Røgfrie Legepladser i Gladsaxe Kommune

Børns leg bør foregå i et røgfrit miljø

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Peter Aagaard
Specialkonsulent
Gladsaxe Kommune
Tlf: 28107528
pegjaa@gladsaxe.dk

Formål

I forbindelse med indførelsen af rygeloven har det siden 2007 været forbudt at ryge indendørs i alle kommunale bygninger i Gladsaxe Kommune. Det gælder fx i idrætshaller, biblioteker og daginstitutioner. Med røgfrie legepladser vil kommunen gøre en yderligere indsats for at skabe flere røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes. Formålet med indsatsen er at forebygge, at børn og unge inspireres til rygning, og at sende et klart signal om at børns leg bør foregå i et røgfrit miljø.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er børn og unge samt deres forældre.

Børn og unge er særligt sårbare overfor at blive afhængige af rygning. Med røgfrie legepladser gør vi rygning mindre synligt. Desuden undgår vi, at børn (og andre) bliver udsat for passiv rygning, mens de opholder sig på området. Forhåbentlig vil det påvirke rygeres adfærd til at vise hensyn over for børn og unge. Hvis vi undgår, at børn og unge begynder at ryge, kan det medvirke til, at færre bliver ramt af sygdom eller dør af rygning i fremtiden.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/10/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

På kommunens 13 offentlige legepladser, herunder også Bibliotekshaven, blev der primo oktober 2020 opsat skilte pæle med skilte, der signalerer en venlig henstilling til ikke at ryge på legepladsen med teksten ”Tak fordi du ikke ryger på vores legeplads”. Samtidig blev der gennemført en kommunikationskampagne for at sikre synlighed af indsatsen. Kampagnematerialet omfattede bl.a. pressemeddelelse til lokalavisen Gladsaxebladet, nyhed på kommunens hjemmeside og intranet, posts på sociale medier (Facebook og LinkedIn), samt infografikker på informationsskærme i haller og biblioteker mv. Endelig blev der opsat midlertidige plakater på legepladserne.

Læs mere om røgfrie legepladser i Gladsaxe her:
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/sammen-om-et-roegfrit-gladsaxe/roegfri-legepladser

Som en del af planlægningen blev gennemført en rækker møder mellem de involverede medarbejdere fra de relevante forvaltningsområder og kommunikationsafdelingen i kommunen.

I fil 1-5 kan du finde materiale-eksempler og eksempel på opsætning på legepladserne.

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen blev gennemført i et tværgående samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) og By- og Miljøforvaltningen (BMF). SSF varetog den sundhedsfaglige del af indsatsen, mens BMF var ansvarlige for den praktiske implementering af indsatsen, herunder identificering af de offentlige legepladser og placering af skilte mm. Indsatsen indgik som en del af en samlet portefølje under Gladsaxe Kommunes handleplan ”Sammen om et røgfrit Gladsaxe 2019-2020”.

Udover de nævnte forvaltninger indgik også medarbejdere fra kommunikationsafdelingen ift. udvikling af kampagnematerialet og pressetekster mv. Desuden blev der indgået et samarbejde med et eksternt kommunikationsbureau for udarbejdelse af materialer samt et eksternt firma for montering af pæle til skilte.

Rekruttering

Det blev vurderet, at indsatsen ikke skulle involvere borgerinddragelse, eftersom det var vanskeligt at identificere de relevante brugere af legepladserne.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Samlede omkostninger til materialer til indsatsen omfattede 25.850 kr. (herunder montering af stolper, produktion af aluminiums skilte og plakater til udendørs brug). Dertil kommer grafisk arbejde og produktion af materialer på 5000 kr.

Timeforbrug for de involverede kommunale medarbejdere estimeres til samlet 100 timer, og dækker over mødeaktiviteter, korrespondance, produktion af tekster og politiske sagsfremstillinger mv.

 

Vores udgangspunkt er, at rygere er hensynsfulde og gerne vil være gode rollemodeller for børn og unge. Derfor satser Gladsaxe Kommune på at skabe røgfrie miljøer gennem venlige opfordringer og henstillinger – og uden løftede pegefingre.

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe Kommune

Virkning

Der indsamles ikke viden om hvorvidt indsatsen påvirker det ønskede mål om at forhindre at børn og unge bliver udsat for røg og evt. senere begynder at ryge. Indsatsen skal ses som et led i en større indsats hvor Gladsaxe Kommune indfører røgfrie områder, for at sikre at især børn og unge ikke udsættes for røg. Samtidig er det et vigtigt skridt i retningen af at gøre Gladsaxe til en røgfri kommune. På længere sigt er det muligt, at de regionale sundhedsprofiler kan dokumentere et fald i andelen af rygere i Gladsaxe, men det vil ikke i den forbindelse være muligt at påvise at nærværende indsats, kan være årsag til en evt. reduktion.

Fremadrettet vil kommunen desuden samarbejde med boligforeninger i Gladsaxe om at gøre deres private legepladser røgfrie.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Sørg for at sikre et godt tværgående samarbejde med involverede forvaltningsområder og herunder den fornødne politiske opbakning til implementering af indsatsen. Tænk også på at skabe synlighed omkring indsatsen, så det når ud til borgerne.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Der har været usikkerhed om hvor grænsen for legepladsernes områder gik, og dermed hvor rygning var tilladt og ikke tilladt. Desuden har der været fokus på at borgerne ikke skulle fungere som politibetjente ift. at håndhæve røgfriheden såvel som mangel på sanktionsmuligheder.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Helt overordnet er der i Gladsaxe et klart ønske om at blive en røgfri kommune på en lang række områder. Dette ønske har været fremmende for først og fremmest den politiske opbakning til indsatsen såvel som implementeringen af denne.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x