Projekt Plus i Ringkøbing – Skjern Kommune

Et beskæftigelsestilbud til mænd med angst og/eller depression.

Udskriv case

Kontakt

Dennis Fuglsang Larsen
Fysioterapeut
Beskæftigelse, Ringkøbing-Skjern kommune

Tlf: 2142 5736
dennis.fuglsang@rksk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Hovedformålet med indsatsen er at hjælpe ledige/sygemeldte mænd med angst og eller depression i job eller uddannelse.

Delmål 1: At forbedre trivslen hos den enkelte.
Delmål 2 : At få dem hjulpet ind i et fælleskab. Det kan være vores aktivitet i naturen, en virksomhedspraktik, en forening eller andet.

Målgruppe & Arena

Projekt PLUS er en beskæftigelsesrettet indsats i Ringkøbing-Skjern Kommune, målrettet mænd med angst og depression. Projekt PLUS er kendetegnet ved at være et fleksibelt tilbud, der kan tilpasses den enkelte deltagers behov og justeres i takt med deltagerens udvikling. Særligt for projekt PLUS er, at det indeholder aktiviteter med fokus på natur og bevægelse i et fællesskab med andre mænd, hvilket klæder deltagerne bedre på til at kunne indgå i et socialt fællesskab på en arbejdsplads og giver dem en indsigt i, at der er andre mænd med lignende problematikker. Dertil har deltagerne mulighed for individuelle psykologsamtaler, som giver dem en større sygdomsforståelse og konkrete værktøjer til at mestre deres hverdag.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen var et projekt fra okt. 2017 – okt. 2021
  Forankret i kommunal drift oktober 2021.

  Alle forløb er individuelt tilrettelagt og fleksible, hvilket betyder at der ikke er faste mødetider eller indhold i forløbene. Alle har en fast kontaktperson og individuelle samtaler. Nedenfor er de aktiviteter vi tilbyder og som den enkelte kandidat kan deltage i hvis det ønskes.

  Samtaler med et helbred – og beskæftigelsesrettet fokus.

  Psykolog:
  Individuelle samtaler. Fokus på mestring og læring om egne udfordringer.

  Natur & Bevægelse:
  Fokus på fællesskabet og at alle kan være med. Desuden fokus på at finde ro i
  sig selv og udvikling af personlige og sociale styrker.

  Træning:
  Individuel tilrettelagt træning med fokus på at opbygge styrke, udholdenhed og
  forebygge skader.

  Efterværn:
  Det er muligt at deltage i projektet, selvom man kommer job eller
  Uddannelse. Det gør overgangen til job og uddannelse mindre sårbar.

  Endelig bliver deltageren tilknyttet en fast kontaktperson, som gennem individuelle samtaler guider deltageren i forløbet og giver sparring i forhold til både personlige og beskæftigelsesrettede udfordringer.

  Se yderligere om projektet i vedhæftede pixi samt evaluering af projektet i vedhæftede slutevaluering
  Individuelle samtaler med kontaktperson:

  Materiale

  Pixi om projektetDownload

  SlutevalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er ansat følgende og alle er ansat i beskæftigelse:
  Projektleder/kontaktperson 37 timer
  Kontaktperson 20 timer
  Psykolog 25 timer
  Fysioterapeut 15 timer.

  Der samarbejdes med jobcentret Handicap og Psykiatri.

  Rekruttering

  De fleste kandidater er visiteret fra jobcentret.
  Enkelte har selv henvendt sig og nogle gange er vi blevet kontaktet af A-kasser.
  Der afholdes løbende samarbejdsmøder med jobcentret for at skabe synlighed omkring indsatsen.
  Information gennem vores intranet har gjort det muligt at få det længere ud i organisationen.
  Der har været nedsat en styregruppe, hvor bl.a. det lokale Sundhedscenter og Handicap og Psykiatri har deltaget.
  I forbindelse med projektets slutevaluering, har der været afholdt et seminar med det formål at udbrede metode og resultater til landets kommuner. Der har været udsendt pressemeddelelser og

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Det 4 årige metodeudviklingsprojekt blev finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5.200.000 kr.

  Den kommunale udgift efter oktober 2021 er følgende:
  Lønninger: 1.200.000 incl. ferie og pension pr. år.
  Driftsudgifter til fælleskabsaktiviteter 10.000 pr. år.

  Herudover er der udgifter til lokaler.

  Gennem aktiviteter med fokus på natur og bevægelse, fællesskab med andre
  mænd, psykologsamtaler og en håndholdt indsats er Ringkøbing-Skjern Kommunes
  Beskæftigelsesafdeling lykkedes med at hjælpe mænd med angst eller
  depression til bedre trivsel – og øget beskæftigelse.

  Rikke Præsius, Projektleder, Beskæftigelse, Kompetencecenter Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune

  Virkning

  Målsætningen:
  At 100 mænd blev visiteret til projektet.
  Ud af de 100 mænd var målet, at 33 mænd efter afslutning var i uddannelse eller beskæftigelse.
  Resultat:
  I perioden juni 2018 til september 2021 blev 110 mænd visiteret til projektet.
  Ud af de 110 visiterede var 50 mænd i uddannelse eller beskæftigelse efter afslutning.

  Målsætning:
  75% af de visiterede kandidaterne skal opnå en gennemsnitlig
  positiv udvikling på WHO 5, MDI og BAI målingerne.
  Resultater:
  84,4 % har opnået gennemsnitlig positiv udvikling
  målt på WHO-5 skalaen.
  77,6 % har opnået gennemsnitlig positiv udvikling
  målt på BAI skalaen.
  86,5% har opnået gennemsnitlig positiv udvikling
  målt på MDI skalaen.


  Evalueringen er foretaget af Rambøll og bygger på følgende data indsamlet i perioden februar 2018 til september 2021:
  •Løbende progressionsmålinger om deltagernes udvikling i forhold til trivsel, angst, depression og på fem beskæftigelsesindikatorer.
  •Registerdata fra DREAM vedrørende deltagernes ydelses-og beskæftigelsesstatus.
  •To projektbesøg, herunder interviews med projektleder, projektmedarbejder, leder, psykolog samt rådgivere, der har henvist mænd til projektet.
  •29 telefoninterviews med afsluttede deltagere og 28 telefoninterviews med deltagernes nærmeste fagperson eller virksomhedskontaktperson.
  •En opstartsworkshop, hvor der er udarbejdet en forandringsteori for projektet.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  • Stærkt team med flere fagligheder sikrer at vi kan handle og igangsætte tiltag med det samme. Tæt sparring
  • Individuelt tilrettelagt forløb med gennemgående kontaktperson skaber tryghed og god relation.
  • Tæt samarbejde med jobcentret og rådgivere.
  • Tillid mellem både kontaktperson og kandidat og mellem kontaktperson og myndighed er essentiel for at lykkes.
  • Vi giver ikke op, selvom vejen til uddannelse eller beskæftigelse ofte er fyldt med komplekse personlige, sociale og faglige udfordringer.
  • Frivillig deltagelse i projektet er en af grundstenene og både kandidat og kontaktperson har mulighed for at takke nej til samarbejde. Det sker dog sjældent.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er en ny måde at tænke beskæftigelse indsats på, og det har været en tilvænning for jobcentret at acceptere præmissen om, at borgeren må takke nej til indsatsen og at borgeren ikke møder ind til faste aktiviteter.
  Længden på indsatsen er i gennemsnit 9 måneder pr. borger. Det har krævet en stor fleksibilitet og tillid imellem tilbud og jobcenter, i de tilfælde hvor borgeren er overgået fra sygedagpenge til jobafklaring.
  Vi har erfaret at unge borgere oftest har haft glæde af en større grad af struktur og fastlagt program.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Oprindelig blev projektet kun drevet af projektleder. Psykologindsatsen købt ind ved ekstern aktør. Det har løftet indsatsen, at der blev ansat en socialfaglig medarbejder, en intern psykolog samt en fysioterapeut. Det styrker det tværfaglige samarbejde og betyder at vi undgår lang ventetid og intern visitation. Vi kan så at sige smede mes jernet er varmt.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x