Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Udskriv case

Kontakt

Gratis psykologhjælp til unge
Fællespostkasse
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune

Tlf: 51 57 62 60
ung@msb.aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med Gratis psykologhjælp til unge (GPU) er ønsket om at forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet udvikler sig til mere alvorlige problematikker, med fare for, at den unge ikke får et positivt afsæt og retning i sit liv, bl.a. hvad angår uddannelse og arbejde.

Tilbuddet er primært tiltænkt de unge, som ikke er omfattet af, eller mangler ressourcer til at benytte de eksisterende tilbud, hvorfor tilbuddet således ses som et ”sikkerhedsnet” i forhold til de eksisterende systemer. Tilbuddet er tilrettelagt, så det appellerer til en bred gruppe af unge, herunder også unge, som ikke i forvejen har ”en sag” i kommunen, og som derfor måske ikke er tilbøjelige til at se sig selv ind i de eksisterende kommunale tilbud.

Tilbuddet omfatter også en ”social vejviserfunktion”. Den sociale vejviserfunktion er en integreret del af den ydelse, som psykologerne leverer under samtalerne med de unge, men er i lige så høj grad en ydelse, der leveres til de unge, som ikke opfylder kriterierne for at få samtaler, og en ydelse som tilbydes ved forældrehenvendelser eller henvendelser fra samarbejdspartnere eller andre professionelle i og udenfor Aarhus Kommune.

Målgruppe & Arena

Gratis psykologhjælp til unge er en borgerrettet indsats til unge i aldersgruppen 15-27 år, bosiddende i Aarhus Kommune. Der er ikke tale om et akut tilbud.

I psykologtilbuddet er der fokus på, at en ung opnår større trivsel i sin hverdag, kan klare dagligdags udfordringer og stress, får opbygget mental robusthed og får mobiliseret egne potentialer og ressourcer, samt tro herpå. Herudover er der fokus på at kunne indgå i relationer til andre mennesker, at kunne indgå i sociale fællesskaber både i privatlivet, i uddannelsessammenhænge og i arbejdslivet.

Rådgivningen er fysisk placeret i Aarhus Midtby i en stor lejlighed med en imødekommende og afslappet atmosfære. Under Corona har tilbuddet været et telefonisk og virtuelt tilbud med online samtaler. Telefonen har siden hjemsendelsen været bemandet fuld tid (37 t./ugt.) af psykolog, for at imødekomme eventuelt stigende rådgivningsbehov. De unge kan komme i kontakt med tilbuddet ved at ringe eller maile.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

16/03/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  De unge der henvender sig i rådgivningen kan tilbydes op til 5 gratis og anonyme psykologsamtaler.
  Under COVID 19 nedlukningen har samtalerne været telefoniske eller online.
  Psykologsamtalerne varetages af psykologer i Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune. De har alle en uddannelsesmæssig baggrund som cand.psych. og alle har en autorisation. Flere af psykologerne har enten en videregående specialistuddannelse eller er i gang med en sådan.

  I Gratis psykologhjælp til unge arbejdes der i samtaleforløbene ud fra forskellige teoretiske referencerammer, retninger og metoder. Dette vil sige, at uanset hvilken interventionsform der anvendes overfor en given problemstilling, som den unge måtte komme med, er det veldokumenteret, at der indgår en række psykoterapeutiske effektfulde non-specifikke faktorer i alle interventionsretninger, som vil være af betydning for effekten af samtalerne: Den unges positive selvopfattelse og engagement i samtalerne (motivation), psykologens evne til empati og den unges og psykologens gensidige sympati og enighed om mål og midler i samtaleforløbet.
  Et grundlæggende princip ved samtalerne i Gratis psykologhjælp til unge er, at den anvendte samtalemetode skal være kontekstafhængig, psykologen skal have respekt for den enkelte unges behov, opstilling af et ”gyldighedsprincip” for den anvendte samtalemetode som omhandler, at det der foregår i samtalen mellem den unge og psykologen hjælper den unge og dennes videre forløb/mentale sundhed.
  Der arbejdes ud fra Feedback Informed Treatment (FIT), hvilket er en åben feedbackkultur mellem den unge og psykologen. Dette bidrager til at skabe et stærkt fundament for samarbejdet og giver mulighed for løbende at justere og forbedre kvaliteten og effekten af samtalerne i samarbejde med den unge.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er organiseret i Aarhus Kommune, Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse.
  Opgaven løses af Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse.

  Rekruttering

  Rekruttering af borgere til indsatsen er foregået/foregår ved bl.a.:
  • Pjecer fremsendt til uddannelsesinstitutioner, biblioteker, praktiserende læger, jobcenter, øvrige ungeindsatser i Aarhus Kommune, frivillige hjælpeorganisationer hvor målgruppen er unge mennesker m.m.
  • Presseomtale og interview i Radio Østjylland.
  • Deltagelse i forskellige konferencer.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen er finansieret af Aarhus Kommune.
  Den særlige virtuelle indsats under COVID 19 nedlukningen er finansieret fra samme budget som den generelle indsats den trådte i stedet for.

  ”Trods det korte forløb er det forløbet jeg har fået allermest ud af gennem min lange rejse med en del psykologer. Rigtig godt tilbud, utrolig gode psykologer og omgivelser – bare rigtig godt”.

  ”Fantastisk tilbud I har fået på benene. Virkelig godt at det er gratis, så prisen ikke er det der gør, at man ikke kommer af sted. Det giver mulighed for at tage fat om problemerne inden de vokser sig til et alt overskyggende problem. Tak.”

  Anonyme, borgere, Aarhus Kommune

  Virkning

  1 år efter opstart af Gratis psykologhjælp til unge, hvor samtalerne blev gennemført face to face, blev der udfærdiget en evaluering.
  Hovedresultaterne efter 1 år viser (her beskrevet i kort form):
  • 7 ud af 10 unge oplever øget mental trivsel som et resultat af psykologsamtalerne. Fra første til sidste samtale sker der en positiv forbedring/forandring af den unges oplevelse af funktionsnedsættelse, særligt i relation til job og uddannelse og dagligdagens øvrige opgaver, men også i relation til det sociale liv og familieliv.
  • Gratis psykologhjælp opsøges af unge med problematikker der har en stor spændvidde, hvilket er lige fra almindelige problemstillinger der hører ungdomslivet til, og til svære psykiatriske problemstillinger.
  • Resultaterne fra de kvalitativt indsamlede data viser, at de unge udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet.
  • Tilbagemeldinger viser bl.a., at en særlig styrke ved indsatsen er, at der er let adgang til tilbuddet og at det er gratis, hvilket giver en lige mulighed for alle – også for de unge der ellers ikke ville have opsøgt hjælp.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Hvorvidt effekten fra samtaler med fysisk fremmøde kan overføres direkte til de virtuelle samtaler, vides ikke med sikkerhed. Dog er både psykologerne og de unge overraskede over, hvor godt de online samtaler fungerer. Nogle unge har dog fravalgt de online samtaler, blandt andet fordi den unges hjemlige forhold ikke muliggør online samtaler.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  I forhold til omstilling fra samtaler ved fysisk fremmøde til onlinesamtaler var mønstret, at de unge som psykologerne havde startet op med fysiske fremmøde samtaler, var ret forbeholdne over for at fortsætte forløbet online. Mange fra ventelisten var dog parate til at starte online.
  Både psykologerne og de unge var overordnet positivt overraskede over, hvor godt det fungerer (når teknikken virker og den unges hjemlige forhold tillader det). Fraset dem der ønskede at vente på, at vi vendte tilbage til fysisk fremmøde, var der stor og hurtig omstillingsparathed til en digital løsning .
  Brugen af onlinesamtaler kan være en mulighed fremadrettet, når fysiske samtaler af forskellige årsager ikke er muligt. Det giver både psykologen og den unge gode muligheder for mere fleksibel planlægning af forløbet. Et andet perspektiv er at afbud kan undgås fordi de unge kan konvertere deres aftale om fremmødesamtale til onlinesamtaler. Onlinesamtaler kan også være en mulighed og en start på et forløb, hvis den unge er udfordret ift. at kunne møde op pga. angst. Her er det naturligvis vigtigt ikke at forstærke uhensigtsmæssig undgåelses- eller isolationstendensadfærd, men se det som en mulighed indtil den unge muligvis formår at deltage i et fysisk møde.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Nogle unge var forbeholdne overfor at deltage i online samtaler fremfor fysiske samtaler. Der er ligeledes unge, for hvem de hjemlige forhold vanskeliggør deltagelse i onlinesamtaler.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Den store og hurtig omstillingsparathed til en digital løsning blev sandsynligvis hjulpet på vej af tilvænning fordi skole/uddannelse og socialt samvær også blev omstillet til digital løsning under COVID 19 hjemsendelsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x