Place Standard Tool i Københavns Kommune – Folehaven

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Jan Andersson
Projektleder Byens Rum
Sund By Netværket
Tlf: 29666549
jaan@sundbynetvaerket.dk

Formål

Vi ville gerne prøve Place Standard Tool i i en borgerinddragende proces som en indsats under vores helhedsplan i Folehave-kvarteret, hvor en velkomstpjece til nye og gamle beboere var under udarbejdelse.
Målet med brugen af værtøjet var at få nye perspektiver med, som ikke allerede var nævnt og kendt af projektgruppen.

Arbejdsspørgsmålet var:
Hvordan kan vi gøre et kort over lokalområdet mere levende med beboernes perspektiver og historier?

Målgruppe & Arena

En beboergruppe fra Folehaven med bred aldersspredning og med forskellige interesser blev inviteret med ind til kortlægningsarrangementet. Læs mere om arbejdsgruppen under organisering.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Beboerne mødtes til en workshop, hvor de gennemgik Place Standard Tool. Input fra dialogen blev taget med i udformningen af kortet. Forud for workshoppen havde en arbejdsgruppe haft en fællesvandring rundt i kvarteret med tre stop/nedslag. Her gik de i en gruppe og blev guidet uden brug af værktøjet, men brug af sanseregistreringer. Her spurgte vi deltagerne: hvis kvarteret var en farve, en smag etc

Kortlægningen og dialogen foregik rundt om et bord med et stort kort i midten og med PST til brug for alle.
Vurderingerne i PST blev drøftet, og deraf kom der input til velkomstpjecen.

Vi besøgte 12 af de 14 kategorier i værktøjet, hvor vi undersøgte
Folehavekvarterets kvaliteter og udfordringer.
Derigennem kiggede vi på, hvad vi kan fortælle om i en
velkomstbog for at give beboere og nye tilflyttere et værktøj til
at forstå og bruge kvarteret.
Her med fokus på tre forskellige områder:
Særlige kvaliteter
Særlige opmærksomhedspunkter
Aktører/institutioner/faciliteter (som kan præsentere sig selv
i bogen)

Se præsentationen af brug af værktøjet i Folehave-kvarteret og det endelige produkt i fil 1
Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i fil 2

Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

Organisering og samarbejdspartnere

Under helhedsplanen blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper - herunder arbejdsgruppen som skulle arbejde med fortællinger, identitet og fællesskab (FIF-gruppen). Arbejdsgruppen tæller både beboere fra folehave-kvarteret, samt engagerede aktører fra Valby Lokaludvalg, Margrethekirken, Forældrebestyrelsen på Kirsebærhavens Skole, en medarbejder fra den boligsociale helhedsplan og to medarbejdere fra byfornyelsessekretariatet.
Tovholder for indsatsen var medarbejder fra helhedsplanen.

Rekruttering

Tovholderen rekrutterede proaktivt deltagerne til arrangementet for at få så forskellige aldre og borgere repræsenteret

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke relevant. Indsatsen var en del af Projekt Byens Rum - Livet mellem husene

 

Jeg synes det sjove i værktøjet er, at man skal finde en score sammen, hvor det ikke handler om at få ret eller få det sidste ord. Man skal forhandle lidt. ’Så lander den sgu nok på en 5´er’. Det gav noget i forhold til at finde en enighed eller en konsensus.
Hvis du havde spurgt mig før det her, så ville jeg sige, at det virker fjollet at skulle sætte tal på. Men det gør noget, at man sammen skal vurdere det og forklare det. Og så kan man se potentialet. Og det tvinger én til at tage stilling. Det behøver man ikke i andre metoder.

Malene Sakskilde, Netværkskoordinator, Den boligsociale helhedplan, SURF Valby

Virkning

Vi har fået flere perspektiver i spil på vores produkt. Redskabet gjorde, at flere brugere og beboere har været inde over og kvalificere valget af steder og ruter og highlights. Eksempelvis kom der flere ”yndlingssteder” frem og der blev
foreslået flere løsninger med skiltning af smutveje til offentlig transport og gode veje igennem kvarteret.

Redskabet gør, at man ikke holder workshop/møde på samme måde om ellers – alle kommer i spil.

Godt redskab i den tidlige fase.

Helt bestemt en ny måde at ide-genere på.
Det visuelle har betydning – selve cirklen – virker godt som dialog-redskab.

Redskabet gør, at man får set både potentialer og udfordringer i et område/sted, der skal udvikles. Selve kortlægningen med figuren i cirklen, er dog blot et øjebliksbillede. Den fungerer i situationen – som dialogredskab og ikke som evaluering/analyse (hvilket heller ikke var formålet).

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Da vi ikke arbejdede med et sted, var det en udfordring at tilpasse værktøjet til et produkt. Det kan bruges, men kræver tilpasning til kontekst.

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Opmærksomhedspunkt 1: Overvej om man reelt er villig til at gå ind i denne type af processer, hvor man ikke kan kontrollere hvilke idéer eller forslag, der kommer fra borgerne, der deltager i processen. Dette handler også om timing, og hvornår man inddrager borgerne i forhold til beslutningsprocesser.

Opmærksomhedspunkt 2: Selvom værktøjet er visuelt, så er det samtidigt et værktøj, der kræver ord, hvis Place Standard Tool bliver brugt i en gruppesammenhæng, hvor en dialog om vurderingerne er en del af processen. Det at man skal vurdere med et tal, gør at man får flere argumenter på banen, hvis man skal overbevise nogle andre ift. at sætte x´et et bestemt sted. Du bliver nødt til at komme med en uddybning og ikke kun et tal.

Generelle læringspunkter fra projektet:
• Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

• Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

• Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

• Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

• Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

• Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

• Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

• Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

• Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

• Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

• Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

• Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

 

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

I Folehaven i Københavns Kommune blev deltagerne i beboergruppen som forberedelse til kortlægningsarrangementet bedt om at give området en farve og en smag. Der kan komme nogle andre beskrivelser på stedet, som måske ikke ville være kommet frem, hvis man fik at vide, at man skulle beskrive stedet kun med ord. Eksempelvis:
Folehave-kvarterets farve er:
- Grøn pga. de mange grønne områder
- grå/metallisk pga. hegn og mure der afgrænser og opdeler områder

Folehave-kvarterets smag er:
- Bitter pga. dårligt ry
- sødt, når man er kommet ind bag det første indtryk

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x