Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Udskriv case

Kontakt

Tina Staalsen
Sundhedskonsulent
Vejle kommune

Tlf: 20534181
tstwa@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at, alle patienter på Sygehus Lillebælt spørges til deres rygevaner og henvises til kommunalt rygestoptilbud, hvis de ønsker det.

Effekten heraf forventes at være øget tværsektorielt samarbejde, øget rekruttering til kommunale rygestopkurser, flere borgere i rygestopforløb og i sidste ende reduktion af antal rygere.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er alle patienter på Sygehus Lillebælt.
Sygehus Lillebælt er arena for indsatsen. Sygehuset dækker over Kolding Akut Sygehus, Vejle Special Sygehus og Rygcenteret i Middelfart. Pårørende inddrages også i indsatsen, hvor det er relevant og muligt.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen omfatter systematisk implementering af VBA på Sygehus Lillebælt.
  Indsatsen er implementeret på følgende måde:
  Der er uddannet tre rygestopambassadører på hver afdeling; en læge, en sygeplejerske og en lægesekretær. Ambassadørerne har deltaget i en tre timers uddannelse i at spørge alle patienter til deres rygevaner gennem VBA-metoden samt at sende en elektronisk henvisning til rygestop. Herefter har ambassadørerne haft ansvaret for at undervise deres egne kollegaer i indsatsen og implementere lokale arbejdsgange i egen afdeling. Tre måneder efter opstart har rygestopambassadørerne deltaget i et opfølgningsarrangement af en times varighed. Efter indsatsen er i drift monitoreres antallet af sendte henvisninger løbende én gang månedligt på direktionens tavlemøde.
  Det er en projektleder på Sygehus Lillebælt der har stået for implementeringen.
  Indsatsen har været i drift siden oktober 2018 og blev pilottestet i forår/sommer 2018.
  I kommunen modtages henvisningerne. Borgeren kontaktes telefonisk. Opnås der ikke kontakt, sendes et brev til borgeren med oplysninger om kommunens rygestoptilbud. Efter kontakt afklares type af rygestopforløb, og efterfølgende gennemføres rygestopforløb med eventuel brug af rygestopmedicin.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sygehus Lillebælt har stået for implementeringen af indsatsen på alle sygehusets afdelinger. Sygehuset er også ansvarlig for at sende henvisninger til de relevante kommuner.
  Kommunen er ansvarlig for at understøtte undervisningen af Sundhedsambassadører. Desuden er det kommunens ansvar at modtage henvisningerne, kontakte borgerne samt tilbyde borgerne rygestopforløb.
  Det er en fælles opgave for kommune og sygehus løbende at evaluere og videreudvikle på indsatsen.

  Rekruttering

  Rekrutteringen er sket ved brug af VBA, som er implementeret på alle sygehusets afdelinger.
  Alle patienter skal spørges til rygning ved hjælp af VBA-metoden:
  • SPØRG ind til patientens rygestatus
  • RÅDGIV om at den bedste rygestopmetode er en kombination af rådgivning og rygestopmedicin
  • HENVIS til kommunens rygestoptilbud
  Arbejdsmetoden har været god til rekruttering, da den har øget antallet af henvisninger – og dermed antallet af borgere til rygestop - markant. Kommunerne oplever ikke, at alle siger ”ja tak” til rygestopforløb. En del er røgfri, en del kommer vi ikke i kontakt med, og en del siger ”nej tak”.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Hvor meget indsatsen koster afhænger af, hvor mange der henvises, og hvordan man griber sit rygestoptilbud an.

  For sygehuset koster indsatsen ressourcer i form af medarbejdertimer. Projektlederen på Sygehus Lillebælt har brugt cirka 0,5 stilling i otte måneder i projektfasen. Efter indsatsen er i drift bruges der fortsat cirka 0,25 stilling til løbende opfølgning. Derudover har personalet på alle sygehusafdelinger brugt tid/ressourcer på at implementere indsatsen i egen afdeling.

  Hos kommunen drejer det sig om medarbejdertimer til at kontakte borgerne, gennemførelse af rygestopforløb, eventuelt udgifter til rygestopmedicin samt administrative opgaver i forbindelse med modtagelse af henvisninger og dokumentation.

  Sygehus Lillebælt har sendt 2.283 henvisninger til rygestop pr. 25.06.2019 siden maj 2018. I 2017 sendte sygehuset i alt 2 henvisninger til rygestop.

  Tina Staalsen, Sundhedskonsulent, Vejle Kommune

  Virkning

  Sygehus Lillebælt har sendt 2.283 henvisninger til rygestop pr. 25.06.2019 siden maj 2018. I 2017 sendte sygehuset i alt 2 henvisninger til rygestop.

  Vejle Kommune har i perioden 20.06.2018 til 26.06.2019 modtaget 559 henvisninger. Heraf kommer 50-60 % i forløb. Godt 1/5 kommer vi ikke i kontakt med, 10 % er røgfrie ved opkald til borger, og 10-20 % takker nej til rygestopforløb. For Vejle Kommune forventes henvisninger til rygestop fra Sygehus Lillebælt at to - tredoble det samlede antal rygestopforløb.

  Sygehus Lillebælt står for dataindsamlingen i forhold til antal sendte henvisninger til rygestop. Kommunen optæller antal henvisninger til den enkelte kommune. Desuden har Vejle Kommune lavet opgørelse over, hvor mange borgere, der tager imod et rygestopforløb.

  Det har været fremmende for indsatsen, at sygehuset har prioriteret opgaven og har ledelsesmæssig opbakning hertil. Desuden har det fremmet indsatsen, at der er et godt samarbejde mellem projektleder på Sygehus Lillebælt og kommunen. Yderligere har det gavnet indsatsen, at VBA som redskab har gjort det nemt at spørge ind til rygning.

  Sygehus Lillebælt har identificeret barrierer i forhold til implementering af indsatsen: Det er en ny opgave for nogle afdelinger at skulle forholde sig til patienternes rygevaner. Derudover kan der være begrænset tid i konsultationerne og travlt på sygehuset. Personalet kan være bange for at fornærme patienten eller gå på kompromis med relationen til denne ved at spørge til rygevaner. Det kan desuden være en udfordring at blive ved med at huske at spørge til rygevaner i en travl hverdag.

  For kommunen er en barriere primært ressourcer. Det kræver ekstra ressourcer at modtage den øgede mængde henvisninger. Det skal prioriteres, og der skal potentielt tilfører ekstra ressourcer eller alternativt prioritere opgaver anderledes. Kommunen kan være nødsaget til at lave begrænsninger for at følge med. Vejle Kommune har eksempelvis reduceret antallet af opkald pr. borger til to, hvorefter der sendes brev om, at borgeren kan vende tilbage.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen kræver vedligeholdelse. Projektlederen på Sygehus Lillebælt følger op på fald i antal henvisninger. Kommunen er desuden opmærksom på større fald. Vedligeholdes indsatsen ikke, forventes det, at antallet af henvisninger reduceres og i værste fald forsvinder.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!