Brobygning mellem SFO/klub og foreninger i Rødovre Kommune

Introduktion af foreningslivet til børn på 1. og 4. klassetrin

Udskriv case

Kontakt

Thea Suldrup Jørgensen
Forsker og projektkoordinator
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Tlf: 3816 3111
thea.suldrup.joergensen@regionh.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet var at introducere flere børn til foreningslivet, så der skabes et potentiale for, at børnene får et aktivt og socialt fritids- og foreningsliv. Der er særligt fokus på de børn, som ikke allerede er aktive i foreningslivet.

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Indsatsen var målrettet elever på 1. og 4. klassetrin på to skoler i Rødovre.

Arena: Folkeskolens SFO og klub. Pilotafprøvningen fandt sted på skolernes eller foreningernes område.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.08.2021 - 30.06.2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  • SFO- og klubbørn fra 1. og 4. klasse på to skoler i Rødovre fik mulighed for at prøve kræfter med forskellige fritidstilbud i SFO-/klub-tiden.
  • Indsatsen blev afprøvet ved to prøveforløb i efteråret 2021 og foråret 2022. Hvert prøveforløb bestod af tre indledende obligatoriske prøvegange for hele årgangen for at introducere børnene til de tre lokale foreninger, som deltog i afprøvningen (volley, floorball og springgymnastik). Derefter kunne børnene tilmelde sig et forløb med hver af aktiviteterne på syv gange hen over syv uger. Hver aktivitet varede cirka én time. Hver af målgrupperne blev tilbudt to forløb, så de fik mulighed for at afprøve forskellige fritidstilbud. Det var trænere fra foreningerne, som planlagde og gennemførte aktiviteterne med eleverne. Aktiviteten fandt sted enten på skolen eller på foreningens lokalitet. Medarbejdere fra SFO/klub var med under aktiviteterne for at følge eleverne og hjælpe trænerne med eleverne under aktiviteten.
  • Efter hvert forløb blev forældrene inviteret til en afslutning (den sidste aktivitetsgang i hvert forløb), hvor børnene viste, hvad de havde lært.
  • Under de to prøveforløb blev der foretaget forskellige ændringer pba. Corona-situationen og erfaringer undervejs:
  • Første afprøvning: Ét forløb blev til to kortere forløb pga. stor interesse. De tre andre forløb blev tilbudt som et åbent tilbud for alle børn i SFO/klub med mulighed for deltagelse fra gang til gang, da det viste sig at være svært for eleverne at tilmelde sig til et længere forløb.
  • Anden afprøvning: Udskudt nogle måneder pga. Corona. Andet forløb blev af samme årsag ikke evalueret, men erfaringerne blev indsamlet undervejs. Andet forløb blev i klubberne ligeledes udbudt som et tilbud til børnene på tværs, mens SFO’erne udbød det til 1. klasse som tiltænkt.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen blev udviklet og afprøvet i Rødovre Kommune i forbindelse med forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag (www.voressundehverdag.dk).

  Udviklingen af indsatsen skete i et samarbejde mellem flere lokale foreninger, private og offentlige aktører (spejdere, idrætsforeninger, dansestudie og svømmehal), SFO og klub på to skoler, Sundhedsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen i Rødovre Kommune. Derudover deltog en projektkoordinator og forskere fra Vores Sunde Hverdag. I afprøvningen af indsatsen deltog tre af foreningerne (springgymnastik, volley og floorball) samt SFO og klub på de to skoler.

  Rekruttering

  SFO og klub på de to deltagende skoler lavede opslag om indsatsen på Aula til forældrene på 1. og 4. årgang. Herefter fortalte medarbejderne i SFO’erne og klubberne eleverne om introforløbet og muligheden for at melde sig til forløbene efterfølgende. Medarbejderne blev opfordret til at være særligt opmærksomme på at opfordre de børn, som ikke var foreningsaktive i forvejen, til at melde sig til et eller flere forløb.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  • SFO og klub aflønnede trænerne fra de tre foreninger. Foreningen modtog 360 kr. pr. aktivitetsgang, svarende til en pædagogmedhjælpers timeløn i 2,5 time. Dette var inkl. tid til forberedelse.
  • Foreningerne stillede materialer til rådighed til træningen (bolde, bander mv.)
  • Vores Sunde Hverdag finansierede drikkedunke og snacks til afslutningen.

  Det her med, at vi kan tilbyde nogle aktiviteter, hvor der står nogle, der virkelig har styr på det og som kan skabe noget interesse for volley, eller hvad det nu kunne være. Det synes jeg helt klart giver noget. Og det her med, at børnene kommer ud og ser noget andet end de rammer, de går i til hverdag. Det kan helt sikkert noget.

  , Medarbejder, SFO

  Virkning

  Udviklingen og afprøvningen blev evalueret af forskergruppen bag Vores Sunde Hverdag. Evalueringen af den første afprøvning bestod af:
  • To fokusgruppeinterview med i alt ni deltagende børn (SFO og klub)
  • To interview med repræsentanter for hhv. forening og SFO
  • Seks observationer under gymnastik- og volleyforløb
  • Forældrespørgeskema - 24 besvarelser
  • Registrering af deltagende børn på forløb.

  Evalueringen viste, at børnene syntes, det var sjovt at deltage. Flere børn har opnået interesse for sporten/aktiviteten, ligesom de fortæller, at de har opnået nye færdigheder i forhold til den aktivitet, de var med til, og oplever dette som en succes. Derudover er der børn, som efterfølgende har meldt sig ind i foreningslivet i Rødovre Kommune. Trænerne fortæller, at de har set, at børnene har fået øget kropsforståelse og bedre motoriske færdigheder.

  Oplevelsen af at være med har været svingende mellem foreninger og SFO/klubber (læs mere under barrierer). Medarbejdere i SFO og klub samt trænerne i foreningerne satte pris på, at der var en tovholder på forløbene (en lokal projektkoordinator for projektet Vores Sunde Hverdag i Rødovre), så rammen var sat, og der var en ”go-to-person”, når der var noget, som ikke kørte helt efter planen.

  Spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene viste, at 88 % af forældrene var enige eller helt enige i, at børnene havde fået en god oplevelse af at være med i forløbet. Ca. 25% af børnene var startet i foreningen eller en tilsvarende forening efterfølgende. Næsten halvdelen af forældrene angav, at deres børn ønskede at starte i foreningen. Besvarelserne fra forældre baserer sig alene på ét forløb med den deltagende gymnastikforening (24 besvarelser).

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Forudsætninger for en lignende indsats:
  • Det kræver prioritering og motivation hos både foreninger og SFO/klub at indgå i samarbejdet. Det er vigtigt med en klar rollefordeling og forventningsafstemning.
  • Tilbuddet skal ligne det, børnene efterfølgende kan tilbydes i foreningerne.
  • Aktiviteten skal være i nærområdet, dog helst ikke på skolen - både rent logistisk i forhold til transport og tid og i forhold til den brobygning, der skal være til det etablerede foreningsliv og børnenes muligheder for efterfølgende at gå til aktiviteten.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  - Det var nogle gange en udfordring for SFO’er og klubber at prioritere indsatsen i dagligdagen. Dette betød flere aflysninger, hvorfor forløbene ikke blev helt så kontinuerlige og sammenhængende som ønsket, ligesom det var svært at give børnene motivation og oplevelsen af at være i en forening. Ligeledes demotiveres trænerne af dette.
  - Introen på tre uger var en udfordring mht. at fastholde børnenes motivation til forløbet
  - Tidspunktet (tidlig eftermiddag) er en udfordring for foreningerne, da det ofte kræver, at trænerne tager fri fra arbejde.
  - Afstanden fra SFO og klub til aktiviteten gør det svært/tidskrævende at nå at følge børnene indenfor SFO’ens/klubbens åbningstid.
  - Børnene i klubberne havde ikke lyst til at forpligte sig til et fast forløb, men ville hellere se, hvad de havde lyst til fra gang til gang.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - Det motiverede børnene, når medarbejderne i SFO og klub var engagerede, ligesom det skabte en god ramme for aktiviteten for både børn og forening/trænere.
  - SFO’er og klubber fortalte, at de kompetente trænere øgede børnenes motivation. Derudover var det et boost til aktiviteten, at aktiviteten foregik i foreningernes ramme.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x