Aktivitetsdag ”Kom nu med ud i Naturen” med borgerne i Mogenstrup – Næstved Kommune

Projekt Naturens Rige - sundhedsfremmende aktiviteter i natur og mental sundhed

Udskriv case

Kontakt

Tine Thorsboe
Konsulent og projektleder for Naturfriske fællesskaber
Sund By Netværket

Tlf: 24801188
ttho@sundbynetvaerket.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet var for Næstved Kommune et ønske om at opnå større forståelse for, hvad sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum kan i forhold til mental sundhed. De ønskede derudover øget indsigt i nye metoder samt inspiration til, hvordan de kunne udnytte det potentiale, der ligger i naturen. Endeligt var deres hensigt med forløbet at opnå mere viden om, hvad der skulle til for at involvere de af kommunens borgere, der ikke umiddelbart søgte fællesskaber og naturen. Aktionslæringsgruppens overordnede mål var først og fremmest at få indsigt i den nyeste viden om mental sundhed, naturen, borgerinvolvering og skabende fællesskaber. De ønskede ligeledes at blive mere bevidste om, hvordan de kunne øge den mentale sundhed ved at inddrage lokalsamfundet. Hertil søgte de værktøjer til at uddanne frivillige til at være projektmagere. Gruppen var derudover nysgerrig på at opnå viden om, hvilke mekanismer der gør, at samskabelse virker nogle steder og nærmest synes umuligt andre steder.

Målgruppe & Arena

Målgruppen i Naturens Rige har som udgangspunkt været børnefamilier (for at opnå gode vaner med at komme ud i naturen) og erhvervsaktive (for at mindske stress og nedslidning). Løbende i processen blev aktionslæringsgruppen dog opmærksom på, at en langt større målgruppe kunne få gavn af projektet, hvorfor de undervejs udbredte målgruppen til også at omfatte alle indbyggerne i Mogenstrup.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2016 - 31.12.2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Materiale

  Naturen som arena for mental sundhedsfremme på tværs i kommunerneDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Til workshoppen inviterede de forskellige aktører der var tilknyttet Mogenstrup, herunder cykelklubben, vandrelavet, kildelauget, gymnastikforeningen, skolebestyrelse, fiskeriforeningen, golfklubben, en grundejerforening, løbeklubben og dagplejere. Gruppen forsøgte at samle de foreninger i byen, der besad ressourcer, men som også ofte var tilbøjelige til at pleje egne interesser. Det var således et eksperiment, hvorvidt aktionslæringsgruppen kunne bringe foreningerne sammen uden at fortælle, at delformålet var at nedbryde disse særinteresser. Efter workshoppen inviterede aktionslæringsgruppen til to planlægningsmøder hvor interesserede aktører kunne inspirere til form og udvikling af rammerne for aktivitetsdagen. Næstved-gruppen fortalte, at planlægningsmøderne var de mest afgørende i projektet, idet de forskellige aktører først inspirerede hinanden, hvorefter de forpligtigede sig til at være med i udviklingen og udførslen af aktivitetsdagen. Aktionslæringsgruppen havde således ansvar for at facilitere rammen for dagen, og de frivillige forpligtigede sig til at udfylde denne ramme. Den frivillige borger i gruppen har derudover bidraget med et stort engagement, godt kendskab til lokalområdet og kontakten til foreninger. For den frivillige havde muligheden for at få ansvar for centrale arbejdsområder stor betydning og medvirkede til, at han fik et stort udbytte af sin deltagelse. I aktionslæringsforløbet lykkedes det dem at supplere hinanden godt, hvilket de anså som afgørende for deres proces med så mange involverede aktører. En vigtig beslutning for aktionslæringsgruppen var, at de udpegede en tovholder for gruppen, som havde overblik, og som havde styr på, hvilke arbejdsopgaver der skulle laves.

  Rekruttering

  På aktivitetsdagen ”Kom nu med ud i Naturen” var der et fremmøde på omkring 100 voksne og 100 børn. Rekruttering af målgruppen skete via invitationer, som de eksterne partnere (løbeklubben og stavgængerne) delte ud til områdets 800 husstande. Aktionslæringsgruppen promoverede derudover aktivitetsdagen ved at hænge plakater op i en børnehave, skole, SFO og i supermarkeder. De skrev pressemeddelelser til TV-Øst og P4-Sjælland. Lokalrådet lavede et opslag på Facebook, der blev reklameret for dagen i lokalavisen, på kommunens hjemmeside og på platformen Mærk Næstved, der beskriver oplevelser i kommunen.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Aktionslæringsgruppen var opmærksomme på vigtigheden i, at alle involverede parter fik ejerskab over aktivitetsdagen, sådan at det gav mening for alle at være med. Når borgere har ansvar og føler, at de kan springe til dér, hvor det giver mening, kommer der noget godt ud af samarbejde.

  Tine Thorsboe, Sundhedskonsulent, Næstved Kommune

  Virkning

  Aktionslæringsgruppen gav udtryk for, at de fik mere indsigt i, hvad der kan tillægges naturbegrebet, og hvordan de kan samskabe i praksis, blandt andet gennem borgerinvolvering og nært samarbejde med lokale aktører i lokalsamfundet. Workshoppen og planlægningsmøderne gjorde ligeledes aktionslæringsgruppen mere bevidst om de muligheder, der ligger i lokalsamfundet, hvormed de har levet op til endnu et af deres mål. Tredje mål var at opnå ny viden om, hvilke mekanismer der gør, at samskabelse virker nogle steder og nærmest synes umuligt andre steder. Om dette mål er nået, var for aktionslæringsgruppen svært at svare på, udelukkende ud fra erfaringer fra Naturens Rige. Et læringspunkt var dog, at de måder der etableres samarbejde på og forventningsafstemmes fra start, er afgørende for om samskabelse lykkes. Aktionslæringsgruppen ønskede endvidere at få værktøjer til at uddanne frivillige til at være projektmagere, sådan at kommunen vil få en mere rammesættende og faciliterende rolle. Næstved-gruppen spillede selv en afgørende rolle for at dette ønske blev nået, idet de selv udviklede mange af værktøjerne. Selvom de endnu ikke nåede helt i mål med ønske, har Naturens Rige givet anledning til, at gruppen gav sig tid til at reflektere over, hvilke værktøjer de har behov for, hvorefter næste skridt vil være at samle op på best practice-erfaringer fra aktionslæringsforløbet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  En af udfordringerne ved at starte et projekt op på tværs af professioner og forvaltninger var for aktionslæringsgruppen været, at det i starten var svært at blive enige om, hvor projektet skulle lande. Det var ifølge Næstved-gruppen nødvendigt at acceptere og slå sig til tåls med, at alle ikke kunne yde lige meget hele tiden. Et læringspunkt for gruppen var i denne forbindelse, at det er vigtigt at forventningsafstemme fra start for at undgå, at dette bliver en løbende udfordring.

  En af udfordringerne ved et aktionslæringsforløb var for gruppen, at det føltes mere arbejdskrævende, end når de har arbejdet med i et lineært projekt, hvor der ligger faste opgaver. I aktionslæringsforløbet havde flere i gruppen fornemmelsen af, at der altid var mere, de kunne gøre. Dette har været en lærerig om end en mere utryg proces for nogen af gruppemedlemmerne. Begge måder at arbejde på har derfor fordele og ulemper, blev det fortalt.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  En af de større udfordringer ved eksternt samarbejde var at få frivillige foreninger til at forpligtige sig til deres opgaver, sådan at projektet ikke forblev på idéniveau. Det var for gruppen svært at balancere mellem at presse foreningerne til at nå en deadline og holde sig tilbage for ikke at risikere at slukke
  deres engagement.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Aktionslæringsgruppen var opmærksomme på vigtigheden i, at alle involverede parter fik ejerskab over aktivitetsdagen, sådan at det gav mening for alle at være med. De belyste, at det ikke er motiverende for frivillige borgere at deltage, hvis medarbejderne fra kommunen dikterer, hvad deres rolle skal være. Når borgere har ansvar og føler, at de kan springe til dér, hvor det giver mening, kommer der noget godt ud af samarbejdet, fortalte de.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x