Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Carina Wedell Andersen
Specialkonsulent
Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
Tlf: 21547860
ed7d@kk.dk

Formål

Målet med indsatsen er at understøtte helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring.
Derudover:
- At bevare eller fremme helbredsrelateret livskvalitet på trods af sygdom
- At bevare eller fremme funktionsniveau
- At sikre er aktivt hverdagsliv

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Voksne borgere, der har eller har haft kræft.

Arena: Naturen. Bålhus i Hareskoven, Værløse. Ca. 25 minutter i S-tog fra København.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/04/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Naturforløbet ’Under åben himmel’ er et forløb, der strækker sig over fire dage med 14 dage imellem á 5 timers varighed. Der er plads til op til 20 deltagere.

Der er tilknyttet to fysioterapeuter og en diætist. Ved mindre end 15 deltagere er der to sundhedsprofessionelle med. De tilknyttede fagpersoner skal have basal viden om natur og friluftsliv og evne til at overføre deres sundhedspædagogiske redskaber udenfor i en mere uforudsigelig ramme med løsere struktur. Medarbejderne har gennemgået ViNatur-uddannelsen i natur-terapi (3x2 dage).

Naturforløbet ’Under åben himmel’ indgår som en del af et længere rehabiliteringsforløb, der tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens behov. Det er et helhedsorienteret tilbud, der arbejder med alle fire dimensioner i rehabilitering: det fysiske, mentale, sociale og eksistentielle (Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, Sundhedsstyrelsen, 2018).

Tilbuddet blev udviklet, afprøvet og tilpasset som led i Sund i Naturen 2017-19.

Alle dagene er bygget op omkring en fast struktur
• Samling af gruppen på Hareskoven station
• Gå- spørgsmål til bålpladsen
• Velkomst ved bålet, the/kaffe og opsamling på gå-spørgsmål. Introduktion til dagens program
• Fælles opmærksomhedsøvelse med kort bodyscanning og registrering af omgivelserne
• Aktiviteter relateret til dagens tema
• Madlavning over bål og sankning
• Fælles måltid
• Bålsnak
• Afrunding og retur til stationen.

Hver dag har sit tema. Overskrifterne på dagene er:

Dag 1: At sanse naturen. Dagens aktivitet: Stillegang, vejrtrækning, det autonome nervesystem
Dag 2: Bål. Dagens aktivitet: Båltænding med tændstål. Bålmeditation. Bålets betydning for mennesket gennem tiden
Dag 3: Bevægelse i naturen. Dagens aktivitet: Naturen som arena for fysisk bevægelse - styrke, kondition, balance
Dag 4: Skoven og træet. Dagens aktivitet: Find dit træ og opmærksomhedsøvelse bygget op omkring fotosyntesen, udveksling af ilt og kuldioxid mellem træer og dyr/mennesker

Følgende materialer indgår i indsatsen: ingredienser til mad, vand, brænde, knive, økse, tæpper, skind, grydesæt, tændstål

Følgende metoder benyttes i indsatsen:
- naturfortællinger for et (gen)skabe oplevelsen af forbundethed med naturen
- vejrtrækningsøvelser og opmærksomhedsøvelser
- praktiske samarbejdsøvelser fx i forbindelse med diverse aktiviteter og madlavning
- erfaringsudveksling mellem deltagerne - med og uden ord
- flow mellem aktiviteter og mellem de styrede/ustyrede elementer

Når deltagerne har været med fire dage, er der mulighed for at fortsætte med at mødes i et uformelt netværk. Center for Kræft og Sundhed bistår med en medarbejder 1-2 timer pr. gang (i forlængelse af rehabiliteringsforløbet og på den samme lokation) og har etableret en lukket facebook-gruppe. Målet er, at netværket bliver selvbærende i løbet af fire måneder.

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen er forankret i Center for Kræft og Sundhed København, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Rekruttering

Rekruttering foregår blandt borgere henvist til Center for Kræft og Sundhed København (CKSK). Borgere henvises til CKSK fra hospital eller egen læge.

Inklusionskriterie: Deltagerne skal kunne gå ca. 2 km i ujævnt terræn.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Udgifter til udstyr er dækket af centrets drift i projektperioden (2017-19).
Lønmidler: Dækket af den almindelige lønramme. I projektperioden og i begyndelsen af 2020 indgik en AC’er i projekt-/arbejdsgruppen.
Efteruddannelse: 4 x 12.500 kr.

 

Det er nemmere at have et fælles tredje i naturen - der er muligheder for at trække sig. Det har man også i træningssalen, men det bliver meget tydeligt, hvis man forlader sin post. Hvis man trækker sig, det kan være for at finde brænde eller urter eller bare sidde bag et træ, naturen er på den måde mere rummelig, når man er sammen med andre mennesker.

Deltager på forløb, Anonym, Center for Kræft & Sundhed, Københavns Kommune

Virkning

I forbindelse med udvikling, afprøvning og tilpasning af forløbet Under åben himmel udfyldte deltagerne på de to første pilot-forløb (2018) et kort spørgeskema, der var bygget op omkring de konkrete mål for forløbet jf. forandringsteorien, som ligger til grund for indsatsen. Spørgsmålene blev designet med udgangspunkt i de kortsigtede mål for forløbet. Spørgeskemaet blev udleveret den sidste dag og besvaret og indsamlet i skoven. Derudover blev der foretaget en række individuelle interviews med deltagerne på det andet pilot-forløb med henblik på at få en mere nuanceret indsigt i deltagernes udbytte.

Opsamling fra evaluering af pilotforløb
 Deltagerne er meget begejstrede og oplever et stort udbytte ved at deltage
 Deltagerne oplever ophold i naturen som sundhedsfremmende i sig selv – det at være ude opleves som særligt styrkende for den mentale sundhed
 Deltagerne er præsenteret for forskellige sundhedsfremmende aktiviteter (fysisk bevægelse, kost, sanseøvelser), som de i varierende grad er inspireret til at fortsætte med i hverdagen.
 Særligt det at lave mad over bål fremhæver deltagerne som en aktivitet, som det er let at være fælles og samles om. Madlavning er altså en aktivitet, der både kan inspirere til sundere kost og styrke fællesskabet i gruppen. Endvidere opleves et fælles måltid som en omsorg, der værdsættes i en vanskelig periode.
 At samarbejde om friluftsaktiviteter opleves som sjovt og inspirerende og fungerer som social og kognitiv træning
 Dagene har været opbygget af en række sammensatte elementer og har som intervention været mere helhedsorienteret end Center for Kræft og Sundheds øvrige tilbud. Deltagerne har oplevet det som positivt og har opfattet det som ’hverdags’-træning
 Naturen er en let tilgængelig ramme for rehabilitering – også for borgere, der har svært ved at deltage i interventioner i centret
 Rehabilitering i naturen kan rumme og tiltaler både mænd og kvinder, unge og gamle og borgere med forskellige funktionsniveauer
 Naturen er en ramme for fællesskab og erfaringsudveksling som opleves let tilgængeligt – det er nemt at være sammen med andre, fordi man kan gå til og fra. Det værdsættes at indgå i et fællesskab med andre ligesindede – men også at sygdommen ikke er i centrum.
 Det er lykkes at balancere struktur og flow, så deltagerne har kunne vælge til og fra ift. dagsform, funktionsniveau, behov og interesser
 Deltagerne er blevet inspireret til friluftsaktiviteter og ønsker at integrere ophold i naturen i deres hverdag. De er blevet bekendte med nye naturområder i Københavns omegn og har fået viden om regler og muligheder i naturen.
Læs mere i Center for Kræft og Sundheds erfaringsopsamling fra januar 2019 i bilag 1

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

CKSKs erfaring er, at det meste kan lade sig gøre i naturen. Man kan enten flytte en aktivitet man allerede arbejder med ud i naturen - og man vil ofte kunne opnå en gevinst ved det. Man kan også overveje hvilke muligheder naturen giver, og hvordan det kan bringes i spil ift. de behov, der gør sig gældende hos den målgruppe, man arbejder med.
Det har været meget berigende at supplere de sundhedsfaglige kompetencer med en relativ kort introduktion til naturterapi.
Det er muligt at inkludere meget forskellige borgere hvad angår alder, køn, social position og tidligere friluftserfaring.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Det er ikke muligt at finde egnede natur-steder tæt på København, der er let tilgængelige, og hvor der kan tændes bål. Nogle borgere kan være tilbageholdende med at deltage pga. manglende toiletfaciliteter, transport og manglende energi.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

At aktivere naturen i sundhedsfremme er oppe i tiden, og har formodentligt styrket den ledelsesmæssige opbakning.

 

Vær med i diskussion

avatar
  Følg denne case  
Informér

Relateret cases

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!