Place Standard Tool i Københavns Kommune – Folehaven

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Udskriv case

Kontakt

Jan Andersson
Projektleder Byens Rum
Sund By Netværket

Tlf: 29666549
jaan@sundbynetvaerket.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Vi ville gerne prøve Place Standard Tool i i en borgerinddragende proces som en indsats under vores helhedsplan i Folehave-kvarteret, hvor en velkomstpjece til nye og gamle beboere var under udarbejdelse.
Målet med brugen af værtøjet var at få nye perspektiver med, som ikke allerede var nævnt og kendt af projektgruppen.

Arbejdsspørgsmålet var:
Hvordan kan vi gøre et kort over lokalområdet mere levende med beboernes perspektiver og historier?

Målgruppe & Arena

En beboergruppe fra Folehaven med bred aldersspredning og med forskellige interesser blev inviteret med ind til kortlægningsarrangementet. Læs mere om arbejdsgruppen under organisering.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Beboerne mødtes til en workshop, hvor de gennemgik Place Standard Tool. Input fra dialogen blev taget med i udformningen af kortet. Forud for workshoppen havde en arbejdsgruppe haft en fællesvandring rundt i kvarteret med tre stop/nedslag. Her gik de i en gruppe og blev guidet uden brug af værktøjet, men brug af sanseregistreringer. Her spurgte vi deltagerne: hvis kvarteret var en farve, en smag etc

  Kortlægningen og dialogen foregik rundt om et bord med et stort kort i midten og med PST til brug for alle.
  Vurderingerne i PST blev drøftet, og deraf kom der input til velkomstpjecen.

  Vi besøgte 12 af de 14 kategorier i værktøjet, hvor vi undersøgte
  Folehavekvarterets kvaliteter og udfordringer.
  Derigennem kiggede vi på, hvad vi kan fortælle om i en
  velkomstbog for at give beboere og nye tilflyttere et værktøj til
  at forstå og bruge kvarteret.
  Her med fokus på tre forskellige områder:
  Særlige kvaliteter
  Særlige opmærksomhedspunkter
  Aktører/institutioner/faciliteter (som kan præsentere sig selv
  i bogen)

  Se præsentationen af brug af værktøjet i Folehave-kvarteret og det endelige produkt i bilag 1
  Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i bilag 2

  Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

  Materiale

  Præsentation af brugen af PST i FolehavenDownload

  Evaluering - Byens RumDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Under helhedsplanen blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper - herunder arbejdsgruppen som skulle arbejde med fortællinger, identitet og fællesskab (FIF-gruppen). Arbejdsgruppen tæller både beboere fra folehave-kvarteret, samt engagerede aktører fra Valby Lokaludvalg, Margrethekirken, Forældrebestyrelsen på Kirsebærhavens Skole, en medarbejder fra den boligsociale helhedsplan og to medarbejdere fra byfornyelsessekretariatet.
  Tovholder for indsatsen var medarbejder fra helhedsplanen.

  Rekruttering

  Tovholderen rekrutterede proaktivt deltagerne til arrangementet for at få så forskellige aldre og borgere repræsenteret

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant. Indsatsen var en del af Projekt Byens Rum - Livet mellem husene

  Jeg synes det sjove i værktøjet er, at man skal finde en score sammen, hvor det ikke handler om at få ret eller få det sidste ord. Man skal forhandle lidt. ’Så lander den sgu nok på en 5´er’. Det gav noget i forhold til at finde en enighed eller en konsensus.
  Hvis du havde spurgt mig før det her, så ville jeg sige, at det virker fjollet at skulle sætte tal på. Men det gør noget, at man sammen skal vurdere det og forklare det. Og så kan man se potentialet. Og det tvinger én til at tage stilling. Det behøver man ikke i andre metoder.

  Malene Sakskilde, Netværkskoordinator, Den boligsociale helhedplan, SURF Valby

  Virkning

  Vi har fået flere perspektiver i spil på vores produkt. Redskabet gjorde, at flere brugere og beboere har været inde over og kvalificere valget af steder og ruter og highlights. Eksempelvis kom der flere ”yndlingssteder” frem og der blev
  foreslået flere løsninger med skiltning af smutveje til offentlig transport og gode veje igennem kvarteret.

  Redskabet gør, at man ikke holder workshop/møde på samme måde om ellers – alle kommer i spil.

  Godt redskab i den tidlige fase.

  Helt bestemt en ny måde at ide-genere på.
  Det visuelle har betydning – selve cirklen – virker godt som dialog-redskab.

  Redskabet gør, at man får set både potentialer og udfordringer i et område/sted, der skal udvikles. Selve kortlægningen med figuren i cirklen, er dog blot et øjebliksbillede. Den fungerer i situationen – som dialogredskab og ikke som evaluering/analyse (hvilket heller ikke var formålet).

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Da vi ikke arbejdede med et sted, var det en udfordring at tilpasse værktøjet til et produkt. Det kan bruges, men kræver tilpasning til kontekst.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Opmærksomhedspunkt 1: Overvej om man reelt er villig til at gå ind i denne type af processer, hvor man ikke kan kontrollere hvilke idéer eller forslag, der kommer fra borgerne, der deltager i processen. Dette handler også om timing, og hvornår man inddrager borgerne i forhold til beslutningsprocesser.

  Opmærksomhedspunkt 2: Selvom værktøjet er visuelt, så er det samtidigt et værktøj, der kræver ord, hvis Place Standard Tool bliver brugt i en gruppesammenhæng, hvor en dialog om vurderingerne er en del af processen. Det at man skal vurdere med et tal, gør at man får flere argumenter på banen, hvis man skal overbevise nogle andre ift. at sætte x´et et bestemt sted. Du bliver nødt til at komme med en uddybning og ikke kun et tal.

  Generelle læringspunkter fra projektet:
  • Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

  • Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

  • Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

  • Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

  • Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

  • Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

  • Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

  • Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

  • Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

  • Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

  • Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

  • Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  I Folehaven i Københavns Kommune blev deltagerne i beboergruppen som forberedelse til kortlægningsarrangementet bedt om at give området en farve og en smag. Der kan komme nogle andre beskrivelser på stedet, som måske ikke ville være kommet frem, hvis man fik at vide, at man skulle beskrive stedet kun med ord. Eksempelvis:
  Folehave-kvarterets farve er:
  - Grøn pga. de mange grønne områder
  - grå/metallisk pga. hegn og mure der afgrænser og opdeler områder

  Folehave-kvarterets smag er:
  - Bitter pga. dårligt ry
  - sødt, når man er kommet ind bag det første indtryk

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x