Lokalsamfundsindsatser som løftestang for den mentale sundhed – Egedal Kommune

Et mere synligt og tilgængeligt foreningsliv til gavn for alle - 4 forskellige initiativer, som på hver deres måde, søger at styrke den mentale sundhed 

Udskriv case

Kontakt

Ida Vanman Jakobsen
Netværkskonsulent
Egedal Sundhedscenter

Tlf: 72596785
ida.jakobsen@egekom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Vi ønsker i Egedal Kommune at blive bedre til at hjælpe voksne, der er i risiko for at udvikle ensomhed med at finde ud i meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber kan naturligvis være mange forskellige ting. I nærværende projekt har vi haft et særligt fokus på de kulturelle foreninger og tilbud, der har en kulturel eller kunstnerisk vinkel. Overordnet set er vores tilgang, at foreningslivet er en naturlig løftestand for den mentale sundhed. Her mødes man ud fra en interesse og ikke (nødvendigvis) ud fra en tilstand fx sygdom, overvægt, ensomhed. som et "klassisk" sundhedsprojekt kunne komme til at fokusere på.

Målgruppe & Arena

Målgrupperne er både borgere i kommunen, frivillige foreninger og internt samarbejde (mellem medarbejdere) i kommunen.
1) Borger målgruppen er primært rettet mod voksne i risiko for at udvikle ensomhed, men reelt åbent for alle (uanset alder og sårbarhedsstatus).
2) Frivillige foreninger er i dette projekt kulturelle foreninger, der hører under paraplyorganisationen "Egedal Kulturelt samråd" (EKS)
3) Internt samarbejde referer til styrkelse af den tværfaglige samarbejde i kommunen primært mellem sundhedsområdet og kultur-og fritid.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2021 - 31.05.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Egedal kommune har udviklet fire forskellige initiativer i forbindelse med Kulturens Rige. 1) Et foreningsklippekort, som skal modvirke ensomhed og stimulere foreningslivets evne til at hverve nye medlemmer. Foreningsklippekortet giver adgang til fem besøg/prøvetimer i de lokale foreninger, der har tilmeldt sig ordningen. Målgruppen for klippekortet er dels foreningerne, som ønsker nye medlemmer, og dels de mange borgere (herunder tilflyttere) som endnu ikke har fundet vej ind i fællesskaberne i foreningerne. 2) Fem foreningsdage i Slagslunde (børnedag, kvindeaften, mandeaften, seniordag, fællesdag). Det primære formål har været at samle byen og lokalområdets beboere på tværs af generationer, skabe opmærksomhed på Slagslundeklubbens mange tilbud og ad de veje, forebygge ensomhedsproblematikker. Desuden har formålet været at samle byen på tværs af demografiske forskelle samt integrere nye tilflyttere i foreningslivet. 3) Genbrugsværksted i Stenløse kulturhus. Genbrugsværkstedet er udviklet og etableret i et kulturhus sammen med en gruppe mænd, der nyligt har etableret sig som forening, hvor de mødes og drøfter projekter, designer og reparerer eller bygger, imens de hygger. Der er primært fokus på at bygge et værksted op, hvor man kan lave kreative projekter sammen til gavn for deltagerne og lokalsamfundet som helhed. Målgruppen er førtidspensionister, efterlønnere og fleksjobbere, men alle mænd over 18 år er velkommen i foreningen. Værkstedet er åbent for alle borgere, men det kræver dog introduktion til maskiner og værktøj, hvis man ønsker at benytte dette.
  4) indsats målrettet fællesskaberne i Veksø via den lokale byfest, afstemninger ift. hvad der tiltrækker eller afholder frivillige fra at melde sig sig samt initiativer til at skabe opmærksomhed/indsigt i fritidstilbud i Veksø.

  Overordnet for alle prøvehandlingerne, er at kommune og foreninger skal samarbejde omkring dem mentale sundhedsdagsorden og sammen udvikle løsninger, tilbud eller ideer, som opleves meningsfulde. I dette projekt gik sundhedsområdet, kultur-og fritidsområdet samt paraplyorganisationen for de kulturelle foreninger Egedal Kulturelt Samråd (EKS) sammen om projektet.

  Vi (ovennævnte projektgruppe) blev enige om at lave en række lokale initiativer, der alle havde som formål at synliggøre kulturelle foreningerne i området, at sikre at fællesskaberne var klar til at tage imod nye medlemmer og at hjælpes om at se på hvordan rekruttering af frivillige, som alle havde svært ved, kunne nytænkes eller hjælpes på vej. Der var stort ønske om lokalsamfundsindsatser frem for brede kommunale initiativer (fx en foreningsdag).

  Samarbejdet mundede ud i følgende initiativer:
  1. Genbrugsværkstedet ”Årh mand” i Stenløse Kulturhus
  2. Byfest i Veksø med fokus på tæt samarbejde omkring synlighed af foreninger og hvervning af frivillige
  3. 5 foreningsdage i Slagslunde (børn, kvinder, mænd, seniorer og en fællesdag)
  4. Klippekortet – et tiltag som dækkede hele kommunen

  Materiale

  Evalueringsrapport for "Kulturens Rige"Download

  Foreningsklippekort - presseudtalelseDownload

  Klippekort - design udkast til inspirationDownload

  Inspiration til plakat børnedagDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektgruppen bestod af 2 medarbejdere fra sundhedsområdet + leder, 2 medarbejdere fra kultur-og fritidsområdet + leder og 2 deltagere fra Egedal Kulturelt samråd, der er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger i Egedal. Lederne allokerede timer til projektet og deltog i første drøftelser.

  Rekruttering

  Vi har rekrutteret deltagere til de forskellige indsatser og prøvehandling af forskellige veje: Dels via kommunens ansatte, hvor der har været særligt opmærksomhed på initiativerne via projektdeltagernes materiale og kommunikation om indsatserne. Dels via SoMe og foreninger og samarbejdspartneres netværk. Endelig er der også en del af deltagerne, der er rekrutteret via "mund til mund", hvor tidligere deltagere har hvervet nye deltagere via eget netværk.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Vi har brugt begrænsede kommunale ressourcer ud over medarbejdertimer. Disse har været: udlån af telt til byfest og udgifter til fx bolde til afstemning, som kommunens daginstitutioner har kunne genbruge. Forplejning til arrangementer (småkager/kaffe) og små gaver til børnene (fx klistermærker). Generelt er arrangementerne gået i nul via et lille tilmeldingsgebyr (25 kr. for en familie og lign.) der har kunne dække omkostningerne.

  "Det har skabt en helt ny forståelse hos os, omkring hvordan de 'unge' gerne vil være frivillige. Det må vi arbejde videre med."

  Finn Lustrup, Lokal foreningsmand,

  Virkning

  Samlet set har der været direkte effekter, der har kunne aflæses i glade og tilfredse borgere, der giver udtryk for at føle sig tættere knyttet til deres lokalområde. De enkelte indsatser/prøvehandling har følgende nedslag ift. virkningen: Byfest: Indsatsen har resulteret i, at der er kommet mere opmærksomhed på bylaugets visioner og arbejde, ligesom bylauget har oplevet større medlemsvækst efterfølgende.
  5 Slaglunde dage: Arrangementerne i Slagslundeklubben er forløbet over al forventning både fra kommunalt synspunkt og fra de frivilliges synspunkter. Vi har haft fulde huse og mange kommentarer fra deltagere, som har givet roser og forventningsfulde kommentarer om, at de håber på, at vi afholder et lignende arrangement igen til næste år. Målet har været at skabe et bæredygtigt foreningsliv i Slagslunde igen, hvorfor det er svært at sige, om målet er nået i skrivende stund, men der har været mange tilkendegivelser om gerne at ville bidrage til at fastholde den nye "tradition" med temadage. Genbrugsværksted: Mandeklubben er ved at udvikle dig. Der er ikke lavet en formel evaluering, men i klubben tales om den værdi det skaber at mødes. Siden maj 2023 har foreningen kunne hjælpe med småreparationer og de mødes hver uge med sociale og praktiske formål sammen. Klippekort: Vi oplever stigende tilgang af foreninger og borgere til ordningen. Kendskabet stiger og klippekortet er blevet en del af velkomstpakken til nytilflyttede til kommunen. Overordnet set, har de 4 prøvehandlinger bragt og tættere sammen som samarbejdspartnere i kommunen (her sundhedsområdet og kultur-fritids området) og med paraplyorganisationens EKS forpersoner. Vi oplever, at vi har skabt en ny fortælling om hvad det kommunale samarbejde kan og at vejen fra ide til plan er blevet kortere. Det er ikke længere end "frivillig" eller en "kommuneperson" man kontakter, det er mere end kollega/partner uanset ståsted. På den måde, kan man også sige, at kommunens og borgernes dagsorden er rykket tættere på hinanden.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Der er ved at blive lavet en evalueringsrapport. Denne forventes klar ultimo oktober 2023.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Tag ud og mød foreningerne hvor de er, så de føler sig set og hørt.
  - Spørg ind til deres forventninger. Lav en forventningsafstemning, men lige så meget en forståelsesafstemning. Både af et kommende potentielt samarbejde, men også hvad outcome skal være. Ofte er forventningen økonomisk bidrag, mens andre gange er det rå manpower. Det skal være et samspil af kommune og foreningens ønsker.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Foreningerne har været hårdt ramt efter Covid-19, hvilket har været en barriere. Vi havde forventet at foreningerne ønskede større arrangementer, hvor de i virkeligheden efterspurgte lokale initiativer, der kunne skabe liv og håb for foreningslivet på bagkanten af Corona.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Der har været mange. Dels har aktionslæringsforløbet, der er baggrunden for Kulturens Rige, hjulpet nye muligheder på vej, da det baserer sig på, at "turde" prøve nye ting og samarbejder af via prøvehandlinger, der ikke kræver større sagsbehandling og processer - kort fra ide til handling. Dels har der i projektet været frikøbt medarbejder timer, som har gjort adgangen til samarbejdspartnere lettere, ligesom ledelsesopbakningen har gjort, at vi har kunnet arbejde frit ift. ikke at behøve skulle godkende tiden til samarbejdet i en i forvejen travl hverdag - det bliver således dedikerede timer til projektet og det er en stor hjælp.
  Endelig har der været lidt økonomisk støtte til småudlæg og lign. Det har været værdsat, da vi i samarbejdet har kunnet stille en underskudsgaranti til foreningerne, sådan at vores prøvehandling ikke endte med at være en omkostning for foreningerne. Det har dog ikke været nødvendigt med bidraget, da arrangementerne er gået hjem uden underskud.
  Netværkskonsulenten i projektet havde fra start af et godt kendskab til lokale aktører og området - det var en fordel og det kan klart anbefales at involvere brobyggere/netværkspersoner (frivillige eller ansatte) til at hjælpe samarbejde på vej, for at reducere misforståelser og hurtigere finde frem til fælles dagsordener.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x