Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber i Viborg Kommune

Hjælp til at blive en del af et aktivt foreningsfællesskab for udvalgte målgrupper

Udskriv case

Kontakt

Dennis Krogsdal Laursen
Sundheds- og Forebyggelseskonsulent
Sundhedscenter Viborg, Viborg Kommune

Tlf: 93598059
dekm@viborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen var et projekt fra september 2020 til og med juni 2023. Formålet med projektet har været at forbedre den enkelte borgers fysiske,
mentale og sociale sundhed gennem mere fysisk aktivitet og fællesskab i en foreningsaktivitet. Ved at forbedre borgernes sundhed og trivsel har målet, for en del af målgruppen, også været at sikre tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Projektets formål har ligeledes været at undersøge, hvad der virker for de 3 målgrupper af borgere i projektet. Slutteligt har formålet også været at foreningerne har tilbud til de 3 målgrupper og at foreningerne er i stand til at inkludere og fastholde borgerne i foreningsaktiviteten gennem øget kendskab til målgrupperne.

Målgruppe & Arena

Målgruppe 1 – borgere, der har gennemført rehabiliteringsforløb i Sundhedscenteret. Målgruppe 1 er henvist af medarbejdere fra rehabiliteringsforløb (forløbsprogrammer) i Sundhedscenter Viborg.

Målgruppe 2 – ledige eller sygemeldte tilknyttet jobcenteret. Målgruppe 2 er henvist af medarbejdere fra jobcenteret.

Målgruppe 3 – borgere i risiko for sygemelding som følge af fysisk eller psykiske udfordringer. Målgruppe 3 er henvist fra virksomhedskonsulenter, samt Team Sundhedsfremme og Forebyggelse. Der har samtidig været kontakt til interne arbejdspladser i kommunen, samt fagforbund og almen praksis, men det har vist sig svært at få henvist fra disse arena.

Inklusionskriterier
• ​Borgeren lever ikke op til WHO's anbefalinger for fysisk aktivitet
• Borgeren er ikke aktiv i en idrætsforening i forvejen
• Borgeren er motiveret for at deltage i projektet

Type af indsats

Indsatsen er i drift

16/10/2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Der er arbejdet i forskellige spor i projektet, der har ledt frem til forankringen af projektet, der er sket i efteråret 2023.

  Der har været et kendskabsspor, hvor de der har skullet henvise, har fået information om projektet. Det er sket gennem oplæg i jobcenterets afdelinger, i rehabiliteringsteamet i Sundhedscenteret og interne arbejdspladser i kommunen. Det har jævnligt været i jobcenterets nyhedsbrev med gode historier fra projektet. Der er udarbejdet en video om projektet. Der har været deltagelse i Jobdating, hvor ledige og virksomheder har kunnet møde hinanden direkte. Projektet repræsenterede mulighederne for et aktivt fritidsliv. Der har været deltagelse i Åben vejledning sammen med fritidsvejlederne på børn og ungeområdet. Der har været afholdt et mestringskursus i samarbejde med Center for mestring for borgere med psykiske sårbarheder. Der har ligeledes været afholdt en brobygningsworkshop for medarbejdere i kommunen og foreningsrepræsentanter.

  Der har været et foreningsspor, hvor der er lavet partnerskabsaftale med 23 idrætsforeninger. De har sagt ja til at tilbyde eksisterende, lavtærskel tilbud til projektets målgruppe og gøre en ekstra indsats for at hjælpe dem ind i aktiviteterne. Foreningerne har deltaget i et årligt møde, hvor de har fået input til den gode velkomst ved DGI, kommunikation og videokursus. Derudover har de kunnet trække på en foreningskonsulent fra DGI, hvis der har været konkret behov. Foreningskonsulenten har blandt andet været med til at udvikle nye tilbud, hvis det har været nødvendigt.

  Indsatsmodellen for borgeren har været efter henvisning en afklarende samtale med fokus på motivation og barrierer og finde det rette foreningstilbud. Derefter har samtalemedarbejderen aftalt prøvetidspunkt sammen med foreningen. Derefter har der været opfølgning efter påbegyndt foreningsaktivitet, efter 3, 6 og 12 måneder.

  Læs mere om projektet og evalueringen i vedhæftede fil

  Materiale

  Intern evaluering af projektetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet var støttet af Styrelsen for arbejdsmarkeds og rekruttering og Sundhedsministeriet under puljen: Motion og fællesskab: pulje til forsøg med idræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Der har været et årligt projektledermøde i STAR og der har skullet indsendes statusrapport og årsregnskab hvert år.

  Der har været en styregruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed, Beskæftigelse, Kultur, Sekretariatet ift. sekretariatsbetjening, DGI Midtjylland og Viborg Idrætsråd, samt projektleder. Sundhedschefen og arbejdsmarkedschefen var projektansvarlige.

  Der har været en projektgruppe, der har arbejdet med projektet i det daglige. Projektgruppen bestod af medarbejdere fra Sundhed (Sundheds- og forebyggelseskonsulent og fysioterapeut fra rehabiliteringsteamet), medarbejdere fra jobcenteret i Job og Sundhed (sygemeldte), fleksjob- og resurseforløbsteamet og fra Jobigen, medarbejder fra sekretariatet i Social, Sundhed, Omsorg og beskæftigelse, samt medarbejdere fra DGI Midtjylland og Viborg Idrætsråd.

  Rekruttering

  Rekruttering er beskrevet i tidligere afsnit. Vi oplever, at det har været meget virksomt ift. særligt jobcenteret, men også rehabiliteringsteamet. Målgruppe 3 nåede vi aldrig i mål med og vores hypotese er, at vi i endnu højere grad skulle have informeret lægerne, der kunne spotte mulige borgere i risiko for sygemelding.

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

  Projektet havde et samlet budget på 2,3 mio. finansieret af puljen. Det gik til løn til projektleder, samtalemedarbejdere, timer til medarbejder fra Viborg Idrætsråd, timer ved foreningskonsulent fra DGI, udgifter til kommunikationsmaterialer, ekstra sundhedsfremmende kurser, transport til projektledermøder, understøttelse af foreningerne, og revision af slutregnskab.

  "Det gør noget godt. Det giver noget at
  komme afsted til, særligt, da jeg var uden
  arbejde. Man går i stå og det var godt at
  få noget at komme afsted efter. Noget der
  sker hver uge, giver rutine, og noget at se
  frem til. Får motion og det er sundt.
  Møder andre, gjorde noget godt for
  kroppen, smukke omgivelser ved søen og
  udsigt og en god instruktør"

  Anonym deltager i projektet, , Viborg Kommune

  Virkning

  Se den vedhæftede selvevaluering.

  Vi har brugt spørgeskemaer og målt ud fra baseline for den enkelte borger. Data er bearbejdet af en medarbejder i Sekretariatet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Der er ingen tvivl om, at indsatsen har gjort en effekt for dem, der er startet op i en forening, men der har også været en stor del, der ikke er startet op, fordi de har haft brug for mere støtte end projektet har kunnet give.

  Det permanente tilbud er kommet i gang i efteråret 2023 og det har taget noget tid at få det i gang igen, men det er begyndt at komme nu.

  Forankringsmodellen er beskrevet i den vedhæftede selvevaluering.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Hvad virker for forskellige målgrupper?

  Målgruppe 1
  • Relativt selvhjulpne, brug for et lille puf og vejledning
  • Relativt afklarede og motiverede
  • Oplevelse af fællesskab i aktiviteter
  • Mange kan selv betale
  • Er allerede i gang med motion og livsstilsændring
  Målgruppe 2
  • Virksomt med kontingenttilskud
  • Nogle kræver blot et lille puf
  • Andre har brug for følgeskab/håndholdt indsats
  • Behov for mere rammesætning – hvad vil det sige at være i en forening
  Målgruppe 3
  • Svære at rekruttere, nemmere hvis de i forvejen har kontakt til kommunen eller praktiserende læge
  • Dialog med arbejdspladser gennem virksomhedskonsulenter ift. kendskab til tilbuddet

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se barrierer i bilag i vedhæftede selvevaluering.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Oplæg i jobcenteret og relevante andre teams. Hele tiden italesættelse af projektet/indsatsen og med fokus på de gode historier. Ligeledes, at der har været en oversigt over aktiviteter blandt partnerskabsforeningerne, det har gjort det nemmere at have snakken med mulige deltagere.
  Det har også været vigtigt, at der har været en projektleder/tovholder, der kunne fastholde dagsordenen omkring emnet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x