Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Type indsats

Indsatsen er et projekt

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Kommune

Kontakt

Kristine Wagner
Sundhedskonsulent
Afdeling for Folkesundhed i København, Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Tlf: 40223414
wn34@suf.kk.dk

Formål

At opnå viden om udskolingselevernes ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.
At få en baseline inden indførelse af obligatorisk Røgfri Skoletid for elever i Københavnske folke- og specialskoler fra 1.1. 2019, således at indsatsen Røgfri Skoletid kan effektevalueres i fremtiden.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle udskolingselever på 7., 8. og 9. klassetrin i københavnske folkeskoler (specialklasser undtaget).
Da der også spørges ind til ansattes synlige rygning, opnås også viden om skolens ansatte (lærere, pædagoger, rengøringspersonale, pedeller mm.).
Arena: Alle 53 folkeskoler i Københavns Kommune, der har almindelige udskolingsklasser.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Med udgangspunkt i tidligere erfaring og inspiration fra andre undersøgelser, udarbejdedes et kort spørgeskema i papirform. Spørgeskemaet blev udleveret og introduceret til eleverne samt indsamlet efter udfyldelse af en medarbejder fra Center for Sundhed i alle inkluderede udskolingsklasser.
Skemaerne blev efterfølgende indtastet og data blev bearbejdet inden udarbejdelse af rapporten.

Se resultaterne for baselineundersøgelsen i Fil 1

Organisering og samarbejdspartnere

Undersøgelsen er udført af Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.
53 folkeskoler har afsat tid til at Center for Sundhed kunne indsamle data i alle udskolingsklasserne.
Herudover har forskere og organisationer i sundhedssektoren givet sparring og inputs i forbindelse med udarbejdning af spørgeskemaet.

Rekruttering

Børne- og Ungdomsforvaltningen informerede skolerne om undersøgelsen som en skal-opgave. Dette har været et vigtigt grundlag for at få alle skolerne med i undersøgelsen.
Herefter har Afdeling for Folkesundhed i København stået for kontakt og rekruttering af skolerne, med systematisk udsending af mails samt telefonkontakt.
Alle 53 skoler deltog i undersøgelsen. Se uddybning af rekruttering i rapportens metodeafsnit.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Der har været studentermedhjælpere ansat i en periode på 3-4 måneder. En sundhedskonsulent har derudover brugt en del af sin arbejdstid på indsamling og håndtering af data samt udarbejdelse af rapport i samme periode.

 

Med 7609 besvarelser, svarende til en svarprocent på 99,6% af de elever, der var til stede på dagen for undersøgelsen, har undersøgelsen opnået stærk viden om de emner, der spørges ind til

Kristine Wagner, Sundhedskonsulent, Afdeling for Folkesundhed i København, Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Virkning

Med 7609 besvarelser, svarende til en svarprocent på 99,6% af de elever, der var til stede på dagen for undersøgelsen, har undersøgelsen opnået stærk viden om de emner, der spørges ind til.
Alle 53 inkluderede skoler (100%) har deltaget i undersøgelsen.
Der har været en god rekrutteringsstrategi, et kort spørgeskema mm., der har givet et godt grundlag for høj deltagelse og svarprocent. Herudover vurderes det, at rammerne for udfyldning af spørgeskemaet har givet forholdsvis ærlige svar fra eleverne.
Se mere i rapportens metodeafsnit.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Implementeringsspørgsmålet er ikke relevant i denne sammenhæng

 

Relateret cases

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!