Netværksgrupper for socialt isolerede ældre i Frederiksberg Kommune

Styrkelse af trivsel og sociale relationer for ældre. Et samarbejde mellem Frederiksbergmuseerne og Forebyggende Hjemmebesøg

Udskriv case

Kontakt

Cecilie Monrad
Museumsinspektør for kultur og sundhed
Frederiksbergmuseerne

Tlf: 30738036
cmo@frederiksbergmuseerne.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med projektet er at etablere et stærkt socialt netværk for udsatte og ensomme ældre, samt at styrke deltagernes evne på livsmod og handlekraft gennem et 12 ugers kulturforløb på Frederiksbergmuseerne.
I disse forløb understøttes deltagernes sociale relationer, samtidigt med at de i samarbejde med Frederiksbergmuseerne skal planlægge og stå for værtskab af en offentlig fællesspisning i relation til det nationalt omfattende Danmark Spiser Sammen.

Projektet har derfor tre delmål:
1. at deltagerne gennem Frederiksbergmuseernes trygge rammer og relatérbare fortællinger opbygger nye sociale bekendtskaber som fortsætter i privat regi efter forløbets ophør.
2. at deltagerne går fra at være "passive" modtagere til at være aktive medspillere i at gøre noget for andre.
3. at deltagere oplever et medejerskab til Frederiksbergmuseernes værdigrundlag og fungerer som en slags ambassadører for museet.

Målgruppe & Arena

målgruppe, rekrutteret gennem Sundhedscenter Frederiksbergs forebyggende hjemmebesøg, er personer på 75 år og ældre, der føler sig socialt isolerede, har mistet en ægtefælle eller er nytilflyttede til Frederiksberg Kommune. Vi tilpasser aktiviteterne til den enkeltes fysiske og mentale formåen. Hvis gruppen har lyst og overskud, inkluderer vi vandreture mellem Frederiksbergmuseerne i forløbet. Det er vores erfaring at walk n’ talk ikke kun er godt for blodomløbet, men også et effektivt middel til relationsopbygning.

Vi tilbyder også fleksibilitet ift. deltagernes frivillighedsinddragelse ifm. fællesspisningerne. Deltagerne kan deltage på de måder, der passer dem bedst, hvad enten man har mod på at holde en tale, synge for, eller måske hellere bare vil folde servietter eller arrangere blomster.
Arenaen er Frederiksbergmuseerne, som består af 4 besøgssteder: Cisternerne, Møstings, STORM og Bakkehuset. Netværksgrupperne foregår på de to sidstnævnte, hvor samlingerne inkluderer såvel kunst, litteratur og musik som personbårne fortællinger. Det foregår altid mandage, hvor museerne er lukkede for andre besøgende, så vi har ro, og med et til dagen opstillet kaffebord i udstillingen, omgivet af "samtaletriggere".

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

03.09.2012 -

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Frederiksbergmuseerne har siden 2012 kunnet tilbyde 2 årlige netværksgruppeforløb for ensomme ældre. Indsatsen er ikke driftet, hvilket betyder at vi hvert år skal søge eksterne midler for fortsat at kunne tilbyde forløbene. Siden 2013 har vi arbejdet tæt sammen med Frederiksberg Sundhedscenters Forebyggende Hjemmebesøg, som rekrutteringspartner.

  Et netværksgruppeforløb består af 12 ugentlige mødegange á to timers varighed. Der er plads til 8 deltagere på hver hold, men vi rekrutterer ofte lidt højere, da fravær grundet sygdom o.a. ikke er ukendt for denne målgruppe.
  Forløbet faciliteres af Frederiksbergmuseernes inspektør for kultur og sundhedsindsatser.
  I forløbet deler deltagerne livshistorier og erindringer, og får derigennem sat ord på genkendelige følelser, som glæde, humor, bekymringer og sorg, også i relation til deres nuværende livssituation. Til at åbne op for samtalerne, starter hver mødegang med at museets formidler præsenterer historier og genstande fra især Frederiksbergmuseernes personbårne samlinger. Det kan være fotos, dagbogsuddrag, sange m.m. Fortællingerne er ”historiske”, men samtidigt universelle, så hver enkelt har mulighed for at genkende dele af sig selv i fortællingen. Ved at dele egne historier i trygge rammer, skabes der grobund for nye sociale relationer. Ved forløbets ophør aftales muligheder for, hvordan deltagerne kan fortsætte med at ses privat.

  Se evaluering af forløbene i 2015/2016 i vedhæftede fil

  Materiale

  Videnskabelig artikel i Nordisk MuseologiDownload

  Evaluering af forløbene i 2015/2016Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Frederiksbergmuseernes formidlingsansvarlige for kultur og sundhed leder faciliteringen af netværksgrupperne i museernes rammer og med udgangspunkt i museernes samlinger. Det er således den samme person deltagerne møder under hele forløbet, og også deltagernes kontaktperson i tilfælde af fravær. Hvis ikke den enkelte deltager har meldt sit fravær, kontakter den formidlingsansvarlige vedkommende for at høre til årsagen. Det er vores erfaring at denne personlige kontakt har stor betydning for enkeltes engagement.
  Det er også Frederiksbergmuseerne der primært står for rejse støttemidler til projektet.

  Frederiksbergs forebyggende hjemmebesøg er ansvarlig for rekruttering af deltagerne. Der er løbende en tæt kontakt mellem forebyggerne og Frederiksbergmuseernes formidlingsansvarlige, ligesom en repræsentant herfra altid deltager i første og sidste mødegang.

  Rekruttering

  Rekruttering sker gennem kommunens forebyggende hjemmebesøg. Frederiksbergmuseerne har lavet et pjece om forløbet, som forebyggerne kan tage med rundt og udbrede der, hvor de skønner at en borger vil have glæde af et forløb.
  Det er et samarbejde vi fra begge sider er meget tilfredse med, og som er med til at sikre, at vi rammer målgruppen præcist ift. at det ofte er borgere, der skal have et kærligt skub ud af døren. Den tætte kontakt mellem forebyggerne og museumsformidleren er medvirkende til at deltagerne fastholdes i forløbet.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Der er i årenes løb ansøgt og bevilget midler fra flere fonde og puljer. Primært lokale puljer til fremme at trivsel og fællesskaber for ældre i Frederiksberg Kommune. Midlerne for to forløb årligt skal dække:
  - Løntimer for Frederiksbergmuseernes facilitator, herunder forberedelse, afvikling og administration,
  - Forplejning (kaffe og kage) og eventuelle materialer undervejs i forløbet.
  - 2 x fællesspisninger for 25 personer pr. spisning: Bespisning inkl. drikkevarer, bordpynt og løn til personale under afvikling.
  Vi får sjældent det fulde ansøgte beløb bevilget, hvorfor egenfinansiering ofte tillægges.

  ” Jeg har været rigtig, rigtig glad for at blive trukket ud af det hul, hvor jeg egentlig har siddet i mange år. Så at kunne være sammen med andre mennesker på den her måde, det tror jeg egentlig ikke, jeg har prøvet før i mit liv.”

  ”Jeg synes det har været fantastisk godt. Både her på Storm P museet og på Bakkehuset. Jeg blev jo ensom efter at jeg mistede min mand, så det har givet mig rigtig meget.”

  Anonyme deltagere, Frederiksberg,

  Virkning

  Indsatsen som har kørt siden 2012 er blevet evalueret tilbage i 2017 af sundhedscentret. Evalueringen er vedhæftet her som pdf.
  I denne evaluering fremgik det at lidt over halvdelen af deltagerne fortsætter med at mødes i flere år efter forløbets afslutning.
  Endvidere fremgik det at museernes rammer havde betydning for oplevelsen. At museernes genstande både inspirerede til samtaler, men også kunne fungere som en neutral "armslængde", når samtalerne bevægede sig ind på følsomme emner.
  Vi evaluerer fortsat internt med fokusgruppe interview og trivselsmåling.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Et tæt samarbejde med den helt rigtige rekrutteringspartner er alfa omega.

  - At begge parter kontinuerligt videndeler: det er vigtigt for museet at have kendskab til målgruppens behov og udfordringer, ligesom det er vigtigt for rekruttøren at have kendskab til museets fysiske rammer og forløbets indhold.

  - Vær fleksibel i indholdsplanlægningen, så der er plads til uforudsete udfordringer.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Den største barriere er at indsatsen ikke er driftet og skal søges hvert år. Da et pulje/fondstilsagn ofte først gives lige før nytår, har det betydning for rekrutteringstiden idet startsdatoen skal ligge senest 1. marts. Hvert forløb varer som nævnt nemlig 3 måneder og skal helst ikke afbrydes undervejs af en længere sommer eller juleferie, da det har betydning for relationsopbygningen. Omvendt må der heller ikke gå for lang tid imellem et interessetilsagn fra en borger, til forløbets opstart.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det gode samarbejde !!!!!

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x