Kræftrehabilitering i naturen i Sorø Kommune

Fastholdelse af netværk og træning efter kommunal kræftrehabilitering.

Udskriv case

Kontakt

Tina Trier Frederiksen
Sundhedskonsulent
Sorø Sundhedscenter

Tlf: 29419644
ttfr@soroe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Den kommunale kræftrehabilitering i Sorø Kommune blev under Covid-19 udfordret af pladsmangel, afstandskrav og mange henviste kræftborgere på §140 og §119. Der blev derfor dannet et ekstra træningshold; et udendørs hold, for de borgere, som havde lyst og var i stand til at bevæge sig rundt en time udendørs.
Formål; At alle henviste kræftborgere fik et individuel tilpasset tilbud, der svarede til behov og motivation.
Delmål; At det nye udetræningshold skulle bidrage både med træning og med netværksdannelse, gruppedynamik, samtaler omkring senfølger og udfordringer for borgerne på tværs af alder, diagnoser og forløb.

Målgruppe & Arena

Indsatsen retter sig mod voksne borgere over 18 år, som har behov for kræftrehabilitering. De er henviste fra sygehus, egen læge eller andre samarbejdspartnere. Borger kan også være selvhenvender.

Indsatsen er organiseret i Sundhedscentret. §119 og §140.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

08/06/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Træning i naturen 2 gange ugentligt á 1 times varighed. Fortløbende tilbud med løbende optag. Udgangspunktet er 3 måneders deltagelse med mulighed for forlængelse efter individuel vurdering.
  Metode; Træning ved Fysioterapeut/sundhedskonsulent- differentieret ud fra gruppens behov; gå, småløb, elastiktræning, brug af naturen og det vi kommer forbi fx skur, udendørs træningsfaciliteter, en bom til armstræk mv.
  Samtaler undervejs blandt borgerne og imellem sundhedsprofessionel og borger. Mulighed for at følge op på fx søvnproblematik, angst, ernæring, seksualitet, arbejdsfastholdelse og andre relevante emner og senfølger.

  Materiale

  Intern evalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedscentret er ansvarlig for organisering.
  Sundhedscentrets kræftteam bestående af fysioterapeuter og sundhedskonsulenter er ansvarlig for indsatsen.

  Løbende opstod et samarbejde imellem borgerne og en lokal idrætsforening omkring dannelse af et gå/løbehold i foreningsregi, som borgerne kunne udsluses til efter endt forløb i Sundhedscentret.

  Rekruttering

  Rekruttering via behovsvurderingssamtalen i Sundhedscentret.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Der blev dannet et udetræningshold med træning 1 time x 2 ugentligt med 1-2 medarbejderressourcer pr. gang afhængig af holdets størrelse.
  Herudover forberedelse, koordinering, udvikling/evaluering.
  Alle borgere fik udleveret en træningselastik og fik den undervejs udskiftet med en ny.
  Tilbuddet er en del af driftsopgaven, og der er ikke tilført ekstra økonomi.

  "Jeg får talt med andre kræftpatienter og får delt erfaringer. Det har betydet meget for mig mentalt. Og det, at vi går sammen, lægger op til, at vi får talt, selvom vi også træner."

  "Det betyder utrolig meget for ens psyke og humør med frisk luft, lys og et grin og motion."

  "Det har styrket min gangfunktion og balance – jeg har fået trænet andre muskler, end jeg gør i maskinerne."

  "Jeg får det mentalt bedre ved fællesskabet og samtalerne om vores oplevelser – kommer til at se mere lyst på tilværelsen."

  Borgercitater, Citater fra den interne evaluering,

  Virkning

  Formål nået:
  1. Alle kræftborgere har fået tilbudt kræftrehabilitering ud fra deres ønske og behov.
  2. Indførelsen af udendørstræningen gør tilbuddet mere fleksibelt, og vi er ikke udfordrede på lokalekapacitet og eventuel øget borgertilgang.
  Delmål nået:
  Den udendørs kræftrehabilitering har bidraget til et øget fællesskab blandt borgerne på tværs af alder og diagnose og sociale baggrund.
  Der blev skabt tillid og god gruppedynamik undervejs. Vi oplevede som sundhedsprofessionelle, at borgerne støttede hinanden og delte ud af deres erfaringer og åbnede op omkring de svære udfordringer de stod i. Vi kunne som sundhedsprofessionelle bidrage til at facilitere disse samtaler undervejs og havde mulighed for at følge op individuelt med de borgere, som havde brug for det.
  Vi har indsamlet kvalitative data fra borgerne ved at indsamle spørgeskemaer vi selv har udviklet samt små videoklip, hvor borgerne udtaler sig om udbyttet.

  Efterfølgende er en tidligere fysioterapeutstuderende i Sundhedscentret i gang med et bachelorprojekt (december 2022) i samarbejde med det gå/løbehold, som borgerne selv skabte i foreningsregi. Han undersøger den udendørs kræftrehabilitering i forhold til livskvalitet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Den udendørs kræftrehabilitering er nu i drift som en integreret del af den samlede kræftrehabilitering.

  Borgere på kommunalt kræftrehabiliteringsforløb i naturen har efterfølgende selv dannet et gå/løbehold i foreningsregi.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er en fordel, at have 3-5 borgere med i opstartsfasen for at skabe holddynamik og fællesskab.
  Det er muligt at differentiere træningen, således at der er plads til dem med højt funktionsniveau og dem, som har et lavere funktionsniveau men har lyst at deltage udendørs. Dette kræver 2 sundhedsprofessionelle og kreativitet omkring ruterne og øvelser undervejs.
  Vi oplevede vigtigheden af at improvisere undervejs og give plads til samtalerne imellem borgerne.
  Vi oplevede, at erfaringerne for borgerne med at træne udendørs var nemt overførbare til hverdagslivet, og dette var med til fastholdelse af aktivitet efter endt forløb hos os.

  Flere af borgerne var kede af at skulle stoppe på den kommunale rehabilitering og var derfor med til at udvikle et hold i foreningsregi for kræftramte. Vi var opmærksomme på at opmuntre flere fra holdet til at bakke op om ideen og være med. Dette betyder, at de har kunne fastholde det netværk, de fik skabt i det kommunale forløb.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vi var i tvivl om træningen udendørs ville leve op til den træning vi tilbød indendørs, men flere borgere gav faktisk udtryk for en større gevinst udendørs fx i form af bedre balance og bedre kondition.
  Vi var usikre på, om vi var i stand til at differentiere, så alle fik udbytte hver gang. Dette kunne indimellem være en udfordring afhængig af holdets sammensætning. Enkelte gange måtte vi vende om med en borger, som på dagen var for udfordret til at gennemføre.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Stor lydhørhed fra ledelsen i forhold til de ideer vi havde.
  Frihed til at afprøve forskellige muligheder og inddrage evalueringer fra borgerne allerede tidligt i afprøvningen.
  Tværfagligt samarbejde imellem fysioterapeut og sundhedskonsulent med forskellige perspektiver ind i rehabiliteringen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x