Borgernær naturudvikling – Herning Kommune

Indsatsen hører under projekt 'Naturens Rige'.

Udskriv case

Kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen
Sundhedskoordinator
Herning Kommune

Tlf: 51 64 86 40
Sualn@herning.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet var for Herning Kommune, at de anså Naturens Rige som et berigende element til den nationale friluftsstrategi, der sætter fokus på styrket sundhed og livskvalitet. Målet med at deltage i Naturens Rige udsprang af det politiske strategiske fokus. Derudover ønskede Herning-gruppen, at natur, kultur og friluftsliv skulle være et aktivt værktøj i arbejdet med sundhed.

Aktionslæringsgruppens overordnede mål var for det første at blive bedre til at skabe meningsfulde fællesskabende aktiviteter i Hernings friluftsliv. De ønskede derudover at undersøge, hvilken værdi der kan tillægges sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum, og få inspiration til at designe sundhedstilbud med naturen som omdrejningspunkt. Endvidere ønskede de fornyet viden om samskabende sundhedstilbud og at blive bedre til at samarbejde på tværs af forvaltninger.

Målgruppe & Arena

Der var fra start ikke defineret en bestemt målgruppe til projektet omkring Gødstrup Sø. Tanken var, at stien som udgangspunkt skulle være for alle, men samtidig skulle bruges mere specifikt til nogle udpegede målgrupper. Aktionslæringsgruppen gjorde sig derfor mange overvejelser om, hvilke målgrupper der kunne have gavn og lyst til at benytte stien og de etablerede zoner.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.08.2016 - 31.12.2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Herning Kommunes aktionslæringsgruppe forestillede sig fra start, at deres projekt skulle have et sygdomsforebyggende sigte. Gennem samarbejdet på tværs af de tre forvaltninger ønskede de at sætte fokus på mental og fysisk sundhed, samt samskabelsesprocesser i udviklingen af stier og natur, der bidrager til borgernær naturudvikling.

  Aktionslæringsgruppen afgrænsede hurtigt i processen deres projekt til udelukkende at omfatte Gødstrup Sø, hvor de besluttede at etablere en fire kilometer lang sti, der skulle have til hensigt at fremme borgernes lyst til at bruge naturen.

  I udviklingsfasen af Gødstrup Sø og sti, har gruppen arbejdet med fire temaer fra friluftstrategien: bevægelse, oplevelse, læring og fællesskab. For at konkretisere hvordan disse temaer indtænkes mere konkret i projektet, gik aktionslæringsgruppen videre med ideen om at installere forskellige zoner omkring stien: Natur-kultur zonen, Sansezonen og Pulszonen.

  Læs mere i opsamlingen nedenfor i materialelisten

  Materiale

  Naturens rige: Naturen som arena for mental sundhedsfremmeDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  En afgørende ekstern samarbejdspartner har været lodsejerne. For at få lov til at anlægge stien omkring søen har aktionslæringsgruppen været i en lang høringsperiode, eftersom lodsejerne har haft mange indvendinger i forhold til placering af stien.

  I forbindelse med anlæggelsen af det nye supersygehus er der blevet etableret en arbejdsgruppe på tværs af Herning Kommune og sygehuset. Gruppen har til opgave at samarbejde om udvikling af det nære rekreative areal tæt på sygehuset

  Foruden disse samarbejdspartnere har aktionslæringsgruppen samarbejdet med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Frivillige mænd og Region Midt. Kontakten til disse samarbejdspartnere har været netværksbaseret og personafhængigt og derfor ikke systematisk.

  Rekruttering

  Eftersom stien endnu ikke står færdig, og der derfor ikke har været behov for at rekruttere målgrupper, afventer aktionslæringsgruppen med denne proces. De har dog gjort sig tanker om, at de i forbindelse med stiens indvielse i december 2017 vil benytte sig af en bred kommunikationsstrategi om naturens rekreative effekt, ligesom Pulszonen senere vil åbne op for kendskab til mulighederne for motion i naturen.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  , ,

  Virkning

  Idet aktionslæringsgruppen endnu ikke er begyndt afprøvningen af de forskellige zoner på stien i praksis, har de endnu ikke kunnet observere, hvilken værdi naturen har for de målgrupper, stien er tiltænkt.

  Det var for gruppen i Herning en udfordring at benytte sig af aktionslæringsmetodens principper om vekselvirkning mellem afprøvning af nye handlinger og refleksion, idet de tre forvaltninger, som tog del i forløbet, havde forskellige retningslinjer fra deres bagland

  Af de fire mål som aktionslæringsgruppen opstillede fra start var det primært sidste mål omkring etablering af samarbejde på tværs, det i nogen grad er lykkes at opnå. Inden for projektets rammer har gruppen ikke opnået at skabe meningsfulde fællesskabsgenererende aktiviteter, designe sundhedstilbud med naturen som omdrejningspunkt og skabe gode historier og fornyet viden om samskabende sundhedstilbud. Disse mål forestiller gruppen at nå, når de er længere i processen.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  De har i aktionslæringsgruppen mødt mange udfordringer i samarbejdet, hvilket har handlet om for lidt forventningsafstemning fra start. Det har fundet det udfordrende at blive enige om, hvor stor vægt de forskellige områder (sundhed, natur og kultur) skulle have, og hvor store armbevægelser projektet tillod. Fokus har primært været rettet mod sundhed, og oplevelsesdimensionen og installationer blev derfor sat på standby, da projektet først skulle konkretiseres. Dette medførte, at nogle i aktionslæringsgruppen følte sig tilsidesat. Generelt har arbejdet med stien omkring Gødstrup Sø været en langsom proces, hvilket har demotiveret flere af deltagerne.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Retrospektivt har aktionslæringsgruppen givet udtryk for, at Naturens Rige og aktionslæring ikke passer ind i måden, de arbejder på i Herning Kommune. Gruppen påpegede, at det for dem er naturligt at handle og reflektere undervejs frem for at teoretisere på noget, der endnu ikke er.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x