Sundhedsagentuddannelse

Frivillig uddannelse i udsatte boligområder i Vejle Kommune

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Kontakt

Susanne Petersen
Sundhedskonsulent
Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune
Tlf: 29131526
speen@vejle.dk

Formål

Indsatsen går ud på at:
- Uddanne frivillige, der tilegner sig viden og handlekraft, så de kan bidrage i det frivillige sundhedsfremmende arbejde i forhold til sig selv og andre.
- Via udvikling af aktiviteter medvirke til at styrke den generelle sundhed og trivsel i området.

Ved at gennemføre uddannelsen erhverver deltagerne sig færdigheder i:
- At kunne gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre - gerne i samspil med deres familier og andre aktører samt beboere i lokalområdet.
- At motivere sig selv og andre til at ændre sundhedsadfærd hen imod en større grad af sundhed og trivsel

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle borgere i det socialt udsatte boligområde, som ønsker at arbejde frivilligt og opleve den glæde og anerkendelse, det giver at være sammen med andre mennesker! Det er for alle, der ønsker at få kompetencer, som kan bruges i mange andre sammenhænge, såsom i uddannelse, job og eget liv. Borgere fra andre byområder er også velkomne, for derved at åbne området op.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

07/10/2010

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

Uddannelsens omfang: 70 lektioner.
Uddannelsens indhold fordeles på to hovedområder:
• Områder, der har betydning for menneskers sundhed og trivsel.
• Færdigheder i at omsætte viden om sundhed til aktive sundhedsfremmende aktiviteter, der forankres i området.
I uddannelsen lægges der stor vægt på at understøtte sundhedsagenternes egne ressourcer og handlekompetencer. Undervisningsformen er deltagerorienteret og der undervises ud fra sundhedsagenternes viden og værdier. Sundhedsagenterne afprøver i fællesskab opbygning og afvikling af en aktivitet for herefter, enten individuel eller i gruppe, at planlægge en kommende aktivitet. Der tilbydes individuel vejledning i forbindelse med den individuelle aktivitet.
Undervisningens indhold centreres om følgende temaer:
• Grundlæggende viden om sundhedsforhold.
• Sundhedsfremme og forebyggelse.
• Kommunikation og samarbejde
• Viden om projektarbejde og iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter.
• Tværfaglighed, netværksarbejde og forankring.
Underviserkorpset er bredt sammensat af medarbejdere fra Vejle Kommunes sundhedsfremmeafdeling og medarbejdere fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle fra Løget og Nørremarken.

Eksempel på undervisningsplan vedlagt som bilag 1

Organisering og samarbejdspartnere

Ansvarlige for uddannelsen og netværk:
Sundhedskonsulenter fra Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Vejle Kommune i samarbejde med Projektkoordinatoren for fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle

Rekruttering

Der rekrutteres via andre sundhedskurser, især et sundhedsfremmekursus der hedder Ha Det Godt – et kursus, som primært handler om at støtte det enkelte menneske til at få mere energi og sundhed i deres liv. En del af dette koncept er, at borgeren efterfølgende begynder at deltage i en eller anden aktivitet i det område de bor i.
Desuden rekrutteres via de projektmedarbejdere, som arbejder i det boligsociale område. Der rekrutteres også via omdeling af foldere, annoncering i lokalaviser. De tidligere uddannede sundhedsagenter hjælper også med at rekruttere. Eks. på folder vedlægges som bilag 2

 

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Der bruges i gennemsnit ca. 10 medarbejdertimer fra Sundhed ugentligt over en ½ års periode. Den ansvarlige projektkoordinator fra Den boligsociale Helhedsplan i Vejle bidrager i snit med 8 timer/ugen pr år. Timerne bruges på tilstedeværelse/afvikling af undervisning. Styregruppemøder. Kvartalsvise netværksmøder for tidligere Sundhedsagenter. Løbende vejledning og opfølgning på nye samt igangværende aktiviteter. Kontaktperson for Sundhedsagenter i boligområderne Løget By og Nørremarken. Koordineringsarbejde ift. lokale- og aftalebookinger.

 

Mange af de nuværende og velforankrede aktiviteter, som kører i boligområdet Løget Høj, har deres udgangspunkt i Sundhedsagentuddannelsen. De frivillige og deres store engagement er altafgørende for boligområdernes positive udvikling

Helle Kristiansen, Projektkoordinator, Den boligsociale helhedsplan

Virkning

Uddannelsen evalueres via WHO 5 om Sundhedsagentens trivselsrespons på deltagelse i uddannelsen, samt via et spørgeskema gående på evalueringen af selve uddannelsen. Desuden foretages der en fælles mundtlig evaluering. Resultaterne sammenfattes efter hver uddannelse og uddannelsen tilpasses. Der har været foretaget gruppeinterview af nogle af deltagerne. Desuden samles sundhedsagenterne til netværksmøder ca. 3 gange årligt til opfølgning og motivation. Her tilbydes de også ny viden eks. psykisk – og fysisk førstehjælp, temaer om relevante sundhedsemner m.m.

Vi kan se, at langt de fleste af de aktiviteter, der kører i det sociale boligområde, hvor vi primært har afholdt uddannelsen, drives af tidligere sundhedsagenter.

Det tager tid, at starte hold op i nye områder. Men når det så rygtes, at det er godt, bliver det lettere efterhånden. Det er svært, når der udskiftes medarbejdere for ofte i det boligsociale område, da megen rekruttering og fastholdelse er afhængige af stabilitet og kendte medarbejdere. Se samlede resultater fra hold 2-8 i bilag 3 Se interview med 3 Sundhedsagenter i bilag 4

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Projektet succes er meget afhængig af stabilitet i det boligsociale område med opbakning og støtte af medarbejderne der.

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det er vigtigt at have nogle samarbejdspartnere ude i lokalområdet, som dagligt kan støtte de frivillige eks. med lokaler eller andre praktiske problemer. Det er også vigtigt hele tiden at understøtte og give anerkendelse. Dette kan bl.a. gøres ved de kvartalsmæssige netværksmøder hvor vi hører hvordan det går. Her tilbyder vi også hele tiden nye kurser, eks. i psykisk førstehjælp, fysisk førstehjælp, temaer om forskellige sundhedsemner. Og honorere med eks. juleafslutninger, sommerudflugt eller andet. Det giver et stærkt fællesskab, og det er det, der er den vigtigste belønning. Også vigtigt ikke at presse, de er frivillige og kan måske i perioder ikke så meget. Og ikke have skjult dagsordner i forhold til hvilke opgave og aktiviteter man synes de skal lave. Man kan inspirere! Huske at bruge dem som sundhedsambassadører for kommunen og holde dem opdaterede omkring nye tiltag. Sender desuden kvartalsmæssige Nyhedsbreve til dem – det er dog et nyt tiltag.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Hvis der ikke er opbakning i lokalområdet bl.a. af bestyrelser mm. Eller hvis der er stor personudskiftning eks. af projektansatte. Vi afholder kurserne om formiddagen, hvilket sætter en bevidst begrænsning. Det er ikke nødvendigvis de mest ressourcestærke vi ønsker så derfor bliver det ofte dem der af en eller anden grund er hjemme i dagtimerne vi kan rekruttere. Det gør det ikke lettere, men kan være udfordrende i forhold til de problemer der nu måtte være. Til gengæld når vi ind til nogle borgere, som ellers kan være svære at nå og oplever en stor glæde hos dem.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Mange af de nuværende og velforankrede aktiviteter, som kører i boligområdet Løget Høj, har deres udgangspunkt i Sundhedsagentuddannelsen. De frivillige og deres store engagement er altafgørende for boligområdernes positive udvikling.

Vi var med i et EU projekt som også arbejdede med Healthambassadors – det var inspirerende og med til at gøre tilbuddet anerkendt. At tilbuddet har været indskrevet i Helhedsplanerne de sidste ca. 3 perioder.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x