Ha´det godt i Vejle Kommune

Sundhedskursus for kvinder i Vejle Kommune

Udskriv case

Kontakt

Charlotte Overbeck
Sundhedskonsulent
Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune

Tlf: 2153 6988
chaov@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

• At skabe mere lighed i sundhed ved en målrettet sundhedsindsats for kvinder.
• At skabe netværk og relationer deltagerne i mellem, så de får lyst til at fortsætte i en fællesaktivitet efter kurset.
• At skabe refleksion og dialog over hvad et sundt liv er og inspirere til små skridt hen imod en sundere livsstil og mere trivsel.

Målgruppe & Arena

Målgruppen i projektet er defineret bredt, som kvinder med en selvvurderet sundhedsproblematik, som ikke nødvendigvis lader sig diagnosticere somatisk.
Gruppen er for kvinder, der oplever en uoverensstemmelse mellem deres nuværende sundhedsadfærd og væsentlige personlige mål og værdier for deres sundhed.
Gruppen kan derfor indeholde kvinder, der har sundhedsmæssige udfordringer inden for alle KRAM faktorerne samt metal sundhed.
Hvis der er udtalte problematikker inden for afgrænsede områder, f. eks. diabetes, KOL, PTSD m.m. og der findes mere målrettede tilbud, vil kvinderne blive henviste dertil. Det er også vigtigt evt. at få afklaret med Jobcenteret, om det er muligt at gå på kurset.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

12/11/2014

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Før opstart:
  Alle kommende deltagere inviteres først til en indledende samtale, inden de starter på kurset. Har kvinden en sagsbehandler, inviteres denne med. Desuden deltager vores ansatte tolk/projektmedarbejder, hvis der er behov derfor. Herudover kan der vurderes behov for yderligere individuelle samtaler. Der kan henvises til samtaler gående på specifikke behov, f.eks. med en diætist, læge m.m. Ved den indledende samtale udfylder borgeren trivselsskemaet WHO-5 (start).

  Kurset strækker sig over ca. ½ år med en ugentlig undervisningsdag. Emnerne på kurset har ændret sig i løbet af den periode kurset har kørt. Men her er eksempler på nogle af de emner der er, og har været, på kurset:
  • Hvad er sundhed for dig? Refleksion og dialog om egen sundhed og forandringsønsker med udgangspunkt i Ønskekortene. Introduktion til kurset.
  • Viden om sund mad
  • Madlavning
  • Trivsel, robusthed, mental sundhed.
  • Bevæg dig glad – en tur i det fri, eller en introduktion til Idræt i Dagtimerne
  • Lær at håndtere smerter.
  • Midtvejsevaluering af kursusforløbet inkl. drøftelse af aktivitetsmuligheder for den enkelte deltager/gruppen
  • Flex-dag. Gruppen bestemmer indholdet for dagen.
  • Søvn
  • Rygning, passiv rygning
  • Kvindeliv
  • PTSD
  • Besøg af Jobcenteret/min fremtid/drømmetavle
  • Afslutning. Hvilken aktivitet vil jeg gerne deltage i? Udfylde WHO-5 (slut) + kvalitativ evalueringsskema.
  Ved hver kursusgang er der:
  • En 1/2 times sjov bevægelse, hvor pulsen kommer let op og man finder sjov og glæde ved samværet samt får inspiration og lyst til at dyrke mere motion.
  • Åben i Sundhedscafeen ½ time før og efter kurset (mulighed for en individuel samtale).
  • Siden sidst: Hvordan er ugen gået – hvad er vigtigt lige nu?
  • Kaffe, te, frugt
  • Dagens emne: 2 timer inkl. pause
  • Afslutning, Ugen der kommer, Hvad tages med hjem?
  • Afslutningssamtale evt. mentor, sagsbehandler, tolk.

  Værdigrundlag/metode:
  Projektet bygger på et bredt og positivt sundhedsbegreb. Der arbejdes ud fra at skabe fællesskab og samhørighed og at deltagerne finder en aktivitet at deltage i. Der arbejdes ud fra deltagernes evne til at håndtere sundhedsmæssige udfordringer og give dem en følelse af at kunne have indflydelse på deres situation. Disse værdier og deltagernes handlekompetence vil være omdrejningspunktet gennem hele kurset.
  Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og kurset tilpasses løbende, så der hele tiden tages udgangspunkt i de ønsker og behov deltagerne har

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Ansvarlige for Ha´det godt kurset: Sundhedskonsulenter fra Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune i samarbejde med Projektkoordinatoren fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle.

  Der er ansat en medarbejder, som både kan tolke (kurdisk, arabisk, russisk) og deltage aktivt i undervisningen.

  Der er samarbejde med jobcenter i forhold til afklaring om deltagelse på hold og samarbejde med andre kommunale tilbud, hvis borgerne skal henvises til dette.

  Rekruttering

  Der rekrutteres via forskellige kanaler. Det er bl.a via de projektmedarbejdere, som arbejder i de boligsociale områder. Herudover også via kolleger der arbejder med forskellige borgere i Jobcentret. Der rekrutteres ligeledes via omdeling af foldere i beboerhuse og information på Vejle Kommunes hjemmeside. De tidligere kursister på Ha´det godt kurset hjælper også med at rekruttere kommende deltagere til kurset.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Der bruges i gennemsnit ca. 10 medarbejdertimer fra Sundhed ugentligt/pr. år. Den ansvarlige projektkoordinator fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle bidrager i snit med 1 time/ugen pr år. Timerne bruges på tilstedeværelse/afvikling af undervisning/klargøre forplejning. Styregruppemøder. Løbende vejledning af kursister og diverse opfølgninger på aktiviteter mv. Koordineringsarbejde ift. lokale- og aftalebookinger.

  Jeg sad meget alene hjemme. Føler jeg er kommet et skridt videre og tror mere på fremtiden. Har fået mere selvtillid

  Anonym, Borger, Vejle Kommune

  Virkning

  Uddannelsen evalueres via WHO 5 om deltagernes trivselsrespons på deltagelse i kurset, samt via et spørgeskema gående på evalueringen af selve kurset. Resultaterne sammenfattes efter hvert kursus og kurset tilpasses efterfølgende.

  Det tager tid, at starte hold op i nye områder. Men når det så rygtes, at det er godt, bliver det lettere efterhånden. Det er svært, når der udskiftes medarbejdere for ofte i det boligsociale område, da megen rekruttering og fastholdelse er afhængige af stabilitet og kendte medarbejdere lokalt.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x