Place Standard Tool i Frederiksberg Kommune – Lindevangsparken

En del af Byens Rum - Livet mellem husene

Udskriv case

Kontakt

Rie Toft
Specialkonsulent
Frederiksberg Sundhedscenter, Frederiksberg Kommune

Tlf: 28985410
rito01@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med at afprøve Place Standard Tool er at give Frederiksberg Kommune en ny måde at inddrage borgerne i deres lokalområde og dermed give værdi for borgere og kommune i form af en bedre indretning af og øget ejerskab til Lindevangsparken.

Baggrund for indsats:
Frederiksberg Kommune ønsker at afprøve Place Standard Tool i regi af områdeudviklingen, der de kommende år har fokus på området omkring Finsensvej Vest. Området er generelt velfungerende og rummer mange områder med gode boligkvaliteter, grønne områder og byliv. Samtidig rummer kvarteret mindre delområder, gadestrækninger, byrum og grønne opholdsarealer, hvor kvaliteten ligger under Frederiksbergs høje niveau.
Desuden rummer kvarteret udsatte boligområder, hvor der er boligsociale indsatser i samarbejde mellem kommunen og boligorganisationer. I området ligger også Lindevangsparken, som er den park, hvor Frederiksberg Kommune ønsker at afprøve Place Standard Tool. Da Lindevangsparken indgår i programmet for områdeudvikling, kan værktøjet potentielt set komme i spil i andre dele af området, såfremt værktøjet viser sig nyttig til borgerinddragelse.

Målgruppe & Arena

Vi var på jagt efter Lindevangsparkens ”ikke brugere”. Dvs. nogle fra nærområdet som IKKE brugte parken. Vi havde allerede gode brugerundersøgelser, men manglede altså at spørge dem, der ikke brugte parken.

Målgruppen for projektet var de unge, og helt konkret blev en 8. klasse på Lindevangsskolen inviteret ind til at afprøve værktøjet i Lindevangsparken gennem forløbet "understøttende undervisning"

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.08.2019 - 31.12.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Projektgruppen valgte at arbejde med 8 ud af de 14 emner, da de skønnede, at de var mest relevante for det pågældende sted, og spørgsmålene blev omformulerede, så de var lettere at forstå og målrettet målgruppen.
  Indsatsen havde følgende nedslagspunkter.
  1. Introduktion til Place Standard Tool og rekruttering af målgruppen: Her var projektlederen ude og præsentere værktøjet og fortælle om den forstående proces. De unge blev inviteret til at hjælpe kommunen med at gøre parken bedre, så unge får lyst til at bruge den i fritiden.
  2. Kortlægningsarrangement og ideudvikling i Lindevangsparken ugen efter intromødet.

  Vi delte de unge i to grupper med to voksne i hver. Alle de unge fik et kompasdiagram. Hver gruppe valgte en ung ”gruppeformand”, der skulle notere, hvad der blev sagt og give det videre i opsamlingen til sidst.

  Herefter gik vi en tur rundt i parken med redskabet i hånden uden at lægge os fast på tal, men hvor vi løbende havde en dialog om parken ud fra diagrammets temaer.

  Efter gåturen drøftede gruppen et tema ad gangen på diagrammet og blev enige om en fælles vurdering. Undervejs noterede en referent (en voksen) pointer fra gruppe-dialogen og pointer for og imod den valgte vurdering.

  Efterfølgende mødtes de to grupper til en fælles opsamling og scoring af parken.

  Vi sluttede af med forslag til forbedringer i lyset af vurderingerne. De temaer, der scorede lavt, var dem vi drøftede, og vi blev sammen klogere på hvilke forbedringer, der skulle til. Undervejs i dialogen noterede vi forslag til forbedringer (tiltag) på en flip over, og de unge prioriterede ved hjælp af klistermærker hvilke tiltag, de især syntes, vi skulle arbejde med. På den måde fik vi en prioriteret liste med forslag til forbedringer af parken. Se mere om de konkrete eksempler i fil 3.

  3. På baggrund af den prioriterede liste arbejdede projektgruppen videre med forslagene til forbedringer, som kunne integreres i parken. Det handlede blandt andet om at lave et trygt mødested for de unge, hvor belysning, mobile bænke/borde og bedre belægning på boldbanen kunne være løsningen

  4. Projektgruppen inddrog de unge i udarbejdelsen løsningsforslagene; de blev inddraget i at lave prototyper og i at bygge ’siddebander’ til multibanen. Der er flere ændringer på vej på baggrund af input fra de unge.

  Se Frederiksbergs version af Place Standard Tool i fil 1

  Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i fil 2

  Se præsentation af projektet i fil 3

  Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

  Se en kort video om projektet via følgende link: Se video

  Materiale

  KompasdiagramDownload

  Evaluering af Projekt Byens RumDownload

  Præsentation af projektetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  For at lykkedes med projektet var det vigtigt at være bredt repræsenteret i kommunen. Projektgruppen bestod af en sundhedskonsulent, en byplanlægger fra By, Kultur og Miljøområdet, en stadsgartner og en SSP-konsulent. Endvidere var flere kommunale afdelinger blevet orienteret om projektet og indgik ad hoc i projektgruppen. Projektgruppen agerede som sparringsgruppe undervejs, men det var sundhedskonsulenten og byplanlæggeren der havde et delt projektlederskab og ledte afprøvningen af værktøjet sammen med de unge og lærerne fra Lindevangsskolen. Projektgruppen har været med til at planlægge kortlægningsarrangementet, vælge emner og reformulere spørgsmålene, pege på de unge som målgruppe og ikke mindst bidrage med, hvad de ser og oplever i byrummet, som kunne inddrages i processen. De har løbende været inddraget i forskellige beslutningsprocesser for at få deres fagligheder og viden på banen, og de har dermed taget meget ejerskab. F.eks. har Stadsgartneren budt ind med, hvad der var muligt at ændre i byrummet, hvornår skulle der tilladelser til ændringer, og hvad der bare kunne gås videre med.

  Rekruttering

  I forbindelse med programmet for områdeudviklingen udpeges Lindevangsparken af borgerne som ét af kvarterets vigtigste, offentlige områder med stor kvalitet og et vigtigt besøgsmål i kvarteret. Om sommeren har parken en vigtig funktion som bypark. Parken rummer dog potentialer for mere liv og forbedringer, særligt i den nordlige del af parken, hvor der efterlyses flere aktiviteter for unge.

  V kontaktede derfor 8. klassen på Lindevangsskolen og fik lov til at arbejde med dem gennem et særligt forløb.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  En del af Sund By Netværkets projekt - Byens Rum livet mellem husene

  Det er fedt at have indflydelse på vores område

  Elev, 8. klasse, Lindevangsskolen

  Virkning

  På baggrund af kortlægningsarrangementet med Place Standard Tool er der blevet udarbejdet prototyper sammen med de unge. Først i forbindelse med at lave små modeller af ’sidde-bander’ til boldområdet, som de unge udarbejdede sammen med en professionel. Dernæst deltog de i selve byggeriet af ’sidde-banderne’, hvilket de var meget engagerede i. De var endda så stolte, at de gerne vil have små skilte på banderne, hvor der stod, hvem der havde været med til at lave dem. Det er endnu ikke besluttet, hvordan der skal følges op på de midlertidige bander; Der skal evalueres på, om de fungerer efter hensigten? Kommer der flere og bruger bold-området som et mødested?

  PST som borgerinddragende værktøj: Place Standard Tool fungerer virkelig godt til at inddrage borgerne til at komme med løsninger til mindre forandringer i et byrum, som kan gøre, at byrummet bruges af andre målgrupper eller på en anden måde. Arbejdet med PST kan være en del af en større proces for et område. Det kan ikke løfte de store visioner i sig selv over tid, men være et input. Det kan bruges til de små ændringer, der kan forandre brugen af stedet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Læs mere i Sund By Netværkets evaluering af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i fil 2

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Generelle læringspunkter fra projektet:
  • Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

  • Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

  • Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

  • Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

  • Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

  • Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

  • Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

  • Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

  • Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

  • Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

  • Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

  • Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  På trods af at selve værktøjet er nemt at arbejde med, kræver det generelt mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge. Man skal altså som kommune være klar på hvilken proces, man sætter i gang med borgerne ved at kortlægge og evt. ideudvikle med dem. Nogle af de barrierer, vi oplevede med Lindevangsparken, var, at vi ikke bare kunne sætte hvad som helst i gang, da der var nogle regler og overordnede krav til brugen af parken. Ved at have en bredt funderet projektgruppe, blev vi klarere på, hvad vi kunne sætte i gang, men mindst lige så vigtigt: hvad vi ikke kunne sætte i gang, jf. punktet om organisering.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det gav en god ramme for inddragelsen at snakke ud fra nogle faste kategorier og den efterfølgende ”stjerne” i værktøjet gav et godt indblik i, sammenhænge, f.eks. at det ikke nytter noget at lave et mødested til de unge i parken, hvis der ikke arbejdes med at gøre parken tryg at færdes i.

  Det tværgående samarbejde i projektgruppen kan desuden vise sig afgørende for at komme i mål med tiltagene.

  Den ledelsesmæssige opbakning og det politiske ophæng har haft betydning for gennemførslen af indsatsen. Afprøvning af Place Standard Tool, var således en del af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets strategi for implementering af WHO European Healthy Cities Networks strategi for arbejdet med sunde byer. Programmet for Områdeudviklingen i Finsensvej vest, herunder arbejdet med Place Standard Tool, blev desuden godkendt i By- og Miljøudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget i Frederiksberg Kommune.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x