Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

< 50.000

 

Kommune

Kontakt

Gitte Vils Pedersen
Sundhedskonsulent
Folkesundhed Frydenlund
Tlf: 29 60 86 97
Givpe@aarhus.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at indføre røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF for at understøtte de unge i at undgå rygestart samt hjælp til rygestop.
Herudover har det været som formål at:
• Koble røgfri skoletid på et større projekt omkring byudvikling og integration samt bevægelsesstrategi
• inddrage elever til udvikling af pausekultur og alternative fællesskaber

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppe i indsatsen er elever på Viby Gymnasium og HF
Den sekundære målgruppe er medarbejdere på Viby Gymnasium og HF, skolens bestyrelse og elevråd.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Indsatsen består af:
• Møder med rektor fra Viby Gymnasium og HF, hvor Røgfri Skoletid bliver drøftet. Der blev talt om, at der skal være fokus på ingen løftede pegefingre, men nysgerrighed på elevernes rygning og på, hvad der kan erstatte rygefællesskaberne.
• Afholdelse af møde med elevråd på Viby Gymnasium og HF, hvor holdningen til Røgfri skoletid bliver drøftet, samt konkrete ideer til, hvordan Røgfri Skoletid skal implementeres.
• Inddragelse af Bestyrelsen
• Afholdelse af dialogmøde med medarbejdere på Viby Gymnasium og HF med fokus på medarbejdernes holdning samt roller og ansvar i Røgfri Skoletid. Der blev også givet information om VBA, hvordan der kan tilbydes hjælp til rygestop og hvordan medarbejderne kan italesætte røgfrihed.
• Partnerskab i Røgfri Fremtid
• Understøtte udvikling af fællesskaber, der kan erstatte rygefællesskabet og udarbejde aktiviteter i forbindelse med Røgfri Skoletid (temadage med elever, musik i pausen, evt. udvikling af årshjul med pauseaktiviteter, åben hal mm.). Der er blevet fastlagt en temadag, hvor alle elever skal være med at udvikle aktiviteterne. Allerede igangsatte aktiviteter er ”Åben hal”, hvor en lærer er med til at sætte aktiviteter i gang, og musik i pauserne i fælleslokalerne.

For at erstatte rygefællesskaber, har der været følgende tiltag:
• I forbindelse med byfornyelsesprogram ”Gentænk Viby Syd” er Viby Gymnasiums parkeringsplads indtænkt i forhold til at få bydelen til at hænge bedre sammen. I første omgang var en basket bar i tankerne, men efter inddragelse af Viby Gymnasium, har man forsøgt at tilgodese Gymnasiets behov og ønsker i en ideudviklingsfase. Viby Gymnasium har ønsket, at byfornyelsen kunne bidrage ind i, hvad der kan erstatte rygefællesskaberne, som eksempelvis kunne være et fedt ”hæng-ud-sted” med musik.
• Afholdelse af møder omkring kobling til bevægelsesstrategi, da de eventuelle nye rammer også skal kunne opfordre til bevægelse. I denne forbindelse er det blevet drøftet, at inddrage idrætsforeninger.

Fil 1: link til nyhedsindslag på P4 om røgfri skoletid i Aarhus

Organisering og samarbejdspartnere

Organisering af indsatsen har bestået af 3 spor:
1) Aarhus Kommune (Strategi og Forebyggelse) bidrager med sparring til ledelse/medarbejdere, erfaring fra andre ungdomsuddannelser, dialogmøder og rygestopkonsulenter. Derudover sørger Aarhus Kommune for at organisere presse, samarbejde med civilsamfundet, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, DGI samt kobling til eksempelvis Bevægelsesstrategi og andre kommunale strategier.
Borgmesterens afdeling arbejder med udvikling af byudviklingsprojektet.

2) Viby Gymnasium og HF udarbejder i samarbejde med Aarhus Kommune en strategi for skolens arbejde med røgfrihed, herunder;
- Forberedelse til bestyrelsesmøde
- Udvikling af indsatser i forbindelse med fag/projekter på skolen
- Morgenfest (ikke afprøvet endnu)
- Koordinering af indsatser
- Bidrager til kobling til foreningslivet, evt. i samarbejde med DGI
- Inddragelse af medarbejdergruppen; vigtig rolle i at italesætte, at det er fedt med røgfri skoletid. De skal understøtte de ”nye” pauseaktiviteter.

3) Elevrådet udarbejder forslag til strategi for pauseaktiviteter samt udarbejder et årshjul

Rekruttering

Aarhus Kommune kontaktede Viby Gymnasium og HF omkring Røgfri skoletid. På samme tid blev en fælles henvendelse sendt ud til alle ungdomsuddannelser fra Kræftens Bekæmpelse, Rådmand Thomas Medom fra Børn og Unge og Rådmand Jette Skive fra Sundhed og Omsorg med opfordring til at Røgfri Skoletid kom på dagsorden på bestyrelsesmøder i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dette har været med til at skabe et stort fokus blandt ungdomsuddannelserne på at skabe en røgfri skoletid.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Ikke opgjort endnu

 

Budskabet spreder sig og hovedparten af eleverne vender sig stille og roligt til, at der ikke må ryges.

Gitte Vils Pedersen, Sundhedskonsulent, Folkesundhed Frydenlund

Virkning

Der er indført røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF fra august 2018. Strategien omkring aktiviteter i forbindelse med røgfri skoletid er under udarbejdelse. Mange af de tidligere beskrevet aktiviteter er etableret. Budskabet spreder sig og hovedparten af eleverne vender sig stille og roligt til, at der ikke må ryges. Der er ikke tidligere arbejdet med sanktioner, hvis eleverne ryger – dette overvejes.
I Aarhus Kommune anvendes den positive historie til andre ungdomsuddannelser.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Relateret cases

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!