Sundhedsagentuddannelse

Frivillig uddannelse i udsatte boligområder i Vejle Kommune

Udskriv case

Kontakt

Charlotte Overbeck
Sundhedskonsulent
Folkesundhed, Vejle Kommune

Tlf: 21536988
chaov@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen går ud på at:
- Uddanne frivillige, der tilegner sig viden og handlekraft, så de kan bidrage i det frivillige sundhedsfremmende arbejde i forhold til sig selv og andre.
- Via udvikling af aktiviteter medvirke til at styrke den generelle sundhed og trivsel i området.

Ved at gennemføre uddannelsen erhverver deltagerne sig færdigheder i:
- At kunne gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre - gerne i samspil med deres familier og andre aktører samt beboere i lokalområdet.
- At motivere sig selv og andre til at ændre sundhedsadfærd hen imod en større grad af sundhed og trivsel

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle borgere i det socialt udsatte boligområde, som ønsker at arbejde frivilligt og opleve den glæde og anerkendelse, det giver at være sammen med andre mennesker! Det er for alle, der ønsker at få kompetencer, som kan bruges i mange andre sammenhænge, såsom i uddannelse, job og eget liv. Borgere fra andre byområder er også velkomne, for derved at åbne området op.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

07/10/2010

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Uddannelsens omfang: 39 lektioner.
  Uddannelsens indhold fordeles på to hovedområder:
  • Områder, der har betydning for menneskers sundhed og trivsel.
  • Færdigheder i at omsætte viden om sundhed til aktive sundhedsfremmende aktiviteter, der forankres i området.
  I uddannelsen lægges der stor vægt på at understøtte sundhedsagenternes egne ressourcer og handlekompetencer. Undervisningsformen er deltagerorienteret og der undervises ud fra sundhedsagenternes viden og værdier. Sundhedsagenterne afprøver i fællesskab opbygning og afvikling af en aktivitet for herefter, enten individuel eller i gruppe, at planlægge en kommende aktivitet. Der tilbydes individuel vejledning i forbindelse med den individuelle aktivitet.
  Undervisningens indhold centreres om følgende temaer:
  • Grundlæggende viden om sundheds- og trivselsforhold.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Kommunikation og samarbejde
  • Viden om projektarbejde og iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter.
  • Tværfaglighed, netværksarbejde og forankring.
  Underviserkorpset er bredt sammensat af medarbejdere fra Vejle Kommunes sundhedsfremmeafdeling og medarbejdere fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle fra Nørremarken.

  Eksempel på undervisningsplan vedlagt som bilag 1

  Materiale

  UndervisningsplanDownload

  Resultater fra spørgeskema - 2012Download

  Gruppeinterviews fra 2012Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Ansvarlige for uddannelsen og netværk: Sundhedskonsulenter fra Folkesundhed, Vejle Kommune i samarbejde med Projektkoordinatoren for fra Den Boligsociale Helhedsplan, Vejle Kommune.

  Rekruttering

  Der rekrutteres via andre sundhedskurser, især et sundhedsfremmekursus der hedder Ha Det Godt – et kursus, som primært handler om at støtte det enkelte menneske til at få mere energi og sundhed i deres liv. En del af dette koncept er, at borgeren efterfølgende begynder at deltage i en eller anden aktivitet i det område de bor i.
  Desuden rekrutteres via de projektmedarbejdere, som arbejder i det boligsociale område. Der rekrutteres også via omdeling af foldere, annoncering i lokalaviser. De tidligere uddannede sundhedsagenter hjælper også med at rekruttere. Eks. på folder vedlægges som bilag 2

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Der bruges i gennemsnit ca. 10 medarbejdertimer fra Sundhed ugentligt over en ½ års periode. Den ansvarlige projektkoordinator fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle bidrager i snit med 8 timer/ugen pr år. Timerne bruges på tilstedeværelse/afvikling af undervisning. Styregruppemøder. Kvartalsvise netværksmøder for tidligere Sundhedsagenter. Løbende vejledning og opfølgning på nye samt igangværende aktiviteter. Kontaktperson for Sundhedsagenter i boligområderne Løget By og Nørremarken. Koordineringsarbejde ift. lokale- og aftalebookinger.

  Mange af de nuværende og velforankrede aktiviteter, som kører i boligområdet Løget Høj, har deres udgangspunkt i Sundhedsagentuddannelsen. De frivillige og deres store engagement er altafgørende for boligområdernes positive udvikling

  Helle Kristiansen, Projektkoordinator, Den boligsociale helhedsplan

  Virkning

  Uddannelsen evalueres via WHO 5 om Sundhedsagentens trivselsrespons på deltagelse i uddannelsen, samt via et spørgeskema gående på evalueringen af selve uddannelsen. Desuden foretages der en fælles mundtlig evaluering. Resultaterne sammenfattes efter hver uddannelse og uddannelsen tilpasses. Der har været foretaget gruppeinterview af nogle af deltagerne. Desuden samles sundhedsagenterne til netværksmøder ca. 3 gange årligt til opfølgning og motivation. Her tilbydes de også ny viden eks. psykisk – og fysisk førstehjælp, temaer om relevante sundhedsemner m.m.

  Vi kan se, at langt de fleste af de aktiviteter, der kører i det sociale boligområde, hvor vi primært har afholdt uddannelsen, drives af tidligere sundhedsagenter.

  Det tager tid, at starte hold op i nye områder. Men når det så rygtes, at det er godt, bliver det lettere efterhånden. Det er svært, når der udskiftes medarbejdere for ofte i det boligsociale område, da megen rekruttering og fastholdelse er afhængige af stabilitet og kendte medarbejdere. Se samlede resultater fra hold 2-8 i bilag 3 Se interview med 3 Sundhedsagenter i bilag 4

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Projektet succes er meget afhængig af stabilitet i det boligsociale område med opbakning og støtte af medarbejderne der.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at have nogle samarbejdspartnere ude i lokalområdet, som dagligt kan støtte de frivillige eks. med lokaler eller andre praktiske problemer. Det er også vigtigt hele tiden at understøtte og give anerkendelse. Dette kan bl.a. gøres ved de kvartalsmæssige netværksmøder hvor vi hører hvordan det går. Her tilbyder vi også hele tiden nye kurser, eks. i psykisk førstehjælp, fysisk førstehjælp, temaer om forskellige sundhedsemner. Og honorere med eks. juleafslutninger, sommerudflugt eller andet. Det giver et stærkt fællesskab, og det er det, der er den vigtigste belønning. Også vigtigt ikke at presse, de er frivillige og kan måske i perioder ikke så meget. Og ikke have skjult dagsordner i forhold til hvilke opgave og aktiviteter man synes de skal lave. Man kan inspirere! Huske at bruge dem som sundhedsambassadører for kommunen og holde dem opdaterede omkring nye tiltag. Sender desuden kvartalsmæssige Nyhedsbreve til dem – det er dog et nyt tiltag.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Hvis der ikke er opbakning i lokalområdet bl.a. af bestyrelser mm. Eller hvis der er stor personudskiftning eks. af projektansatte. Vi afholder kurserne om formiddagen, hvilket sætter en bevidst begrænsning. Det er ikke nødvendigvis de mest ressourcestærke vi ønsker så derfor bliver det ofte dem der af en eller anden grund er hjemme i dagtimerne vi kan rekruttere. Det gør det ikke lettere, men kan være udfordrende i forhold til de problemer der nu måtte være. Til gengæld når vi ind til nogle borgere, som ellers kan være svære at nå og oplever en stor glæde hos dem.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Mange af de nuværende og velforankrede aktiviteter, som kører i boligområdet Løget Høj, har deres udgangspunkt i Sundhedsagentuddannelsen. De frivillige og deres store engagement er altafgørende for boligområdernes positive udvikling.

  Vi var med i et EU projekt som også arbejdede med Healthambassadors – det var inspirerende og med til at gøre tilbuddet anerkendt. At tilbuddet har været indskrevet i Helhedsplanerne de sidste ca. 3 perioder.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x