Viborg Naturpark som rum og ramme for det mentale sundhedsfremmende arbejde – Viborg Kommune

En del af Sund By Netværkets projekt Naturens Rige fra 2017-2019

Udskriv case

Kontakt

Merethe Jelsbak Raundahl
konsulent og projektleder
Silkeborg Kommune

Tlf: 20 91 99 05
mjr@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet har for Viborg Kommune været at sætte et tværfagligt fokus på naturen som rum og ramme for det mentale sundhedsfremmende arbejde. De har anset projektet Naturens Rige som en mulighed for at udforske og få kendskab til hinandens arbejdsområder og herigennem benytte de store og ofte uudnyttede potentialer, der ligger i at anvende naturen i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Aktionslæringsgruppens intention har været at kvalificere, udvikle og værdisætte rum og rammer i den bynære Viborg Naturpark. Visionen for naturparken er af Viborg-gruppen blevet beskrevet som tredelt: 1) en mangfoldig brugergruppe skal kunne benytte området, 2) et ønske om at værne om områdets natur-, landskabs- og kulturarvskvaliteter, og 3) at synliggøre og formidle viden om områdets kvaliteter.

Aktionslæringsgruppen ønskede derudover at øge viden og erfaringer med, hvordan seniorer og børn gennem fællesskab kan inspirere hinanden til aktivitet, samvær og fordybelse i og med naturen, samt hvilken betydning dette havde for det enkelte individ, fandt gruppen også vigtigt.

Endeligt ønskede gruppen at få viden om og erfaring med, hvordan en konkret lokalitet i Viborg Naturpark, Søndermølle, fungerer som ramme om eller indgang til oplevelser i naturen.

Målgruppe & Arena

Målgruppen i Naturens Rige var børn og seniorer, nærmere betegnet børnebørn og bedsteforældre. Fokus på denne målgruppe var inspireret af Inger Elisabeth Lerstrup fra Københavns Universitet, der belyser, at børn har glæde af naturen, idet den er dynamisk, varieret, kan give sanseindtryk, udfordrer og skaber plads og mulighed for at røre sig (Lerstrup 2015) og Søren Andkjær fra Syddansk Universitets projekt ved navn ”Nature Moves” (Andkjær, Høyer-Kruse et al. 2016). Et projekt der forsker i børn og unges bevægelsesvaner i naturen, samt en undersøgelse udarbejdet til Danmarks Naturfredningsforening (Paltved-Kaznelson 2009), der belyser, at børn er halvt så meget ude i naturen som eksempelvis deres bedsteforældre.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.08.2016 - 31.12.2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Læs mere om Viborg Kommunes indsats i evalueringen i bilag 1.

  Indsatsen er nu fortsat og kan læses i casen Børneskove i Viborg. Find casen nederst her på siden

  Materiale

  Naturens Rige - EvalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Aktionslæringsgruppen, som deltog i Naturens Rige, bestod af en sundheds- og forebyggelseskonsulent fra Job og Velfærd - Sundhed og Omsorg, en projektleder for Viborg Naturpark fra Teknik & Miljø, en byplanlægger fra Teknik & Miljø og en frivillighedskoordinator fra Job og Velfærd - Sundhed og Omsorg.

  Første skridt i planlægningsprocessen af de to workshops var indledende møder med bestyreren af Søndermølle. Dernæst kontaktede gruppen frivillige og foreninger, som kunne have interesse i at medvirke i udviklingen og udførelsen af de to workshops, og som, i deres øjne, havde potentiale til at udvikle naturoplevelser på tværs af generationer på Søndermølle og i naturen generelt. De skabte samarbejde med Viborg Fiskeriforening, Asmild-Tapdrup Jagtforening og flere frivillige naturvejledere forankret under Sundhed og Omsorg i kommunen samt Søndermølle som kultursted. Via disse netværk blev flere frivillige tilknyttet – herunder Finderup jagtforening samt Viborg Naturskole, og med baggrund i ny viden fra samarbejdspartnerne har aktionslæringsgruppen tilpasset rammerne for de to workshops.

  Efter etablering af netværket blev der afholdt opstarts- og planlægningsmøder med de involverede parter. Aktionslæringsgruppens rolle var at facilitere og danne en overordnet ramme for generationsmødet i naturen og afholde fællesskabende startaktiviteter, hvorefter foreninger og frivillige har bragt deres perspektiv og aktiviteter i spil på selve workshopdagen.

  Rekruttering

  For at rekruttere børn og bedsteforældre til projektets to workshops inviterede aktionslæringsgruppen de to målgrupper via børne- og ældreområdet. På børneområdet sendte aktionsgruppen invitationer ud til institutioner og formidlede invitationerne via BørneNettet for således at nå ud til alle kommunale og flere selvejede institutioner. Invitationerne til bedsteforældrene blev sendt til Ældresagen og diverse andre relevante foreninger og samarbejdspartner på Ældreområdet.

  Som led i rekrutteringsprocessen tog aktionslæringsgruppen kontakt til en skole, en daginstitution og en forening med henblik på at kvalificere idéen om at lave generationsmøder i naturen for børnehavebørn og bedsteforældre og høre, hvad de forskellige aktører mente om det. Dette gjorde dem opmærksomme på, at det er en fordel at rekruttere gennem daginstitutioner (frem for skoler), og at de er væsentligt at tage højde for afstand mellem institution og naturområdet. De valgte derfor at fokusere på institutioner øst for søerne i kommunen, i området omkring Søndermølle.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Generationsmødet i naturen medvirkede til ro og god stemning i samværet mellem børnebørn og bedsteforældre samtidig med, at der har været højt humør og grin

  , ,

  Virkning

  I praksis har aktionslæringsgruppen på de to workshops iagttaget, at generationsmødet i naturen medvirkede til ro og god stemning i samværet mellem børnebørn og bedsteforældre samtidig med, at der har været højt humør og grin. Børnebørnene og bedsteforældrene har fået ny viden om hinanden, fundet nye måder at være sammen på, og de har fået en overordnet fælles positiv oplevelse, hvilket har været med til at skabe nye fællesskaber både i familien og på tværs af familierne.

  Derudover har naturen og fællesskabet med børnene haft en helt speciel funktion for bedsteforældrene, da de i legen med børnebørnene glemte deres fysiske begrænsninger. Deres fokus blev flyttet væk fra deres skavanker, hvilket gruppen peger på, kan have betydning for det mentale og livsglæden.

  Aktivitet i naturen på tværs af generationer har medvirket til, at børn og seniorer har set nye sidder af hinanden på tværs af generationer og , at samvær i naturen syntes at have indflydelse på, at ellers fasttømrede roller bliver forflyttet. For eksempel var det på anden workshop ikke bedsteforældrene, men børnebørnene der tog styringen. Dette blev blandt andet observeret, da der blev lavet pandekager på bål. Her tog børnebørnene deres bedsteforældre i hånden for at vise dem, hvordan de skulle gøre, hvilket formodentligt havde været modsat, hvis der var lavet pandekager på et blus i hjemmet.

  Derudover havde aktionslæringsgruppen fra Viborg havde fra projektets start en række mål, som de ønskede at opnå i løbet af forløbet. Første mål var at kvalificere det tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. De har de gennem Naturens Rige fået indsigt i nye metoder og viden, der kan bistå kvalificering af sundhedsfremmearbejde. Det tværfaglige samarbejde internt i aktionslæringsgruppen har dog haft en lige så central betydning for denne kvalificering, eftersom tværfagligheden har haft en positiv indflydelse på deres projektidé og proces og perspektiver.

  Andet mål var, at de ville opnå større kendskab til hinandens afdelinger og forvaltninger samt ny viden om, hvordan de kunne tænke hinanden ind i deres individuelle kerneområder. Dette mål er ifølge Viborg-gruppen nået. I kraft af deres nære samarbejde i Naturens Rige har de først og fremmest fået indsigt i hinandens fagligheder og kompetencer og netværk. Samarbejdet har ligeledes medvirket til, at de har fået indsigt i hinandens arbejdsgange og de retningslinjer og succeskriterier, hver enkelt forvaltning har.

  Tredje mål var at få øget viden og erfaringer med, hvordan børnebørn bedsteforældre gennem fællesskaber kunne inspirere hinanden til aktivitet og samvær i naturen, og hvilken værdi naturen har som sundhedsfremmende arena. Gruppen har gennem planlægningen, samarbejdet med eksterne aktører og udførslen af de to workshops observeret, hvordan de to generationer har interageret med hinanden i naturen, hvilket har givet dem mere viden om, hvordan de fremadrettet kan udvikle og implementere projekter målrettet børn og seniorer.

  Fjerde mål var at få mere erfaring med, hvordan Søndermølle kunne fungere som ramme om eller indgang til oplevelser i naturen. Gennem afholdelse af de to workshops kan aktionslæringsgruppen nu i højere grad skitsere muligheder for fornyelse og tilpasning af området og dets faciliteter.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Efterfølgende har det for gruppen handlet om at ”holde gryden i kog”, både internt og eksternt. De har derfor etableret et Naturens Rige-netværk bestående af 10-12 frivillige foreninger, der faciliteres af aktionsgruppen. Foreningerne vil løbende afholde Naturens Rige arrangementer. Nogle arrangementer vil blive integreret i allerede planlagte aktiviteter i foreninger, andre vil blive tilrettelagt fra bunden. To gange om året vil foreninger og aktionslæringsgruppen samarbejde om at afholde to større Naturens Rige-arrangementer på tværs af generationer. Inspireret af Ringkøbing-Skjerns Søndagsaktiviteter arbejder de på at lave en årsplan for Naturens Rige arrangementer i 2018.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er blevet påpeget at samarbejde i en tværfaglig gruppe tager ekstra tid, og det kan være en udfordring at finde fælles mening i projektet og skabe plads til, at alle medlemmer af gruppen kan finde formål i projektet. De gav i Viborg udtryk for, at projektet stod stærkere, da det fælles fodfæstevar fundet. Dette gav et langt større udviklingspotentiale, eftersom det var udarbejdet fra forskellige faglige vinkler. Aktuelt for netop dette projekt var, at aktionslæringsgruppen fandt det værdifuldt, at de i fællesskab kunne samarbejde om at sætte naturen på dagsordenen som en sundhedsfremmende arena, der kunne tænkes ind i kerneopgaverne i de enkelte forvaltninger. Naturens Rige har skabt fundament for fremtidigt samarbejde på tværs.

  Udfordringerne ved at arbejde tværfagligt i et aktionslæringsforløb var for Viborg-gruppen blandt andet, at alle ikke havde samme rolle i projektet. Nogle i gruppen har givet udtryk for, at det kunne være svært at tage initiativ, hvis ens rolle er for lille. De valgte i processen derfor at arbejde med to koncepter: ’Det Konkrete Projekt’ og ’Det Tænkte Projekt’, for herigennem at gøre processen meningsfuld for alle. Med Det Konkrete Projekt henviste gruppen til et projekt, der kan ske her og nu som det igangsatte projekt med workshops. Det skulle udføres inden for projektperioden, men meget gerne danne fundamentet for fremtidige projekter om generationsmøder i naturen. Det Tænkte Projekt skulle derimod forstås som en mere langsigtet plan, hvorfor det konkrete projekt kan være en relevant brik i udviklingen af et større tænkt projekt. At tænke i disse to begreber har hjulpet aktionsgruppen til at belyse og afklare, hvad de hver især ønskede at få ud af projektet i Naturens Rige. Et læringspunkt af denne proces var for det første, at det ikke er rollernes størrelse i projektet, der er altafgørende, men en enighed om den rollefordeling, der er finder sted, og at alle føler sig værdsat, inddraget og betydningsfuld for projektet og gennemførelsen heraf. For det andet er det retrospektivt blevet påpeget, at gruppen fra start burde have brugt mere tid på at finde hinanden i projektet og derved hurtigere have fundet en fælles kontekst (Hornstrup, Loehr-Petersen et al. 2005).

  Den primære udfordring i det eksterne samarbejde i Naturens Rige var det omfang af tid, som de benyttede på samarbejde med eksterne partnere i civilsamfundet, hvilket overraskede nogle i gruppen. Det krævede tid og god formidling at få foreninger og frivillige til at engagere sig i projektet. Det var afgørende, at eksterne parter både oplevede ejerskab og kunne se mening med deres deltagelse fx i forhold til om det genererede flere medlemmer og gode oplevelser. Aktionslæringsgruppen påpegede derfor, at det ikke alene kræver frivillige ildsjæle at etablere og implementere nye gode projekter, men også kommunale ildsjæle, for at der kan blive etableret samarbejde på tværs af forvaltninger og med civilsamfundet, og sådan at projektet formidles ud til borgerne.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x