Inddragelse af unge i byudvikling i Rødovre Kommune

En del af projektet Vores Sunde Hverdag

Udskriv case

Kontakt

Thea Suldrup Jørgensen
Forsker og projektkoordinator
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Tlf: 3816 3111
thea.suldrup.joergensen@regionh.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Baggrunden for indsatsen er, at der er et stigende fokus på borgerinddragelse i den kommunale udvikling. Det er dog ofte de samme borgere/borgergrupper, som kommunerne får engageret og involveret i udviklingsprocesserne. De unge er en af de grupper, som sjældent er repræsenteret i borgerinddragelsen.

Målet med indsatsen var at udvikle og afprøve et værktøj, der kan bruges til at indhente input fra unge til en byudviklingsproces. Ved at involvere disse borgergrupper i processen, sikres indsigt i deres ønsker og behov, ligesom det er forventningen, at der skabes en form for ejerskab, fordi de er med til at præge områdets udformning. Hvis disse borgergrupper efterfølgende kan se deres idéer og behov blive ført ud i livet, er det formodningen, at området benyttes som en del af deres hverdagsliv og derved bidrager til øget trivsel i målgruppen samt liv i byens rum og grønne områder.

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Værktøjet er udviklet til at involvere sårbare unge i byudvikling, men det vil lige så vel kunne anvendes af andre målgrupper, fx børn og voksne.

Arena: Udvikling af konkrete bydele, områder mv.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

02.11.2020 - 31.08.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Værktøjet for inddragelse af unge i byudvikling blev udviklet og afprøvet i Rødovre Kommune i forbindelse med forskningsprojektet Vores Sunde Hverdag (www.voressundehverdag.dk).

  Afprøvningen af værktøjet blev gennemført i forbindelse med et konkret byudviklingsprojekt i Rødovre Kommune, hvor et grønt område centralt i Rødovre skulle forandres i forbindelse med et vandafledningsprojekt.

  I afprøvningen deltog fire unge fra ”Projekt Springet” samt en gruppe på otte unge fra ”Mestringsforløb”
  – begge tilbud under Jobcentret i Rødovre Kommune. De unge i de to tilbud er mellem 18 og 29 år, og har komplekse psykiske og sociale udfordringer som personlighedsforstyrrelser, ADHD, autisme, angst, skizofreni og spiseforstyrrelser.

  Det var medarbejderne fra de to tilbud, der faciliterede processen med de unge. Derudover deltog en medarbejder fra Teknisk forvaltning i sidste del af afprøvningen.

  Værktøjet er udformet som en drejebog for et forløb på tre gange:

  DEL 1: Rammesætning og introduktion til processen samt præsentation af opgaven (1t 15m)
  DEL 2: Det gode byrum – øvelse samt kreativt arbejde med collage (1t 45m (1t 15m uden collage))
  DEL 3: Det gode byrum i konteksten- gåtur til området sammen med fagperson (1 time)

  Derudover indeholder værktøjet et NOTEARK til dokumentation af output. Arket bruges til noter, overvejelser og observationer og udfyldes af vejleder og medarbejder fra Teknisk forvaltning efter hver delproces. Arket videregives til Teknisk forvaltning (ansvarshavende for processen).

  Hvem:
  • Faciliteret af vejleder (én der kender målgruppen)
  • Forberedt og understøttet af Teknisk forvaltning (relevant fagperson)
  • Teknisk forvaltning deltager på del 3

  Efter afprøvningen blev værktøjet tilpasset ud fra dels de erfaringer, der blev gjort undervejs, dels tilbagemeldingerne fra de unge omkring selve processen. Værktøjet blev udviklet og afprøvet i løbet af 2021. Værktøjet er tilgængeligt på www.voressundehverdag.dk under Publikationer. Værktøjet er generisk og kan bruges ifm. med forskellige udviklingstiltag og til forskellige målgrupper. Det kan følges som en opskrift eller bruges som inspiration.

  Materiale

  Værktøj til byudviklingDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Udviklingen og afprøvningen af værktøjet skete i et samarbejde mellem medarbejdere fra Teknisk forvaltning og medarbejdere som til daglig arbejder med sårbare unge i Jobcentret samt Headspace i Rødovre Kommune. Forskere og en lokal projektkoordinator fra Vores Sunde Hverdag faciliterede udviklingsprocessen.

  Rekruttering

  Medarbejderne fra de to tilbud rekrutterede de unge, som de i forvejen var vejledere for. Det var en fordel, at det var de unges kendte vejledere, som inviterede dem til at deltage og stod for selve afprøvningen.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  • Det kostede ikke noget udover arbejdstimer at udvikle og afprøve indsatsen
  • Jobcentret stillede materialer til rådighed til de kreative dele af afprøvningen (papir, tuscher, plancher mv.)
  • Værktøjet ligger offentligt tilgængeligt på www.voressundehverdag.dk

  ”Det har betydet megameget, at nogen gider høre vores mening. Vi blev overraskede over, at nogen gad høre om det.”

  Ung borger, anonym, Rødovre

  Virkning

  Udviklingen og afprøvningen blev evalueret af forskergruppen bag Vores Sunde Hverdag. Der blev gennemført:

  • Enkeltinterview med to af de fagpersoner, som var med til at udvikle og afprøve værktøjet.
  • Vejlederen fra ”Mestringsforløb” under Jobcentret spurgte syv af de deltagende unge, hvordan de havde oplevet forløbet, og hvad de havde fået ud af at være med. Spørgsmålene tog udgangspunkt i en spørgeguide.

  Evalueringen viser, at:
  • Værktøjet har med succes været anvendt til at inddrage input fra sårbare unge til en byudviklingsproces i Rødovre Kommune
  • De unge har følt sig hørt og set, og deres input har været anvendt til at foretage mindre justeringer ift. den endelige udformning af drejebogen.

  Der har efterfølgende været en proces omkring udbredelse af værktøjet i Teknisk forvaltning i Rødovre Kommune. Forvaltningen er blevet præsenteret for værktøjet, og de er positive overfor at bruge det i forbindelse med andre byudviklingsprojekter, fx ungdomsboliger.

  Derudover blev outputtet fra afprøvningen videregivet til Teknisk forvaltning og indgik som en del af en bredere borgerinddragelsesproces i forhold til ændringen af området.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Hvad kræver det at arbejde med værktøjet?
  - Find målgruppen og en kontaktperson
  - Motiver/engagér kontaktpersonen (what’s in it for them?)
  - Skitser kontekst og processen – aftale hvor og hvornår
  - Sørg for de fornødne materialer (kortudsnit, billeder, materialer til collage)
  - Giv dem værktøjet
  - Vær til rådighed ifm. spørgsmål
  - Det er nødvendigt at sikre tydelig kommunikation og ordentlig forventningsafstemning omkring rammerne for målgruppens deltagelse.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Efter afprøvningsforløbet er der sket ændringer og forsinkelser i det konkrete byudviklingsprojekt i Rødovre Kommune, og der er fortsat usikkerhed vedr. det konkrete projekt. De unges input indgik derfor i stedet som en del af en bredere borgerinddragelsesproces efter afprøvningen.

  Deltagerne var blevet forberedt på en vis usikkerhed omkring det konkrete byudviklingsprojekt, og at deres input ville blive taget med i andre fremadrettede projekter i tilfælde af ændringer eller forsinkelser. Sådanne ændringer kan dog være demotiverende for deltagerne, idet processen tager udgangspunkt i et konkret projekt, og at de vil få sværere ved at se deres konkrete idéer komme til udtryk i et projekt.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - Det var de unges egne vejledere, som faciliterede processen. Det gjorde det trygt for de unge.
  - Det er en fordel, at det er en udefra, fx en medarbejder fra Teknisk forvaltning, som er med i del 3 og hører de unges input. Det havde i afprøvningen stor betydning for, at de unge følte sig set og hørt.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x