% af de afsluttede forløb, har ført til en egentlig underretning, således borgerne modtager et længerevarende forløb, der svarer til den kompleksitet, der er i deres udfordringer. Undervejs i hver enkelt borgers tilbud bliver der lavet en opstartsmåling og en slutmåling på KL’s Trivselslineal.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Indsatsen kan implementeres i stort set alle kommuner, men afhængig af kommunens størrelse, skal man overveje, om TF indsatsen (som beskrevet her) skal implementeres 1:1. Det er nemlig et stort arbejde at præsentere og udbrede kendskabet til TF, vedligeholde netværk og varetage driften.
  Indsatsen kræver også en modig ledelse, der vil prioritere tilbuddet. Mod fordi det for det første er uvist, hvor mange henvendelser, der kommer, og derfor også er uklart hvor mange ressourcer, der skal bruges. Det er heller ikke givet, at man som kommune kan regne ud, hvad man får for de ressourcer, der investeres i tiltaget. Derudover er det et tilbud, der kræver stor tålmodighed både hos ledelse og den, der er koordinator, fordi kendskabet skal være bredt før driften eksisterer. Det kræver per definition tid.
  Desuden er det uvist, hvordan borgernes trivsel ville have været, hvis de ikke havde deltaget i TF.
  TF stiller også nogle krav til forebyggelseskoordinatoren. Personen skal kunne netværke og have en forståelse af det tværfaglige samarbejde. Endvidere skal personen ved henvendelser fra borgerne have in mente, at det gælder om at skabe mest mulig værdi for netop borgerne. Det er borgerens oplevelse og behov, der er i centrum, og det er borgerens trivsel, kommunen forsøger at forbedre.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er altid en udfordring at implementere nye tiltag i en stor organisation. Dette kræver vedholdenhed og tålmodighed.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - Ledelsesprioritering fra Skive Kommunes Familieafdelingen, og herunder fra
  Familiechefen.
  - Et tiltag der er konkret, u bureaukratisk, smidig, simpel.
  - Fokus på borgerperspektivet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x