Projekt Kulturligvis i Rudersdal Kommune

Kunst, kultur og natur som nye veje til fællesskab og trivsel

Udskriv case

Kontakt

Katrine Thygesen
Kunstkonsulent
Kultur, Kultursekretariatet, Rudersdal Kommune

Tlf: 72685609
KATT@rudersdal.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Formål
Formålet med projektet er at styrke trivsel, forbedre mental sundhed samt udvide socialt netværk hos målgruppen.

Mål
Målet er at give målgruppen fællesskab og succesoplevelser gennem deltagelse i aktiviteter indenfor kunst og kultur samt inkludere dem i kommunens tilbud på kulturområdet og i foreningslivets fællesskaber.

Delmål
Formål og mål opnås gennem følgende to delmål:
1) at udvikle, afprøve, evaluere og forankre et 6-ugers gruppebaseret forløb, hvor målgruppen prøver kræfter med forskellige tilbud indenfor kunst og kultur.
2) at udvikle, afprøve, evaluere og forankre en ny ledsagerordning, hvor målgruppen med en frivillig ”kulturven” kan deltage i tilbud indenfor kunst, kultur og natur.

Mål på brugerniveau
Projektets aktiviteter skal bidrage til at deltagerne oplever:
• øget trivsel og forbedret mental sundhed
• at få udvidet deres sociale netværk og styrket deres evner til at indgå i sociale fællesskaber
• styrket motivation for deltagelse i lokale fællesskaber i fritids- og foreningslivet
• at få styrket deres lyst til at bruge aktiviteter indenfor kunst, kultur og natur til at udforske nye sider af livet samt at udtrykke sig og udfolde sig på nye måder

Nøgleord:
Borgere i sårbare situationer
Frivillig og gratis deltagelse
Komme tættere på arbejdsmarkedet
Styrke mental trivsel
Fællesskaber
Kunst
kultur
Natur

Målgruppe & Arena

Målgruppen består af borger i sårbare situationer (fx ledighed, mistrivsel, ensomhed, psykiske lidelser og fysiske sygdomme, herunder smerteproblematikker)

Indsatserne er udført på lokale kulturinstitutioner (biblioteket, kulturcenter, kunsthal) og i det bynære grønne miljø.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.02.2021 - 31.01.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Rudersdal kommune har brugt Kulturens Rige til at arbejde med ”Projekt Kulturligvis – Kunst, kultur og natur som nye veje til fællesskab og trivsel”. Formålet med projektet har været at give borgere i sårbare situationer (fx ledighed, mistrivsel, ensomhed, psykiske lidelser og fysiske sygdomme, herunder smerteproblematikker) adgang til fællesskab og succesoplevelser gennem deltagelse i aktiviteter indenfor kunst og kultur samt inkludere dem i kommunens tilbud på kulturområdet og i foreningslivets fællesskaber. Projektet indeholder to komponenter 1) 6-ugers gruppebaseret forløb, hvor målgruppen prøver kræfter med forskellige tilbud indenfor kunst og kultur og 2) ledsagerordning, hvor målgruppen med en frivillig ”kulturven” kan deltage i tilbud indenfor kunst, kultur og natur. Indsatserne er udført på lokale kulturinstitutioner (biblioteket, kulturcenter, kunsthal) og i det bynære grønne miljø.

  Projekt Kulturligvis består af to indsatser: 6-8 ugers Kunst- og kulturforløb i gruppe og en frivillig ledsagerordning kaldet Kulturven. Begge tilbud er gratis og frivillige at deltage i.

  Gruppeforløb:
  Der har i projektperioden været afholdt to gruppeforløb med hhv. 9 og 18 deltagere. Målsætning om 10-15 deltager pr. forløb.

  Forløb 1:
  - 9 tilmeldte deltagere (3 sprang fra undervejs)
  - 2-3 mødegange pr. uge
  - Mødestedet skiftede alt efter kulturaktivitet
  - kulturaktiviteter: Billedkunst, musik og guidet fælleslæsning
  - Tidspunkt: kl.10.00-12.00
  - Besøg på kunsthallen Gl. Holtegaard med rundvisning

  Med afsæt i erfaringer og tilbagemeldinger fra deltagerne på forløb 1, blev der foretaget ændringer og justeringer op til forløb 2.

  Forløb 2:
  - 18 tilmeldte deltagere (1 sprang fra undervejs)
  - 2 mødegange pr. uge
  - Mødestedet blev afgrænset til Kulturcenter Mantzius og Birkerød Bibliotek, som begge er centralt beliggende i Birkerød
  - Kulturaktiviteter: Billedkunst, musik, guidet fælleslæsning og natur
  - Tidspunkt: kl.11.30-13.30
  - Valgfrit besøg på kunsthallen Gl. Holtegaard med rundvisning

  Forløbene var organiseret omkring en tovholder og forskellige kulturguider. Kulturguiderne var eksperter inden for et givent område og stod for den faglige kvalitet inden for aktiviteterne, mens tovholderen har haft ansvaret for at sikre kontinuitet, psykologisk tryghed og understøtte oplevelsen af tilhørsforhold i gruppen. Kulturguider og tovholder briefede og de-briefede efter hver mødegang.

  Der har i forløbet været fokus på at mødes over en nysgerrighed og/eller interesse for kunst og kultur, hvorimod deltagernes individuelle sårbarheder ikke har været i centrum.
  Der har været lagt vægt på at skabe rum til uformelle samtaler og samvær undervejs, da mange af deltagerne forud for forløbets start, havde lagt vægt på ønsket om at møde andre og komme ud af ensomhed.

  Forud for start kom alle deltagere til en for-samtale hos tovholderen, hvor tilbuddets rammer blev gennemgået og hvor man sikrede motivation og mulighed for deltagelse.

  Kulturven:
  Forud for projektets start blev det afdækket, at der var behov for et tilbud der var 1:1, da ikke alle kan eller ønsker at indgå i en gruppe. Erfaringer fra ’Kultur på Recept’ pegede endvidere på, at der kunne opstå en ’tomhed’ hos de deltagere der havde deltaget i et gruppeforløb.

  Med kulturven-ordningen kan borgere i sårbare situationer blive tilknyttet en frivillig kulturven at følges med til aktiviteter inden for kunst, kultur og natur.

  Målet var at matche min. 10 kulturvennepar, som i min. 3 måneder fulgtes til min. 2 aktiviteter.

  Kulturvennerne får gratis adgang til en række arrangementer på lokale kulturinstitutioner:
  - Spillestedet Mantzius Live
  - Birkerød Bibliotek (oplæg og foredrag)
  - Gl. Holtegaard (kunsthal med to årlige udstillinger + kulturarrangementer)
  - Rudersdal Sommerkoncerter (klassiske koncerter)
  - Skovfullness

  Der er ikke begrænsning på, hvor mange aktiviteter kulturvennerne kan deltage i sammen.

  Kulturvennerne bliver matchet med hinanden af tovholder.

  Der påhviler den frivillige kulturven et særligt ansvar for værtskab, som den frivillige klædes på til gennem samtale med tovholder.

  Kulturven-ordningen har ændret form undervejs. Det er nu ikke kun match mellem en borger i en sårbar situation og en frivillig, men også mindre grupper hvor borgere i sårbare situationer er gået sammen om at komme ud i kulturlivet sammen. Der er pt. 5 kulturvennepar og 4 kulturvennegrupper.

  Materiale

  Postkort til inspirationDownload

  Invitation til kulturvenner - inspirationDownload

  Invitation til EfterårsforløbDownload

  Evaluering af projekt: "Kulturligvis"Download

  Evalueringsrapport for "Kulturens Rige" Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Styregruppe: kurs, retning og kvalificering
  Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra kulturområdet, social- og sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet samt projektleder.

  Tværgående indsats:
  Kulturområdet – Bidrager med projektledelse og koordinering af indsatser samt tovholderfunktion
  Kulturinstitutioner – Afholdelse af forløb på Kulturcenter Mariehøj, Kulturcenter Mantzius og Birkerød Bibliotek. Bidrager med kulturguider fra Musik- og Billedkunstskolen samt biblioteket. Lokale kulturinsituationer bidrager derudover med gratis adgang til kulturvenner.
  Sundhedsområdet – Bidrager til rekruttering af deltagere til projektets tilbud samt sparring om målgruppen.
  Beskæftigelsesområdet – Bidrager til rekruttering af deltagere til projektets tilbud
  Frivilligcenter Rudersdal – Bidrager til rekruttering samt med brobydning til deltagelse i foreningslivet
  Sparringspartnere – Nationalt netværk for kommunale og regionale konsulenter, der arbejder indenfor feltet ’ kultur og sundhed’.

  Rekruttering

  - Temaside på kommunens hjemmeside, hvor borgere har kunne læse om tilbuddene og tilmelde sig https://www.rudersdal.dk/temaer/kulturligvis-kunst-og-kultur-sammen-med-andre
  - Postkort med informationer om kunst- og kulturforløb i gruppe på kulturcentre, biblioteker, og sundhedshuse
  - Postkort med informationer om kulturvenner på kulturcentre, biblioteker og sundhedshuse
  - Annonce i lokalavisen om gratis inspirationsarrangement (rekruttering)
  - Infomøde til ansatte på beskæftigelsesområdet samt bostøtter på social- og sundhedsområdet om tilbuddene med mulighed for afklaring af evt. spørgsmål v. Tovholder
  - Nyhed på intra
  - Organisering med rekrutteringsansvarlige i de borgernære områder (social- og sundhed samt beskæftigelse). 5 Udvalgte medarbejdere i disse områder har været ’ambassadører’ for tilbuddene og i dagligdagen kunne ’minde’ kollegaer om tilbuddene
  - Håndholdt indsats
  - Stor fleksibilitet

  Organiseringen med rekrutteringsansvarlige samt tovholders fleksibilitet i forhold til at møde ansatte og borgere har været en velegnet metode til at rekruttere. Der har været behov for individuelle hensyn og en håndholdt indsats.

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

  Der er budgetteret med 928.300kr (5 % overhead). 300.000 kr.er bevilliget fra 15. Juni Fonden.

  Budgettet for Projekt Kulturligvis er endnu ikke opgjort.

  Forløbet har været et trygt rum at udfordre sig selv i. Det har været et rum, hvor deltagerne har overrasket sig selv over egne evner og bidrag, og det har samtidigt været et rum, hvor man ’øver’, når noget ikke lykkes. At acceptere. Forløbet har også givet rum til, at relationer har kunne udvikle sig over tid.

  Katrine Thygesen, Kunstkonsulent, Kultur, Kultursekretariatet, Rudersdal Kommune

  Virkning

  Evalueringen består af en procesevaluering og deltagerevaluering.

  Procesevaluering:
  - Semi-strukturerede interviews med styregruppens deltagere
  - Fokusgruppeinterview med kulturguider
  Fokusgruppeinterview med rekrutteringsansvarlige
  - Semi-struktureret interview med leder af Frivilligcenter Rudersdal

  Deltagerevaluering:
  - Spørgeskemaundersøgelse med besvarelse fra deltagere på forløb 1
  - Fokusgruppe interview med 3 deltagere på forløb 1
  - Spørgeskemaundersøgelse med besvarelse fra deltagere på forløb 2
  - Fokusgruppe interview med 5 deltagere på forløb 2
  - Spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra kulturvenner (frivillige og borgere)
  - Fokusgruppeinterview med en frivillig kulturven og en borger
  - Tovholders logbog

  Projektet evalueres ved ekstern evaluator.
  Vi afventer pt. evalueringen

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Rekrutteringsansvarlige i de borgernære områder
  - Tovholderfunktion
  - Forankring
  - Evaluering
  - Vigtigt at beskæftigelsesområdet er med

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ikke relevant

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Forløb: Kunst- og kulturaktiviteter har været omdrejningspunktet for mødegangene i kunst- og kulturforløbet i gruppe. Deltagerne har set, mærket, hørt og oplevet kunst og kultur. De har selv arbejdet med formgivning, litteratur, sang og været ude i naturen. Gennem kunstneriske og kreative processer har de haft mulighed for at opdage nye sider af dem selv. Deltagerne er blevet guidet af kulturguiderne i denne proces. Derudover har fællesskabet på holdet også været med til at skabe mere trivsel for deltagerne.

  Opmærksomhed på de dobbelte kram-faktorer: Kompetence, relation, accept og mestring.
  Forløbet har været et trygt rum at udfordre sig selv i. Det har været et rum, hvor deltagerne har overrasket sig selv over egne evner og bidrag, og det har samtidigt været et rum, hvor man ’øver’, når noget ikke lykkes. At acceptere. Forløbet har også givet rum til, at relationer har kunne udvikle sig over tid.

  Kulturven: Kunst og kultur har været omdrejningspunktet for mødet mellem mennesker. Deltagerne har sammen med andre oplevet, set, lyttet og talt om kunst- og kulturoplevelser. Kunst og kultur har været et fælles tredje, som relationen har kunne udspringe fra.

  Den tværgående organisering og organiseringen med rekrutteringsansvarlige, været fremmende tiltag.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x