Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Una Arnbjørn
Projektleder
Fagligt Fælles Forbund 3F
Tlf: 6025 3417
una.arnbjorn@3f.dk

Formål

Formålet med projekt Friske Lunger i Arbejde er at fremme lungesundheden på landets erhvervsskoler med fagretninger indenfor teknologi, byggeri og transport. Projektet er et samarbejde mellem 3F og Lungeforeningen.

Projektet har blandt andet til formål, at:
- Nå ud til så mange relevante erhvervsskoler som muligt
- Give 2000 lungefunktionsmålinger
- Bidrage til at sikre en røgfri fremtid
- Bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø
- Skabe opmærksomhed på lungernes funktion og vigtigheden af, at de holdes sunde
- Skabe opmærksomhed omkring cocktaileffekten – den ekstra skadelige effekt af arbejdsmiljøet og rygning i kombination

Målgruppe & Arena

Projektets arena er erhvervsskoler med fag indenfor hovedområdet teknologi, byggeri og transport. Projektets primære målgruppe er GF1 og GF2-elever, men også elever på hovedforløbet er en del af den bredere målgruppe. Derudover er ledere, lærere og andet personale også en del af projektet.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Projektet udbyder tre tilbud på initiativer for deltagelse til erhvervsskolerne. Skolerne bestemmer selv hvilke initiativer, de ønsker at deltage i samt i hvilket omfang, de ønsker deltagelse.

Lunger på arbejde
Vi tilbyder en indføring i Lungeforeningens undervisningsplatform www.lungerpåarbejde.dk. Vi vil blandt andet gennemgå de forskellige elementer af platformen, prøve nogle af platformens øvelser på egen krop, samt give et bud på hvordan lærerne kan bruge platformen i undervisningen på erhvervsskolen gennem forskellige undervisningsskabeloner. Formålet med at undervise lærerne på erhvervsskolerne i ’Lunger på arbejde’ er at implementere platformen i den daglige undervisning, så den kan blive en fast del af undervisningen i arbejdsmiljø og sundhed mange år fremover. Undervisningen styrker elevernes viden om lungerne og gør dem opmærksomme på vigtigheden af sunde lunger, samt hvordan de passer på dem under uddannelsen og på fremtidige arbejdspladser.

Event
I samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder vi at komme forbi erhvervsskoler over hele landet og skabe opmærksomhed omkring lungesundhed. Til eventen vil der blive gennemført lungefunktionsmålinger. En lungefunktionsmåling er en test, der viser, hvordan lungerne har det. Testen fungerer også som et pædagogisk redskab til at gå i dialog med eleverne om lungesundhed, samt hvordan et arbejdsmiljø med røg, støv og partikler og rygning kan forårsage skade på lungerne. Derudover tilbyder eventen forskellige aktiviteter, der giver mulighed for på egen krop at opleve, hvordan det er, når lungerne er syge. Der er også mulighed for, at kommunen eller andre organisationer deltager på dagen, så skolerne kan have en dag med fokus på flere aspekter af sundhed.

Kulturforløb
Kulturforløbet i Friske Lunger i Arbejde handler om at skubbe kulturen på erhvervsskolerne i retning mod en bedre sundhed og lungesundhed – det vil sige mod et sundere miljø på hele skolen, både når det gælder undervisningssituationer, og når det gælder alt det, der foregår på skolen, men som ikke er undervisning. I Kulturforløbskataloget kan der hentes inspiration til hvilke indsatser, der kan gennemføres for både undervisningsmiljøet og for det sociale miljø på skolen, ligesom der kan findes simple redskaber, som kan bruges til at arbejde med en kulturændring. På den måde kan skolerne skabe deres egen sunde-lunger-politik. Til kulturforløbet kan der bestilles plakater, rygestopkontrakter og dilemmakort til brug på skolerne.

Organisering og samarbejdspartnere

Projekt Friske Lunger i Arbejde foregår i samarbejde mellem 3F og Lungeforeningen. Grundet de lokale 3F-afdelingers samarbejde med erhvervsskolerne indgår disse også i organiseringen. Derudover deltager Dansk Firmaidrætsforbund til alle events. En række kommuner deltager også i projektet.

Kommunernes rolle:
Kommunernes rolle i projektet kan være forskellig og afhænger meget af, hvor meget kommunen ønsker og har mulighed for at deltage. Nogle kommuner har allerede godt samarbejde med erhvervsskolen i deres område, og for dem giver det måske mening at deltage ved event med kuliltemålinger eller andet, så skolen får et bredere og dybere fokus på sundhed. Kommunen har også mulighed for at støtte skolerne i kulturforløbet. Det kan for eksempel være, at kommunen tilbyder et rygestopforløb på erhvervsskolen, eller at de hjælper skolen med at lægge en strategi for, hvordan skolen arbejder sig hen mod at nedbringe antallet af rygere. Kommunen er på denne måde vigtig i fastholdelse af fokus på de unges lunge sund og sundhed generelt.

Rekruttering

Rekrutteringen tager sit udgangspunkt fra de lokale 3F-afdelinger, 3F-skolebestyrelsesmedlemmer, 3F-ere i de lokale uddannelsesudvalg, ledelsen, lærerne, kommunerne og eventuelt andre aktører. Det sikrer en god kommunikation og en stærk stemme for projektet ude på skolerne.

I løbet af foråret 2019 er erhvervsskolerne i regionerne blevet rekrutteret en for en. Rekrutteringen er endnu ikke afsluttet.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Midlerne til projektet er bevilliget af Sundhedsstyrelsen og dertil lægges en stor egenfinansiering fra organisationerne.

 

Projektet kan bruges som et startskud til skolerne, der kan hjælpe dem godt på vej i forbindelse med regeringens handleplan om røgfri skoletid.

Una Arnbjørn, Projektleder, Sundhed, Liv og Arbejdsliv, 3F

Virkning

De unge bliver husket på at bruge værnemidler mod støv, røg, os og partikler i arbejdsmiljøet. Derudover bidrager projektet med stort fokus på, at eleverne undlader at ryge – det vil sige, at de ikke begynder at ryge, og at de, som ryger, stopper. Det antages at når eleverne mærker på egen krop, hvordan en dårlig lungefunktion opleves, er de mere motiveret for at beskytte sig mod både partikler og røg.
Der opsamles data ved lungefunktionsmålingerne.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Projektet har gennem events på erhvervsskolerne erfaret, at de unge forstår vigtigheden af at have sunde lunger, når de får en kropslig oplevelse af, hvordan det føles at leve med dårlige lunger. De erfarer gennem blandt andet sugerørsøvelser, hvor det er svært at trække vejret, at de kan ende i samme situation som deres bekendte og familiemedlemmer med KOL. Samtidig er det vores erfaring, at oplysninger om lungernes anatomi og funktion bidrager yderligere til, at eleverne reflektere over deres valg med hensyn til rygning og lungesundt arbejdsmiljø.
Gennem events, undervisning af lærere og brug af plakater og andre materialer i projektet er det vores erfaring, at erhvervsskolerne arbejder hen mod røgfri skole og røgfri skoletid. På den måde kan projektet bruges som et startskud til skolerne, der kan hjælpe dem godt på vej i forbindelse med regeringens Handleplan om røgfri skoletid.

 

 

 

 

Relateret cases

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!