Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Kommune

Kontakt

Jan Andersson
Konsulent
Sund By Netværket
Tlf: 29666549
jaan@sundbynetvaerket.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at indføre røgfri skoletid i kommunens grundskoler.
Flere unge ryger. Fra 2013-2017 er der sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger. Blandt de 20-24-årige er det hver femte der ryger dagligt.

Denne case er en samling af 16 kommuners hovedargumenter i den politiske sagsfremstilling for indførsel af røgfri skoletid i grundskolen.
Hovedargumenterne stammer fra kataloget "16 Veje til en røgfri skoletid i grundskolen" udarbejdet af Sund By Netværkets tobakstemagruppe. Kataloget er vedhæftet som Fil 1.

Målgruppe & Arena

Argumenterne for indførslen af røgfri skoletid er målrettet kommunens lokalpolitikere og andre med beslutnings kompetence indenfor røgfri skoletid.

Indsatsens slutmålgruppe er børn, unge og lærere i grundskolen/folkeskolen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Argumenterne for røgfri skoletid er mange og er derfor opdelt i følgende temaer. Find alle eksemplerne i kataloget (Fil 1)

Det forebyggende argument
Eksempel: Undersøgelser viser at jo tidligere rygedebut des større risiko for afhængighed af tobak. Personer, der starter med at ryge i teenageårene, har også sværere ved at holde op igen, de er i højere risiko for at blive storrygere og for at udvikle en tobaksrelateret sygdom

Tobakkens skadevirkninger
Eksempel: Cigaretter indeholder 70 kræftfremkaldende stoffer, inkl. stoffer, som også findes i produkter fra hverdagen, eksempelvis sprit, lim, benzin, salmiak spiritus, neglelakfjerner, insektgift m.fl.. Det skal børn og unge ikke eksperimentere med at inhalere eller bruge i skoletiden.

Rammer
Eksempel: Når eleverne ser kammerater og undervisere ryge, får de nemt det indtryk, at rygning er en accepteret del af det sociale fællesskab på skolen og lærer at forbinde cigaretter med pause, snak og kammeratskab.

Lovgivning
Eksempel: Unge under 18 år må ifølge loven ikke købe tobak. Men mange steder, må de gerne ryge i skoletiden. Det hænger ikke sammen. Unge skal ikke lære at ryge i skolen. Og det er vores ansvar at sørge for rammer, der sikrer dette.

Røgfri arbejdstid:
Eksempel: Når der er røgfri arbejdstid i kommunen, har lærerne dermed også røgfri arbejdstid. Et dansk studie blandt elever i 9. klasse viser, at elever, der oplever, at lærerne ryger udendørs, har 80 % højere risiko for selv at ryge. Et studie fra USA understøtter samme konklusion.

Social ulighed i sundhed:
Eksempel: Røgfri skoletid er et strukturelt forebyggelsestiltag. Erfaringer med strukturel forebyggelse viser, at særligt socialt udsatte børn og unge profiterer af sådanne indsatser

Data og statistik
Eksempel: Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden 2017, viser at 3 ud af 5 unge bliver fristet til at ryge i skoletiden
Desuden har der været god erfaring med at gøre data og statistik vedkommende for politikkerne. Det betyder helt konkret at data skal vises lokalt (by, lokalområde, skole) og gerne sammenlignes med nabokommuner hvis muligt.

Røgfri Fremtid:
Hvis kommunen er medlem af Røgfri Fremtid kan partnerskabet bruges som løftesstang. Se mere på www.roegfrifremtid.dk

Organisering og samarbejdspartnere

Initiativtager til røgfri skoletid er oftest kommet fra sundhedsafdelingen. Enkelte kommuner har oplevet at skolerne selv har taget første initiativ og i enkelte kommuner har en politisk indstilling ikke været relevant, da initiativtager til indsatsen var byrådet.

Indstilling til politisk drøftelse er altid sket efter dialog med skolerne, skolechefen eller konsulenter fra Børne-og Ungeområdet.

Rekruttering

Ikke relevant i denne case

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke relevant i denne indsats.

 

Forældre er de vigtigste voksne i børn og unges liv. Og forskningen viser, at pædagogen og læreren er den næst-vigtigste voksne i børn og unges liv. Derfor giver det mening at også den tobaksforebyggende indsats er et parløb mellem forældre og skole – for at kunne løfte alle børn og unge og ikke bidrage unødigt til den sociale ulighed i sundhed.

Forord i kataloget, "16 Veje til en røgfri skoletid i grundskolen", Sund By Netværkets Tobakstemagruppe

Virkning

Ud af de 16 kommuner fra kataloget har 10 kommuner indført røgfri skoletid.
8 kommuner har indført det efter en politisk sagsfremstilling og i 2 kommuner er det skolerne som har vedtaget det frivilligt.
En del af de resterende 6 kommuner er i proces. I nogle af kommuner har en del af skolerne vedtaget røgfri skoletid ad frivillighedens vej.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

I en samling af 16 kommuners erfaringer med den politiske sagsfremstilling røgfri skoletid er det svært at vurdere implementeringen.

 

Relateret cases

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!