Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Udvikling og afprøvning af samskabte brobygningsindsatser mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet.

Udskriv case

Kontakt

Marie Lønberg
Projektleder
TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Tlf: 20 54 45 69
marie.loenberg.hansen@regionh.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med projekt Aktive Fællesskaber er at styrke brobygning mellem kommunale rehabiliterings- og forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet. Målet er at understøtte at flere borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og/eller svær overvægt kan forblive fysisk aktive efter deres kommunale forløb er afsluttet. Aktive Fællesskaber er et udviklings- og forskningsprojekt. Gennem en samskabelsesproces mellem kommune og civilsamfund blev der udviklet fire brobygningsindsatser til at understøtte fastholdelse af fysisk aktivitet. Indsatserne har været afprøvet i 15 måneder i et pilotstudie og er nu evalueret. De væsentligste fund er beskrevet her i casen.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og/eller svær overvægt tilknyttet et af Odsherred Kommunes rehabiliterings- og forebyggelsestilbud for disse målgrupper.
Arenaen er primært de kommunale rehabiliterings- og forebyggelsestilbud med brobygning ud til idræts- og patientforeninger.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

24.03.2021 - 01.08.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Gennem en samskabelsesproces i sommeren 2021 har borgere i målgruppen, frivillige fra idræts- og patientforeninger, kommunale medarbejdere fra flere forvaltninger, lokalpolitikere og forskere i fællesskab idegenereret og kommet frem til fire indsatser, der kan understøtte brobygningen i Odsherred Kommune. De fire indsatser er
  1) en kommunalt ansat brobygger
  2) en digital portal til information og vidensdeling blandt sundhedsprofessionelle
  3) en besøgsordning mellem kommunale hold og foreningstilbud
  4) samskabte og tilpassede hold til målgruppen
  Samskabelsesprocessen bestod af fem workshops baseret på metoden Fremtidsværksted og med brug af en ekstern facilitator. Efterfølgende, hen over efterår og vinter 2021-2022, blev indholdet i de fire indsatser konkretiseret på en række dialogmøder.
  Afprøvningen af de fire indsatser foregik i foråret 2022 til sommeren 2023. I afprøvningsperioden blev den kommunale brobygger ansat og de tre andre brobygningsindsatser blev igangsat.
  Afprøvningen indeholdt også et pilotstudie, hvor 33 borgere blev fulgt og målt fire gange; ved opstart og afslutning af deres kommunale forløb, samt 3 og 6 måneder efter afslutning. Borgerne blev målt på fysisk aktivitetsniveau (aktivitetsmålere), funktionsevne (6-minutters gangtest, Tandem balancetest) samt besvarede spørgeskemaer, bl.a. vedr. fysisk og mental livskvalitet (12-item short form health survey), velvære (5-item WHO well-being index), ensomhed (3-item loneliness scale) og stress (perceived stress scale) samt tilknytning til foreningsmotion.
  Data fra disse målinger danner sammen med kvalitative data fra fokusgrupper og interviews med borgere, foreningsrepræsentanter og kommunale medarbejdere grundlag for evalueringen, som vi her nedenfor rapporterer de vigtigste fund fra.

  Materiale

  Resultater fra indsatsen - kortDownload

  Minirapport om indsatsenDownload

  Lokal artikel om Gå-fodbold i OdsherredDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Aktive Fællesskaber er et partnerskabsprojekt mellem TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Odsherred Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Der har deltaget en repræsentant fra alle partnerne i styregruppen, hvor der også har siddet en repræsentant fra en lokal idrætsforening. Projektet er foregået i Odsherred Kommune, primært i Sundhedsafdelingen, hvor brobyggeren blev ansat. Foreningskonsulenten fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har været tilknyttet ved behov, særligt i opstartsperioden. Projektet er ledet eksternt af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed med en projektleder og en forsker. Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium stod primært for udvikling, samt afholdelse og evaluering af samskabelsesprocessen. Steno Sjælland har bidraget med viden og netværk.

  Rekruttering

  Borgere blev i samskabelsesprocessen og i pilotafprøvningen rekrutteret af sundhedsprofessionelle gennem kommunens eksisterende rehabiliterings- og forebyggelsestilbud.
  Foreningslivet blev rekrutteret af kommunens foreningskonsulent.

  Projektet har en hjemmeside under kommunens hjemmeside

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Projektperiode: +1 mio. kr. årligt til udvikling, samskabelse, projektledelse og forskning. Drift: Løn til ansættelse af sundhedsprofessionel brobygger deltid samt eventuelt frikøb af bl.a. foreningskonsulent til løbende sparring.

  Brobygningen har hjulpet, fordi jeg trænger til et spark en gang imellem. Ellers havde jeg nok ikke meldt mig ind i foreningen. Det tror jeg ikke.

  Anonym , Borger, Odsherred Kommune

  Virkning

  Gennem samskabelsesprocessen blev der på forholdsvis kort tid genereret engagement og ejerskab for projektet, både hos de kommunale medarbejdere og ledere, kommunalpolitikere, i foreningerne og blandt borgerne. Det har været en brugbar metode, som andre sandsynligvis kan få glæde af i udviklingsprocesser, hvor flere aktører og sektorer skal involveres på lige fod og engageres i en fælles indsats.
  Erfaringerne fra samskabelsesprocessen er følgende:

  - Tidligere mislykkede samarbejder kan stå i vejen for nye samarbejder mellem kommune og foreningsliv. Det er derfor vigtigt at give plads til uenigheder og matche gensidige forventninger mellem aktørerne, da en fælles forståelse af hinandens motiver for deltagelse er vigtig for at lykkedes.
  - Det er vigtigt at have en fleksibel tidsramme for samskabelsesprocessen.
  - Der er stor værdi i indledningsvist at have en koordinator i kommunen (evt. frikøbt en dag om ugen) til at starte dialogen med de relevante aktører og sikre bred kommunal accept.
  - Det er vigtigt at engagere lokale politikere i samskabelsesprocessen for at tage politiske dagsordener og kommunal økonomi i betragtning. F.eks. involvere relevante politiske udvalg i at beslutte succeskriterier.
  Læringen fra samskabelsesprocessen er blevet beskrevet i en videnskabelig artikel her

  Pilotafprøvningen
  De fire brobygningsindsatser er udviklet i en samskabende proces, hvilket ifølge de deltagende aktører har givet mandat til forandring og lyst til samarbejde og udvikling – både internt i kommunen til at gøre tingene på en anden måde, og eksternt for brobygger til at opstarte samarbejdet med foreningslivet i. Fokus på brobygning har spredt sig til andre dele af kommunen og til brobyggers kolleger i sundhedsafdelingen, hvor brobygning nu tænkes mere naturligt ind i daglige arbejdsgange.
  Resultater for de fire brobygningsindsatser
  1) Brobygger var ansat i knap 1½ år af projektperioden, og varetog de tre andre brobygningsindsatser (besøgsordning, digital portal og samskabte aktiviteter). Hun har været meget central i projektets succes. Hendes primære funktioner har været at yde håndholdt støtte til borgere med behov, samt have kontakt og samarbejde med foreningslivet. Hun har skabt tryghed og tillid mellem foreninger, kommune og borgere. 74% af pilotdeltagerne kendte til brobyggeren ved afslutning af deres kommunale forløb, og 64% af disse følte sig støttet til fortsat deltagelse i fysisk aktivitet. På baggrund af erfaringerne fra projektet blev brobyggerfunktionen forankret (med en budgetudvidelse) i Sundhedsafdelingen.

  2) Den digitale portal findes på sundhedscentrets hjemmeside og anvendes primært af brobygger og hendes kolleger til at skabe overblik over relevante motionstilbud i lokalsamfundet. Portalen kræver løbende vedligeholdelse og udvikling (af brobygger). Ved afslutning af projektet var der 41 tilbud på portalen. På baggrund af erfaringerne fra projektet er der planer om at integrere portalen med en kommunal portal, der pt. er under udvikling.

  3) Besøgsordningen, hvor de kommunale hold besøgte foreninger, og hvor foreninger har været gæstetrænere på de kommunale hold, er afprøvet med 12 foreninger. 67% af pilotdeltagerne havde erfaringer med besøgsordningen ved afslutning af deres kommunale forløb. Borgerne gav udtryk for at de var villige til at prøve forskellige aktiviteter, da det var planlagt som en del af det kommunale forløb, de havde tilmeldt sig, og at de følte sig trygge undervejs. Besøgsordningen fungerede som et godt udgangspunkt for samarbejde mellem sundhedscentret og idræts- og patientforeninger. Nogle foreninger gav dog udtryk for at de var overraskede over målgruppens helbredsudfordringer og havde ønsket en tættere dialog med kommunen i opstarten. Denne usikkerhed fra foreningernes side medførte også, at enkelte borgere ikke følte sig velkomne og tilpas i foreningerne.

  4) Samskabte og tilpassede hold involverede et fælles gåhold mellem to foreninger og et cykelevent. Foreninger gav udtryk for at de gerne ville inkludere flere borgere i deres eksisterende tilbud, men at udvikle nye tilbud målrettet borgernes behov, ser ud til at kræve mere end afprøvningsperioden kunne rumme. Flere foreninger har dog planer om at oprette hold for forenings- og motionsuvante, da de har erfaret i projektperioden, at der er behov.

  Resultater for borgerne
  33 borgere er blevet fulgt fra de opstartede det kommunale forløb og indtil 6 mdr. efter afslutning. 67% af de borgere, der ikke var foreningsaktive ved opstart af deres kommunale forløb, startede i en forening i løbet af måleperioden. De 33 borgere kan inddeles i tre profiler:
  - De foreningsaktive: De der var aktive med foreningsmotion inden det kommunale forløb, og også var det bagefter. Mange af disse blev introduceret og inkluderet i nye meningsfulde aktive fællesskaber, hvilket peger på, at en styrket brobygning også har stor værdi for den gruppe, der i forvejen er fysisk aktive.
  - De ikke foreningsaktive: De der hverken var aktive med foreningsmotion før eller efter det kommunale forløb. Denne gruppe har komplekse udfordringer, f.eks. pårørendearbejde, smerteproblematikker og funktionsnedsættelse, og det tyder på, at der er behov for en anden og måske mere håndholdt og tilpasset indsats til denne gruppe.
  - De nye foreningsaktive: De, der ikke var aktive før, men var det efter det kommunale forløb. Denne gruppe har haft stor glæde at den ekstra støtte og det skub, som brobygger har givet, mens de fællesskaber, som borgerne er blevet en del af i foreningerne, har fastholdt dem i en motionsaktivitet.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Af andre relevante fund kan nævnes, at under det kommunale forløb forbedrede pilotdeltagerne deres fysiske funktionsniveau, som målt vha. 6-minutters gangdistance steg med 34 meter (8%), og denne forbedring var fastholdt efter 6 mdr. Tiden brugt i lette fysiske aktiviteter steg med 15 minutter/dag fra opstart af det kommunale forløb til 6 mdr. efter det kommunale forløb.
  Der er pt. en videnskabelig artikel med resultater fra pilotafprøvningen under udarbejdelse.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  På sigt er målet, at de virksomme erfaringer fra Odsherred skal afprøves i andre kommuner/lokale settings med henblik på at kunne beskrive nogle generelle anbefalinger eller en generisk model for brobygning.
  Det er ikke sikkert, at de fire brobygningsindsatser afprøvet i Odsherred er de rigtige at implementere i andre kommuner. Det er dog vores erfaringer at den samskabende proces vil været meget meningsfuld at anvende i andre kommuner, så en styrket brobygning ikke bliver et kommunalt projekt, men en fælles og ligeværdig indsats mellem kommune og lokalsamfund.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det har krævet tid og kræfter at få alle aktører til at se meningen i projektet og til at se, hvordan de selv / deres egen organisation/forening kan bidrage OG få noget ud af projektet. Det kræver tid at skabe ejerskab, tillid og motivation. Særligt når initiativet kommer eksternt fra som i dette projekt hvor initiativet opstod i TrygFondens Center for Aktiv Sundhed og ikke direkte i kommunen eller det lokale civilsamfund

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har i samskabelsesprocessen haft bred tilslutning fra lokale idræts- og patientforeninger samt borgere med forskellige helbredsudfordringer, hvilket har givet et blik for diversiteten i udfordringer og forskellige vinkler på løsningsforslag. Desuden har vi haft deltagelse af centerchefer og lokalpolitikere fra kommunen, hvilket er vigtigt for at understøtte forankringen af de udviklede og afprøvede indsatser.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x