Høje Gladsaxe Kvitter Smøgerne 2019

En særlig rygestopindsats i et udsat boligområde

Udskriv case

Kontakt

Gitte Holm
Sundhedsfaglig konsulent
Administration & Udvikling, Social- & Sundhedsforvaltningen Gladsaxe Kommune

Tlf: 24766621
GITHOL@gladsaxe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Generelt mangler der viden om, hvad der skal til for at få udsatte borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at melde sig til et rygestopforløb. Høje Gladsaxe Kvitter Smøgerne (HG Kvitter) blev udviklet som en partnerskabsindsats mellem Vores HG (den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe), Hjerteforeningens lokalafdeling i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Indsatsen mål var netop at afdække, hvad der skal til for at få borgere i boligområder med mange socialt udsatte og borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at melde sig til et rygestopkursus. Ligeledes var formålet at opnå erfaringer om, hvorvidt et dynamisk rygestopforløb og øget markedsføring kunne tiltrække flere borgere til et rygestopforløb i et udsat boligområde.

Målgruppe & Arena

Målgruppe
Høje Gladsaxe Kvitter var målrettet alle borgere i Høje Gladsaxe og herunder borgere uden uddannelse, eller uden for arbejdsmarkedet, borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere under 50 år. Borgere uden for boligområdet var også velkomne. Høje Gladsaxe er defineret som et udsat boligområde.

Blandt deltagerne i HG Kvitter var der 63% kvinder og 37% mænd. Deltagernes alder fordelte sig over et bredt aldersspektrum, dog med størstedelen af deltagerne i aldersgruppen 50-59 år. Det skal desuden fremhæves, at der samlet var syv deltagere i aldersgruppen 18-49 år.
69% af deltagerne havde dansk baggrund, mens 32% havde anden etnisk baggrund end dansk. 47% af deltagerne modtog folkepension, kontanthjælp eller anden offentlig ydelse, mens 47% var i arbejde eller under uddannelse.

Arena
Rygestopforløbet Høje Gladsaxe Kvitter blev afholdt på en skole i lokalområdet, kun 5. min. gang fra boligområdet.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.09.2019 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Et af formålene med HG Kvitter var at udvikle et mere dynamisk rygestopforløb end det generelle rygestopforløb ”Røgfrit Liv”. HG Kvitter tilbød deltagerne et fællesskab både i arbejdet hen imod rygestop og i deres nye tilværelse som ikke-rygere. Både i det store fællesskab, hvor mange mødes for at hjælpe hinanden, og i et mindre fællesskab i egen gruppe, hvor deltagerne blev rådgivet af erfarne rygestoprådgivere med vejledning og fastholdelse i og med deres rygestop.

  Projektet kan også ses som en måde til at fremme lighed i sundhed, idet projektet forsøger at favne den brede befolkning og særligt stiller skarpt på udsatte befolkningsgrupper.

  Et andet element i HG Kvitter var indlagte konkurrencer mellem grupperne om, hvilken gruppe, der ved kursusafslutning havde flest ikke-rygere. Tilsvarende blev der ved hver mødegang trukket en vinder, af et gavekort fra en af sponsorerne, blandt de deltagere, der var til stede.

  Deltagerne på HG Kvitter havde mulighed for, som på øvrige rygestopkurser i kommunen, at modtage økonomisk tilskud til nikotinsubstitution.

  Inden kursusstart sendte rygestopkoordinatoren en SMS til alle deltagere med velkomst til ryge-stopforløbet. Efter første mødegang var det rygestoprådgiverne, der havde opgaven med at kommunikere med deltagerne. SMS blev anvendt som den primære kommunikationsform og indgik som en del af at fastholdelsen til forløbet, hvis en deltager ikke mødte op og som opfølgning på deltagere, der meldte afbud, eller generel opdatering på de enkelte mødegange.

  I HG Kvitter var der planlagt syv mødegange i træk med en uges mellemrum og et opfølgningsmøde.

  Hver enkelt af de syv mødegange var opbygget efter nedenstående struktur:
  • Kort velkomst ved formand for Hjerteforeningen eller projektleder,
  • Halv times gruppearbejde i egen gruppe,
  • Fælles oplæg på 20-30 min. over aftenens emne ved en af rygestoprådgiverne,
  • Tilbage til gruppearbejde om aftenens emne,
  • Fælles afslutning og lodtrækning om aftenens gavekort,
  • Mindfulness og kom godt hjem ved projektleder.

  Indhold og temaer for de syv mødegange er beskrevet i en drejebog for kurset og kan ses i evalueringsrapporten.

  Rygestoprådgiverne i Gladsaxe Kommune er uddannet i Røgfrit Liv (Kræftens Bekæmpelses rygestopkoncept), og udviklingen af drejebogen tog derfor udgangspunkt i dette koncept.
  Som udgangspunkt blev benyttet erfarne rygestoprådgivere.
  En del af konceptet er, at rygestoprådgiverne på skift holder oplæg om et emne. I udviklingen af drejebogen fordelte rygestoprådgiverne selv hvilke emneoplæg, de skulle stå for til de enkelte mødegange

  Imellem mødegangene
  Som en del af fastholdelsen af borgerne på rygestopkurset bør rygestoprådgiverne både før og efter hver mødegang følge op på deltagerne.

  Læs mere i evalueringsrapporten i bilag 1

  Materiale

  EvalueringsrapportDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Organisering

  Projektejer
  - Sundhedschefen i Gladsaxe Kommune.

  Projektleder
  - Gitte Holm, Sundhedsfaglig konsulent, Afdeling: Administration & Udvikling, Social- & Sundhedsforvaltningen.
  - Udvikling af Høje Gladsaxe Kvitter, herunder drejebog til rygestoprådgiverne.
  - Kurset kræver derudover, at der er en, der har overblikket. Særligt fordi det for rådgiverne har været en ny måde at arbejde på. Projektlederen har også skullet løfte en masse praktiske opgaver.

  Andre samarbejdspartnere - Partnerskabet
  - Formanden for den lokale afdeling af Hjerteforeningen, som bla.bidrog med rekruttering, kontakt til sponsorer og praktisk hjælp under afholdelsen af kurset.
  - En konsulent fra Vores HG (den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe), som bl.a. bidrog med rekruttering af deltagere og afholdelse af mødegangene.
  - Rygestop-koordinatoren fra Forebyggelsescentret tilknyttet og bidrog med. koordinering af rygestoprådgivere.

  Rygestoprådgivere
  - Konceptet tager udgangspunkt i Røgfrit Liv og drejebogen for kurset beskriver fastlagte emner for de enkelte mødegange, så der er konsensus blandt rygestoprådgiverne om, hvad der undervises i i grupperne. Rygestoprådgiverne er på skift er ansvarlige for oplæg i plenum. Ved afholdelsen var det derfor vigtigt med erfarne instruktører. Ligesom det var vigtigt at de prioriterer tid til at sparre med hinanden omkring oplæg og undervisningen i grupperne.

  Eksterne samarbejdspartnere
  - Der blev indgået en aftale med et kommunikationsbureau (Buus & Co), der bl.a. skulle varetage annoncering og markedsføring af HG Kvitter.

  Organiseringen af HG Kvitter har bestået af flere faser:
  - Planlægning,
  - Rekruttering af deltagere,
  - Udarbejdelse af kursusplan og drejebog,
  - Planlægning af rygestopforløbet med rygestopkoordinator og rygestoprådgivere,
  - Afvikling af mødegangene i HG Kvitter i samarbejde med rygestoprådgiverne og samarbejdspartnere.

  Rekruttering

  Der blev afprøvet nye metoder til at engagere og rekruttere borgere til et rygestopforløb, hvor borgerne i fællesskab har kvittet smøgerne:

  Rekruttering:
  - Nyoprettet facebookgruppe, plakater, postkort (uddelt i alle postkasser i Høje Gladsaxe) og roll ups med billeder af enten rygestoprådgivere eller sundhedskonsulent fra Vores HG (Roll ups blev opstillet på biblioteket i Høje Gladsaxe, på Gladsaxe Idrætscenter, ved den lokale købmand i Høje Gladsaxe og ved Gladsaxe Stadion).
  - For at udbrede kendskabet til HG Kvitter blev der i første omgang lokaliseret en lang række lokale foreninger og aktører (55 i alt), og dernæst blev der taget kontakt til de mest centrale af disse, herunder den lokale kirke, Bydelsmødre, Seniorklubben, lokale Gå-hold, Gladsaxe Stadion mv. med henblik på at promovere indsatsen lokalt.
  - Samtidig med kontakten til de lokale aktører i forhold til promoveringen af indsatsen blev der efterspurgt præmier til konkurrencerne, der indgår som en del af konceptet i HG Kvitter. Bibliografen, Gladsaxe Bowlinghal, Gladsaxe Skøjtehal og Grannys (lokal konditor og café) sponsorerede således præmier til konkurrencerne i form af bl.a. biografbilletter, billetter til bowling og gavekort til gratis brunch.

  Tilmelding:
  Borgerne kunne tilmelde sig HG Kvitter på forskellig vis. Med HG Kvitter blev det afprøvet, udover den normale tilmeldingsprocedure gennem Gladsaxe Kommunes hjemmeside, at deltagerne kunne tilmelde sig på SMS, via Messenger på Facebook, via telefon eller mail til rygestopkoordinator i Forebyggelsescentret, gennem link på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og via familie og venner.

  Vurdering af rekrutteringsmetoden
  Overordnet er det lykkedes at nå et bredt udsnit af de borgere, der bor i Høje Gladsaxe. Flere af deltagerne tilmeldte sig sammen, enten som familie eller som venner. Og meget tyder på, at fællesskabet har bidraget til at fastholde deltagerne på kurset, og muligvis kan det også være med til at fastholde deltagernes rygestop på længere sigt. Ligeledes giver rådgiverne udtryk for, at HG Kvitter har kunnet tiltrække både flere unge og flere med ikke etnisk dansk baggrund.
  Partnerskabet mellem Vores HG, Hjerteforeningen og Gladsaxe Kommune samt samarbejdet med kommunikationsbureauet har desuden haft stor betydning for rekrutteringen til HG Kvitter.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  De samlede omkostninger til HG Kvitter omfatter i alt 83.210 kr. Omkostningerne fordeler sig på honorar til kommunikationsbureau, forplejning og lønninger til rygestopråd-givere samt præmier til vindere af konkurrencen. I honoraret til kommunikationsbureauet indgår omkostninger til løn af projektleder ved bureauet, produktion af grafiske materialer (elektroniske og trykte) og fotooptagelser, online markedsføring mv.
  I forhold til generelle rygestopkurser i regi af Forebyggelsescentret er der ved udvikling og afholdelse af HG Kvitter blevet brugt flere økonomiske ressourcer til markedsføring, forplejning og præmier. Timelønnen til rygestoprådgiverne er på samme niveau som ved rygestopkurserne i regi af Forebyggelsescentret.

  ”Fællesskabet har gjort en forskel, specielt når der er en ven/bekendt med.”
  ”Væsentlig bedre instruktør og opfølgning.”
  ”Støtte til nikotinplaster samt god støtte fra gruppen samt flere i rummet.”
  ”Godt koncept.”
  ”Vigtigt, at alle fælles oplæg er med energi.”
  ”Væsentlig bedre instruktør og opfølgning.”
  ”På grund af grupperne giver det lidt konkurrence.”

  Deltagere, , Gladsaxe Kommune

  Virkning

  Med HG Kvitter er der opnået en succesfuld rygestoprate blandt deltagerne. 20 deltagere gennemførte kurset. 95% af de deltagere der mødte op til første mødegang, gennemførte kurset, og heraf var 90% af deltagerne røgfri ved kursusafslutning. Resultatet af både gennemførelsesraten og stopraten ligger over de resultater, der generelt bliver opnået på rygestopkurser på nationalt plan.
  Resultatet fra HG Kvitter opfylder både Sundhedsstyrelsens succeskriterier og Rygestopbasen kvalitetsstandarder for gennemførelsen af kurser og antal røgfri ved kursus afslutning.

  På baggrund af resultaterne fra HG Kvitter, vurderede deltagerne, rygestoprådgiverne og projektleder, at rygestopforløbet har været en succes, og endvidere, at det vil give god mening at udbrede konceptet til hele kommunen.

  Bred deltagersammensætning
  Med partnerskabet er det lykkedes at rekruttere bredt blandt beboerne i Høje Gladsaxe. Der har været en høj gennemførelsesrate, og størstedelen af deltagerne er blevet røgfri på kurset.
  Deltagersammensætningen i HG Kvitter med bl.a. 33% i aldersgruppen 18-49 år og 32% af deltagerne med anden etnisk baggrund end dansk samt 53% med ingen eller kort uddannelse viser, at det er lykkedes at ramme en målgruppe, der normalt er udfordrende at rekruttere til rygestopfor-løb.

  Markedsføringsstrategien
  Deltagerne havde primært opnået kendskab til HG Kvitter igennem Facebook, opslag i opgange lokalt eller fra venner og bekendte. Dette indikerer at den valgte markedsføringsstrategi har været succesfuld.
  Muligheden for tilmelding via SMS har været populær. Således har 50% af deltagerne tilmeldt sig HG Kvitter via SMS, mens 20% blev tilmeldt gennem venner og familie, mens 30% har tilmeldt sig direkte i Forebyggelsescentret. Ingen tilmeldte sig gennem kommunes hjemmeside.

  Kontakt Gladsaxe Kommune for den fulde beskrivelse og evaluering af Høje Gladsaxe Kvitter.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  På baggrund af projektets succes vil Gladsaxe Kommune udrulle projektet i større skala fra foråret 2021.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Særligt kan to punkter fremhæves når det drejer sig om læring og refleksion til det videre arbejde:

  Det succesfulde deltagerantal
  - I fremadrettede projekter kan der med fordel tænkes i en bred markedsføringsstrategi for at ramme borgerne bredt og derved sikre et højt deltagerantal blandt en målgruppe, vi normalt har svært ved at rekruttere til rygestopforløb.

  Fokus på metoden og fællesskab omkring rygestop
  - Ud fra deltagernes vurdering, betyder de metoder og den struktur, som HG Kvitter, er bygget op omkring samlet set at have været afgørende for, at borgerne har gennemført og fastholdt deres rygestop. Bl.a. med flere grupper i rummet, skiftevis gruppearbejde og relevante oplæg i plenum, fællesskabet, indsatsen fra rygestoprådgiverne og ikke mindst tilskud til nikotinpræparater.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ud fra planlægningen af projektet fandt vi ingen bemærkelsesværdige barrierer.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Markedsføring, den personlige opfordring gennem det lokale partnerskab og muligheden for nem tilmelding har virket motiverende for at få borgerne i HG kvitter til at tilmelde sig og møde op.
  Det samlede koncept med rygestop som caféaftner, erfarne rådgiverne, fokus på fællesskabet, gruppearbejde og oplæg i plenum, samt tilskud til nikotinsubstitution og konkurrencer har samlet set fået deltagerne til at møde op, stoppe med at ryge og fastholde deres rygestop.
  Deltagerne vurderer, at de valgte metoder og den struktur, som HG Kvitter, er bygget op omkring, bl.a. med skiftevis gruppearbejde og relevante oplæg i plenum, gratis nikotinpræparater og indsatsen fra rygestoprådgiverne, samlet set har været afgørende for, at de har gennemført og fastholdt deres rygestop.

  Tilmelding via SMS
  Muligheden for tilmelding via SMS har været populær. Således har 50% af deltagerne tilmeldt sig HG Kvitter via SMS, mens 20% blev tilmeldt gennem venner og familie, mens 30% har tilmeldt sig direkte i Forebyggelsescentret. Ingen tilmeldte sig gennem kommunes hjemmeside.

  Placering
  Den lokale placering i kantinen på GXU gjorde indsatsen let tilgængelig for deltagerne og udgjorde en god ramme for caféstemningen og som generel ramme for kurset. En stor andel (15) angiver tilmed, at den lokale beliggenhed har været vigtig.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x