Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Udskriv case

Kontakt

Ida-Marie Vibjerg Søby
Projektmedarbejder
Hjerteforeningen

Tlf: 30801965
imvsoby@hjerteforeningen.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Formål

Formålet med projekt 'Røgfri Erhvervsskoler' er at understøtte interesserede erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid, ligesom projektet vil skabe viden om implementering af røgfri skoletid, som bl.a. kan inspirere andre skoler til at indføre røgfri skoletid.

Projektet har i projektperioden 2018-2020 to mål:
• Det primære mål er at understøtte minimum ni erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid på minimum én af deres matrikler.
• Det sekundære mål er at formidle ny viden om implementering af røgfri skoletid til andre erhvervsskoler og sundhedsfremmeaktører (fx kommuner og NGO’er) samt i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Målgruppe & Arena

Projektets arena er erhvervsskoler. Indsatsens målgruppe er skolernes ledelse, lærere og elever.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Erhvervsskolerne, som deltager i projektet, forpligter sig på at indføre røgfri skoletid indenfor projektperioden.

  Derudover består projektet af følgende aktiviteter, som erhvervsskolerne skal/kan deltage i:

  Obligatoriske aktiviteter
  - 'Korte samtaler til unge' er et to-dagskursus til udvalgte lærere. Kurset klæder lærerne på til at kunne tale med eleverne om deres rygevaner, og håndtere en røgfri skoledag.
  - Implementering af røgfri skoletid: Der afholdes to fællesmøder for alle ansatte, der klædes på til at håndtere en skoledag med røgfri skoletid. Ét møde afholdes forud for røgfri skoletid, og ét møde afholdes efter, at skolen har været i gang i nogle måneder.
  - Elevworkshop: Der holdes en idégenererende elevworkshop per skole til forbedringer af studiemiljøet. Efterfølgende finansierer projektet, at ideerne kan blive realiseret.

  Valgfrie aktiviteter:
  - Uddannelse af rygestoprådgiver.
  - Rygestoptilbud på skolen. Der udbydes rygestoptilbud til elever, ledelse og ansatte i samarbejde med kommunerne.

  Læs mere om projektet og find uddybende materiale på Hjerteforeningens hjemmeside

  Materiale

  Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser – inspiration til at indføre røgfri skoletidDownload

  Elevworkshop om forbedring af studiemiljøDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet ’Røgfri Erhvervsskoler’ er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen (evaluering).

  Derudover udgør de kommuner, skolerne er lokaliseret i, samarbejdspartnere i projektets tidsperiode. De deltagende kommuner og skoler er:
  • SOSU Syd (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Aabenraa Kommune
  • SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding (røgfri skoletid d. 1/8-18) (kommunerne ikke med i projektet, men samarbejder direkte med skolen ift. rygestoptilbud)
  • Nyborg Gymnasium (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Nyborg Kommune

  Røgfri skoletid i 2019
  • Campus Bornholm (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Bornholms Regionskommune
  • Erhvervsskolerne Aars (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Vesthimmerlands Kommune
  • SOSU Østjylland (på Aarhus og Silkeborg-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Aarhus og Silkeborg Kommune
  • Tietgen (på Business og Handelsgymnasium-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/8-19) og Odense Kommune

  Røgfri Skoletid i 2020
  • Campus Frederikssund (røgfri skoletid d. 1/1-20) og Frederikssund Kommune
  • College 360 (røgfri skoletid d. 1/8-20) og Silkeborg Kommune
  • SOSU Herning (røgfri skoletid d. 1/8-20), Herning og Holstebro Kommune
  • Syddansk Erhvervsskole (røgfri skoletid d. 1/8-20), Vejle og Odense Kommune

  Rekruttering

  I 2018 rekrutterede projektet ikke aktivt, da erhvervsskoler selv henvendte sig.

  I 2019 og 2020 rekrutterede projektet nye skoler bl.a. via kommuner, faglige netværk og projektets hjemmeside:.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut

  Tilbagemelding fra skolerne, ,

  Virkning

  Evalueringen af projekt ’Røgfri Erhvervsskoler’ udføres løbende i projektperioden af Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Evalueringen består af en procesevaluering med det formål at undersøge processen vedrørende projektets primære mål dvs. hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser implementering af røgfri skoletid finder sted, samt en virkningsevaluering, som undersøger interventionens virkning i forhold til de primære og sekundære udfaldsmål. Find evaluering af projektet på Hjerteforeningens hjemmeside

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  De tilbagemeldinger, vi har fået fra projektskolerne indtil videre, er, at flertallet af eleverne overholder røgfri skoletid, deraf mit svar ’i høj grad’ ift. virkning.
  På hver skole er der dog en lille gruppe elever, som har svært ved at overholde røgfri skoletid. Derfor bliver de elever støttet ekstra af skolerne.

  Derudover er tilbagemeldingerne fra skolerne:
  • Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut
  • Rygning styrer ikke længere pauserne, og forstyrrer ikke gruppearbejde
  • Rygning er ikke længere synligt (på skolens område)
  • De elever, som ikke respekterer røgfri skoletid, har det heller ikke nemt ellers
  • Alle udfordringer ifm. røgfri skoletid er tacklet ved at lægge op til samarbejde (internt på skolen)
  • Det er fortsat nødvendigt med opsøgende arbejde rundt om skolen (håndhævning), for at eleverne ikke oplever, at lærerne er ‘ligeglade’

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Forberedelse:
  I forberedelserne til røgfri skoletid er det vigtigt, at der sker en medarbejderinddragende proces via møder, workshops m.m.
  Udarbejd en skriftlig røgfri politik inklusiv procedurer for at håndhæve regler og sanktionering af regelbrud.
  Informer elever, ansatte og kursister i god tid inden røgfri skoletid træder i kraft på skolen.
  Hav alle de gode argumenter på plads – og vær tydelig omkring, hvorfor skolen indfører røgfri skoletid, fx at det handler om at beskytte nye elever fra at blive rygere.
  Undgå at stigmatisere rygerne. Hav fx fokus på, at det handler om skoledagen/arbejdsdagen og ikke fritiden.
  Vær forberedt på modstand og utilfredshed fra elever, ansatte og dele af ledelsen.

  Forankring:
  Bliv ved med at have fokus på at håndhæve tiltaget, idet håndhævelse er det bærende element ved at praktisere røgfri skoletid.
  Sørg for, at alle i ledelsen og de ansatte tager ansvar og handler, dvs. selv følger og håndhæver reglerne.
  Vær bevidst om, at røgfri skoletid kræver et kontinuerligt og vedholdende fokus, samt nye arbejdsopgaver og roller for ledelsen og ansatte, som kræver vilje og opmærksomhed i hele organisationen.
  Sørg for, at fortsætte med at italesætte ’historien’ om røgfri skoletid overfor nye ansatte og elever.
  Vær forberedt på fortsat modstand og utilfredshed, herunder elever som fortsat ryger, men vær opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis er udtryk for en ”forfejlet” indsats. Erfaringen viser, at effekten er at rygefællesskaberne ophæves, hvilket overordnet set har en positiv indflydelse på elevernes rygevaner.

  Implementering:
  Brug tid på at forberede og motivere alle – skab fælles motivation og enighed blandt ledelse og medarbejdere, lav fx den røgfri politik sammen. Det kan være en fordel, hvis der er
  særlige drivkræfter på medarbejder og/eller ledelsesniveau, der er fortalere for røgfri skoletid.
  Arbejd med at skabe medbestemmelse og deltagelse af personale, elever og lokalsamfund i implementeringen af røgfri skoletid – og specielt i udvikling af tiltag, der skal skabe
  alternativer til det frirum, der bliver taget fra rygerne.
  Sørg for tydelig ledelsesopbakning.
  Sørg for, at der sker en opkvalificering af de ansatte.
  Benyt evt. professionel, ekstern proceshjælp, fx fra kommuner/sundhedsfaglige organisationer.
  Sørg for, at nye elever modtager information om reglerne i optagelsesbrev.
  Sørg for at kommunikere tiltaget til alle i organisationen, fx via Intranet, møder og temadag.
  Indfør sociale alternativer til rygning på skolen, så der skabes en ny og positiv pausekultur, hvor rygning ikke udgør det naturlige samlingspunkt – inddrag eleverne/elevrådet til at komme med gode idéer.
  Tilbyd rygestophjælp eller andre former for motiverende samtalehjælp, hvor elever (og ansatte) får redskaber til at håndtere en røgfri skoledag, samt sætter tanker i gang om røg og rygning.
  Sørg for at beslutte og bekendtgøre faste procedurer for at håndhæve regler og sanktionering af regelbrug.
  Sørg for, at reglerne håndhæves, og at de ansatte føler sig trygge i den nye rolle – evt. via kursus/efteruddannelse.
  Sørg for at italesætte de positive aspekter ved at have røgfri skoletid.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Mere røgfri arbejdstid

  Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

  Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

  En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x