Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Udskriv case

Kontakt

Petra Grünewald
Sundhedsvejleder og koordinator på Sund Mand Sønderborg
Forebyggelsesenheden, Sønderborg Kommune

Tlf: 27900343
pegw@sonderborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Det overordnede formål med projektet er at forbedre mænds sundhed og trivsel gennem målrettede indsatser.
Målene for projektet:
- Udvikle og gennemføre tilbud målrettet mænd.
- Skabe rammer der kan forebygge ensomhed blandt mænd.
- Understøtte formidling og kommunikation der fremmer sunde vaner og mændenes refleksion over egen sundhed, herunder KRAMS-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress).

Målgruppe & Arena

Målgruppen for projektet er alle mænd i Sønderborg Kommune. Projektet tilrettelægges med tre indsatsområder:
- Målrettede tilbud – henvender sig til mænd med livsstilsudfordringer, ensomhed, kronisk sygdom m.m.
- Etablering af rammer for sociale relationer - henvender sig til alle mænd dog særligt målrettet ensomme mænd.
- Kommunikation og formidling – henvender sig til alle mænd.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.06.2016 - 01.06.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  ”Sund Mand Sønderborg ” er forankret i Sundhedscentret og er et gratis tilbud til mænd bosat i Sønderborg Kommune. Projektet har bestået af 3 konkrete
  indsatser. Du kan læse hele komissoriet for projektet samt evalueringen af projektet i de 2 vedhæftede filer. Nedenfor kommer lidt mere uddybet om hver af de 3 indsatser:

  • ”Er du klar mand? ”
  Der afholdes forløb, bestående af en camp og efterfølgende 19 mødegange, for mænd med livsstilsudfordringer og/eller mentale helbredsudfordringer. Der er primært fokus på fysisk aktivitet samt socialt fællesskab. Tilbuddet sigter mod, at mændene kan udleve deres maskuline energi, handlekraft og kampgejst. Det skal være sjovt at være aktiv, hvilket fremmes gennem socialt fællesskab mellem mændene. Der rekrutteres hold på 15 mænd, to hold i 2016, fire hold i 2017 og 2018 og to hold i 2019. Under campen, som varer 24 timer, afholdes forskellige udendørsaktiviteter herunder fysisk træning, madlavning samt konkurrencer. Derudover formildes viden om sundhed i forhold til KRAMS-faktorerne, primært med fokus på fysisk aktivitet og sunde madvaner. Aktører der deltager i udførslen af de forskellige aktiviteter er sundhedsvejleder, naturvejleder, træner og foredragsholder. Projektlederen står for den overordnede organisering af forløbene.

  • ”Men’s Health Week”
  Mens Healths Week er en international sundhedsuge, der gennemføres hvert år i uge 24. Temaet for sundhedsugen varierer hvert år. For at sætte fokus på mænds sundhed vil der i uge 24 i 2017, 2018 og 2019 blive gennemført aktiviteter og kampagner på arbejdspladser og i kommunalt regi målrettet mænd. Der er fokus på samarbejde med virksomheder for at reducere ulighed i sundhed.
  Sønderborg Kommune deltager i ”Men’s Health Week” fra 2017. Temaet for sundhedsugen varierer hvert år. For at sætte fokus på mænds sundhed vil der i uge 24 i 2017, 2018 og 2019 i Sønderborg Kommune blive gennemført aktiviteter og kampagner på arbejdspladser og i kommunalt regi målrettet mænd. Forud for afholdelse af ”Men’s Health Week”, deltager projektlederen i 2016 i en inspirationskonference, som afholdes af Selskab for Mænds Sundhed. Projektlederens rolle er at udvælge og arrangere temaarrangementer med fokus på mænds sundhed, både i form af foredrag og tilbud om fysiske aktiviteter. For at reducere ulighed i sundhed vil der være særligt fokus på samarbejdet med små og mellemstore virksomheder.

  • Mænds Mødesteder
  I samarbejde med landsorganisationen ”Mænds Mødesteder” etableres Mænds Mødesteder i Sønderborg Kommune. Målet er blandt andet at nå mænd uden fast arbejdsplads, som derfor ikke er tilknyttet et sundhedstilbud gennem arbejdet. For at nå målgruppen etableres Mænds Mødesteder i samarbejde med en medarbejder fra den Boligsociale Helhedsplan. Mødestederne skal være et åbent og tolerant sted uden røg, alkohol og rusmidler. Der er særligt fokus på at etablere kontakten til mænd, der ellers ikke har interesse for sundhed og forebyggelse. Mænds Mødesteder er et selvforvaltende mødested, hvor mændene er ansvarlige for indhold samt videreførelse af mødestedet.
  Etablering af Mænds Mødesteder opstartes med et informationsmøde, hvor der er fokus på videndeling af konceptet Mænds Mødesteder samt rekruttering af deltagere. Nedenstående tabel viser aktører og indholdet til informationsmødet.

  Materiale

  Projektbeskrivelse Sund Mand SønderborgDownload

  Evaluering af Sund Mand SønderborgDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projekt ”Sund Mand Sønderborg” gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedscentret og staben i forvaltning Borger, Beskæftigelse og Sundhed. Projektlederen er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden samt referat af møder under projektperioden.
  I Sønderborg kommune har projektet en styregruppe bestående af:
  Sundhedschefen, 1-2 sundhedsplanlæggere, lederen af Sundhedscentret samt projektlederen.
  Styregruppen samles ca. fire gange om året. Styregruppens primære formål er budgetopfølgning samt at sikre koblingen mellem projektets indsatser og Sønderborg Kommunes sundhedsplan ”Sundhed og trivsel – tilbud og indsatser”. Styregruppen godkender desuden projektets kommissorium og træffer beslutninger vedrørende større ændringer undervejs i projektperioden.
  Arbejdsgruppe - ved behov:
  - Samarbejde med sundhedsplanlæggere.
  - Inddragelse af projektledere fra Mænds Mødesteder og den Boligsociale Helhedsplan.
  - Inddragelse af leder og sundhedsvejledere fra Forebyggelsesenheden.

  Rekruttering

  Kommunikation vedrørende projektet er målrettet alle mænd i Sønderborg Kommune med særligt fokus på mænd med kronisk sygdom, livsstilsudfordringer, ensomhed m.m. Men særligt for de 3 indsatser:

  ”Er du klar mand?”:
  Gennem annoncer i ugeavisen, Facebook, radiospot, omfordeling af flyer, informationsmail til virksomheder samt reklame på byportene reklameres for campen og forløb. Derefter visiteres mænd gennem en startsamtale i Forebyggelsesenheden.

  ”Men’s Health Week”
  For at sætte fokus på mænds sundhed vil der blive gennemført aktiviteter og kampagner på arbejdspladser og i kommunalt regi målrettet mænd. Der er fokus på samarbejde med virksomheder i kommunen. I samarbejde med ”Men’s Health Week” reklameres for aktiviteterne via pressen og Facebook.

  Mænds Mødesteder
  Gennem annoncer i ugeavisen, Facebook, fordeling af flyer, radiospot, spot i biografen, samt reklame på byportene reklameres for Mænds Mødesteder, for at kunne visitere mænd gennem et informationsmøde.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Implementering af Sund Mand Sønderborg blev finansieret af politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse inden for en ramme af 1.860.000 kr. for perioden 1. juli 2016 - 31. juli 2019.

  Evalueringen viser, at projektet har bidraget til positive ændringer i mændenes fysiske og mentale sundhedsadfærd og at indsatserne imødekommer succeskriterierne for projektet.

  Petra Grünewald, Sundhedsvejleder og Koordinator ”Sund Mand Sønderborg”, Forebyggelsesenheden, Sønderborg Kommune

  Virkning

  Sønderborg Kommune har med projekt ”Sund Mand Sønderborg” arbejdet aktivt for at forbedre sundheden blandt mænd i kommunen, hvilket projektet har
  haft stor succes med. Blandt andet har projektets indsatser medført, at Sønderborg Kommune siden 2018 har været certificeret som guldkommune i ”Forum for mænds sundhed” årlige kortlægning, som bygger på kommunernes egne rapporterede data.

  Der er i projektperioden afholdt 10 ”Er du klar mand? ”-camps, 3 Mens Health Week med 8 forskellige aktiviteter og oprettet 2 Mænds Mødesteder. Minimum
  700 mænd har deltaget i en indsats i projektperioden f.eks. Foredraget med B.S, Christiansen, som 300 mænd deltog i under Mens Health Week 2018.
  Evalueringen viser, at projektet har bidraget til positive ændringer i mændenes fysiske og mentale sundhedsadfærd og at indsatserne imødekommer
  succeskriterierne for projektet.

  Se detaljeret beskrivelse af dataindsamlingsmetode, succekriterier, målopfyldelse og resultater for alle 3 indsatser i vedhæftede evaluering.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Projektets succes, baseret på Midtvejsstatussen fra 2018, har medvirket til at projektet fremover skal i drift ifølge budgetforliget 2019-2022. I samarbejde med
  Projektlederen har derfor udarbejdet anbefalinger og justeringer i forhold til et driftsoplæg. Anbefalinger og justering kan findes i vedhæftede evalueringer.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Indsatser målrettet mænd særligt vigtige, da mænd åbner mere op, når de er sammen med andre mænd. Mændene deler deres livsudfordringer, erfaringer og
  motiverer hinanden, f.eks. til at gå til læge, erfaringsudveksler om sygdomme, hjælper og motiverer hinanden til at fastholde de nye vaner. Derudover har
  fællesskaber med mænd en positiv indflydelse på deres mentale sundhed, herunder ensomhed.
  For at bevare guldkommune-certificeringen i fremtiden anbefales det, at vi fortsat har et øget fokus på mænd og deres sundhed, f.eks. i sundhedspolitikken, samt at der udvikles flere indsatser målrettet mænd i Sønderborg Kommune, f.eks. rygestopkurser ude i naturen kun for mænd.

  ”Er du klar, mand? ”
  - Boot camps til mændene skaber tillid, fællesskab og samhørighedsfølelse blandt deltagerne. Dette motiverer mændene til at deltage regelmæssig i
  aktiviteterne, hvilket hjælper dem i at opnå deres mål. Erfaringer viser, at mændene har brug for viden i forhold til kost, da mange af dem er usikre på
  hvad sund kost er. Derfor anbefales det at camps fortsættes i en justeret udgave, med indsatser rettet mod kost, mestringsevne og fysisk aktivitet.
  - Rekruttering opleves som en udfordring, når der afholdes fire årlige camps.
  - Det er blevet observeret, at forløb der afholdes inden eller lige efter sommerferien, har de bedste resultater.

  Anbefaling:
  Derfor anbefales der at oprette et justeret udgave af ”Er du klar, mand? ”, bestående af to årlig camps. Campen starter op med en bootcamp, hvorefter
  deltagerne mødes efterfølgende 15 gange á 2,5 timer.

  Men’s Health Week
  - Det anbefales at prioritere Men’s Health Week idet kampagneugen medvirker til at skabe opmærksomhed på mænds udfordringer, ligesom det kan
  understøtte rekrutteringen til kommunens sundhedsindsatser.
  -Det anbefales at gennemføre forskellige fysiske events målrettet alle mænd i Sønderborg Kommune. Erfaringerne gennem projektet peger på, at vi
  derved nemmere kan rekruttere mændene. Disse events medvirker til at skabe opmærksomhed om at man både kan være fysisk aktiv, have mulighed
  for livsstilsændring og samtidig have det sjovt sammen med andre. Events bidrager desuden til at gøre mændene opmærksom på kommunens
  sundhedsindsatser.

  Mænds Mødesteder:
  Vær opmærksom på distancen til mødestedet.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  -

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se ovenfor

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x