Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Anne Sophie Gottlieb
Specialkonsulent
Center for Sundhed og Forebyggelse, Københavns Kommune
Tlf: 51626002
anne.sophie.gottlieb@kk.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at deltagerne oplever reduceret stress- og depressionssymptomer, bedre søvnkvalitet og højere livskvalitet.
Formålet med at indsatsen finder sted i naturen er at skabe en ramme, som særligt tiltaler mænd.

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Kortuddannede mænd over 18 år med stress

Arena: Naturen. Naturværkstedet Streyf ved Utterslev Mose

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/02/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

2017 - planlægning og rekruttering
Primo 2018 - det første hold startede

9-ugers forløb med en ugentlig aktivitetsgang a 3 timers varighed.
12 deltagere pr. hold
Der er tilknyttet to faste psykologer. Stedets naturvejleder laver bålmad og fortæller om stedet på en af sessionerne.
De tilknyttede psykolog er uddannede i metoderne: Åben og Rolig.

Indsatsens kerneaktiviteter:
- Samtaler om bålet
- undervisning om stress og stresshåndtering
- siddende og liggende meditationer
- meditative gåture, naturvejledning
- kropslige øvelser
- refleksionsøvelser
- individuelle samtaler

Indsatsen kræver bålplads og gerne et naturområde som er fredfyldt, vildt og artsrigt og afskærmning i forhold til indblik. Fordelagtigt med køkkenfaciliteter, toilet, overdækket bålplads, stole samt mulighed for opbevaring på stedet til eksempelvis pjecer, udendørs termodragter, flytbart whiteboard, puder og måtter.

Deltagerne er selv ansvarlige for transporten til Naturværkstedet Streyf.

Tidligere deltagere kan komme til drop in-sessioner sammen med andre deltagere fra kommunens andre Åben og Rolig-hold, hvor det er muligt at få hjælp til at fastholde nye metoder og vaner samt deltage i meditationer

Se Evaluering af indsats i bilag 2

Organisering og samarbejdspartnere

Tilbuddet er forankret i Københavns Kommunes Center for Sundhed

Aktører i projektet er:
- projektleder fra Center for Sundhed, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
- psykologer fra Center for Sundhed
- naturvejleder fra Teknik og Miljøforvaltningen

Forløbet er et selvstændigt tilbud.

Rekruttering

Rekruttering foregår via henvisning fra egen læge, jobcenter, oplysningskampagne om mænd og stress i byrummet og på sociale medier.

Se rekrutteringspjece i Bilag 1

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Indsatsen afholdes inden for rammen.

I alt 130 timer

2 x 27 timer til holdtimer
20 timer til visitationssamtaler
24 timer til opfølgningssamtaler
30 timer til transport, planlægning, koordinering

Ca. 20.-30.000 kr. til udgifter såsom termo/flyverdragter til deltagerne, kopper m.v.

 

Jeg hører gang på gang fra psykologerne at det at være udendørs i et grønt område, måske samlet omkring et bål, gør det er lettere for deltagerne at føle sig trygge, åbne sig og fortælle om det der er svært.
At være i naturen kan indvirke positivt på ens velvære, trivsel og hjælpe til at mindske stresssymptomer. Så det er en vigtig indsats, som vi kan lære meget af. Så når vi udvikler nye indsatser for at fremme den mentale sundhed – skal vi huske at overveje om de kan rykkes ud i naturen.

Anne Sophie Gottlieb, Specialkonsulent, Københavns Kommune

Virkning

Deltagernes udbytte af et forløb på et mandehold i stressklinikkerne i Københavns Kommune er blevet evalueret ud fra bl.a. analyse af deltagernes selvoplevede stressniveauer (PSS), depressionsniveau (MDI), trivsel (WHO-5) og søvnkvalitet (NFA). Derudover er der foretaget kvantitativ tilfredshedmåling blandt deltagerne.

Opsummering af Københavns Kommunes evaluering af Stressklinikkernes forløb i naturen for mænd med stress:
• Mandeholdene giver helt overordnet lige så gode resultater som stressklinikkernes øvrige tilbud. Deltagerne oplever markante forbedringer i deres mentale sundhed og trivsel undervejs i forløbet og udtrykker meget stor tilfredshed med forløbet.
• Flere deltagere har skriftligt kommenteret, at forløbet har været en gave og en stor hjælp, og at konceptet med at være ude i naturen har været det helt rigtige for dem.
• Deltagerne på mandeholdene oplever en markant reduktion af stress-symptomer undervejs i forløbet. Måling af deltagernes stressniveau før og efter forløbet indikerer dette.
• Depressionssymptomer hos deltagerne falder også markant i forløbet. Ved visitationssamtalen ligger mændene i gennemsnit på et niveau svarende til ”moderat depression”. Ved forløbets afslutning ligger mændene på et niveau, hvor der ikke er tale om depressions-symptomer.
• Samlet viser deltagernes trivsel og mentale sundhed klare tegn på forbedring i forløbet, men de er stadig ved forløbets afslutning i risiko for depression og stressbelastning.
• Deltagerne på mandeholdene er tilfredse med forløbet og deres udbytte af det. 89 % svarer, at de enten var meget tilfredse (72 %) eller tilfredse (17 %) med forløbet. 90 % vurderer, at de alt i alt er godt tilfredse med deres udbytte af undervisningen.
• Mandeholdene har haft en højere andel af deltagere med erhvervsfaglig baggrund end stressklinikkerne generelt set. Således havde 23 % af deltagerne på mandeholdene en erhvervsuddannelse, mens dette gjaldt 18 % af deltagerne på stressklinikkerne i 2017. Idet 43 % af alle københavnere med et højt stressniveau har en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund er der dog stadigvæk potentiale i at være opmærksom på, hvordan stressklinikkerne kan nå ud til denne gruppe af borgere.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Se uddybende evaluering af indsatsen i Bilag 2

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

En særlig udfordring for målgruppen af mænd er, at det kan være svært for dem at give udtryk for ”hvordan de har det”, og samtidig har mange af dem et stort behov for autonomi. Et vigtigt opmærksomhedspunkt i visitationssamtalen har derfor været at veksle mellem at spørge meget konkret ind til hvilke symptomer, de oplever, og omvendt give plads til autonomi ved at give mændene plads og tid til at udtrykke sig.
Derudover har det været et vigtigt opmærksomhedspunkt at bruge et sprog, der styrker mændenes sunde identitet og støtter handling, mod, mestring, styrke og stolthed. Vi har fx forsøgt at gøre beskrivelsen af meditation og formålet hermed så konkret og brugbar som muligt. At oversætte ord som ”nærvær” og ”rummelighed” til eksempelvis ”mere energi”, ”at kunne være sammen med andre uden at eksplodere”, og andre mulige effekter af meditation, som er til at tage og føle på og dermed motivere mændene til at kaste sig ud i det. Ligeledes er selve meditationsguidningerne tilpasset et mere konkret sprog, hvor formuleringer som; ”er der en følelse til stede” eksempelvis erstattes med; ”er der noget i kroppen, der mærkes varmt/hårdt/i bevægelse” og lignende bestræbelser på at afmystificere meditation og gøre det tilgængeligt for målgruppen.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Det er udfordrende for Københavns Kommune at finde et udendørs sted/miljø, som har naturkvaliteterne til at understøtte indsatsens formål. Der er egnet steder, men de bruges også af andre målgrupper fra skoler og dagtilbud.
Selve indsatsen er ikke svær at gennemføre og det har ikke været svært at rekruttere til udeholdene.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Københavns Kommune etablerer en terapihave på Vestre Kirkegård, med virke fra januar 2021 for at få adgang til et egnet naturmiljø.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

LÆR AT TACKLE angst og depression – online

En online mestringsindsats for borgere med symptomer på angst og/eller depression

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x