Tilskud til nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Udskriv case

Kontakt

Louise Bæk Thomsen
Konsulent
Røgfrit Odense, Odense Kommune

Tlf: 23 41 68 34
LOUBT@odense.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er, at sikre en ensartet procedure omkring tilskud til nikotinsubstitution til borgere i Odense Kommune, samt at sikre en løbende opdatering af brugen af nikotinsubstitution i STOP-forløbene baseret på den nyeste evidens. Ydermere har indsatsen som formål at tilbyde differentierede STOP-forløb, således at flere målgrupper tilgodeses, hvilket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak, og som skal medføre en reduktion i antallet af borgere i Odense Kommune, der ryger og bruger andre nikotinprodukter.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er borgere i Odense Kommune, der deltager på et STOP-forløb, afholdt af Røgfrit Odense.
Tilskud til nikotinsubstitution beror på en individuel vurdering af Røgfrit Odenses rådgiver, ligesom følgende kriterier skal være opfyldt:
Deltageren skal
- Have et nikotinforbrug svarende til 15 cigaretter eller derover
- Være udenfor arbejdsmarkedet*
- Se det som en økonomisk barriere at selvfinansiere nikotinsubstitution

*Følgende kategoriseres som værende udenfor arbejdsmarkedet
a) Hjemmegående
b) Førtidspensionist
c) På efterløn/overgangsydelse
d) Arbejdsløs/i aktivering
e) På kontanthjælp
f) Studerende, skoleelev
g) På orlov
h) Andet

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Røgfrit Odense står for indsatsen, og den ansvarlige for indsatsen er den enkelte konsulent/rådgiver, der uddeler taloner til tilskud.

  Administration:
  Ved indledende samtale efter tilmelding identificerer rådgiveren, hvorvidt deltageren opfylder ovenstående kriterier for tilskud til nikotinsubstitution.
  Brugen af nikotinsubstitution italesættes som normalt på forløbene. Hvis der under den indledende samtale er lavet en aftale om tilskud til nikotinsubstitution, bliver borgeren efter mødegangens afslutning og modtager en talon, der berettiger til tilskud til nikotinsubstitution. Det er rådgiveren der udskriver en talon, der af borgeren kan udløses på alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune. Røgfrit Odense, Odense Kommune, har samarbejdsaftaler med apotekerne i byen omkring udleveringen. Talonen udleveres kun ved personligt fremmøde af deltageren. Er der tale om et online STOP-forløb, noteres deltagerens foretrukne apotek for afhentning, hvorefter apoteket kontaktes og talonen ”ringes ind”.
  Talonen beløber sig på 425 kr., svarende til 2 ugers forbrug af nikotinsubstitutionsprodukter, og der udleveres maksimalt 3 taloner pr. deltager pr. forløb. Talonerne udleveres på hhv. 2., 4. og 6. mødegang.
  Talonen kan kun anvendes én gang, dvs. der kan ikke gemmes et beløb på talonen, og har en gyldighedsperiode på 1 måned. Rådgiveren verificerer talonens ægthed med underskrift og deltagerens CPR-nummer. På apoteket skal deltageren fremvise sundhedskort for bekræftelse.
  Gravide vil ikke modtage tilbud om støtte til nikotinsubstitution, ligesom unge under 18 år, heller ikke vil få tilbudt støtte til nikotinsubstitution, da effekten hos disse målgrupper ikke er tilstrækkeligt belyst.
  På STOP-forløbet får deltagerne vejledning af rådgiveren omkring nikotinsubstitutionsprodukter, deres anvendelse og effekt, samt drøftelse af hvilke produkter, der bedst imødekommer deltagerens behov. Rådgivningen er ikke rettet mod anbefaling af konkrete mærker eller producenter.
  Desuden lægges der i samråd med rådgiveren en plan for udtrapning af brugen af nikotinsubstitutionsprodukter.
  Der udleveres kun nikotinsubstitution i form af NRT-produkter, dvs. rygestopmedicin som Champix og Zyban udleveres ikke.

  Aftale med apotek om udlevering af nikotinsubstitution:
  Der foreligger en aftale med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune om, at der kan afhentes nikotinsubstitutionsprodukter på talonen. Apotekerne er bekendte med talonen og sender hver måned en faktura til Røgfrit Odense med beløb og oversigt over udleverede produkter.
  Røgfrit Odense afholder udgiften i forbindelse med nikotinsubstitution.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der samarbejdes med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune. Indledningsvist har der været afholdt et fælles møde for alle apoteker, hvor samarbejdet, fakturering og udlevering blev drøftet. Der er udarbejdet en formel samarbejdsaftale, hvor ansvarsfordelingen fremgår: Apotek: - Modtage taloner og sikre overensstemmelse mellem oplysninger om navn og CPR-nummer på talon og Sundhedskort - Sikre at talonen er gyldig (gyldigheden er 1 måned) - Rådgive om rygestopmedicin på vanlig vis i forhold til valg af produkt, mulige interaktioner med anden medicin, anvendelse og bivirkninger (bemærk; taloner er kun gældende til nikotinsubstitution og ikke rygestopmedicin som Champix og Zyban) - Sende elektronisk faktura til Røgfrit Odense, Odense Kommune, med oplysninger om borgerens navn og CPR-nummer, samt hvilke produkter, der er udleveret Røgfrit Odense - Rådgive overordnet om rygestopmedicin - Orientere om reglerne for tilskud til nikotinsubstitution på apoteket - Udfylde talon med navn, CPR-nummer, dato og rådgivers underskrift - Gøre opmærksom på, at talonen er personlig og gyldig i 1 måned fra udstedelsen - Sikre at der er overensstemmelse mellem fakturaer fra apotek og udstedte taloner.

  Rekruttering

  Der gøres ikke reklame for tilbuddet om tilskud til nikotinsubstitution nogen steder, derfor har tilbuddet ikke været brugt i rekrutteringsøjemed.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  I Odense Kommune er tilbuddet om tilskud til nikotinsubstitution en del af visionen for et røgfrit Odense i 2030, hvorfor der er afsat midler til den vederlagsfri udlevering. Andel af midler, der er anvendt på nikotinsubstitution, opgøres i samarbejde med kommunens økonomiafdeling. Der samarbejdes med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune

  Der samarbejdes med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune

  Louise Bæk Thomsen, Konsulent, Røgfrit Odense, Odense Kommune

  Virkning

  Den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” anvendes til at vurdere, om antallet af rygere i Odense kommune er reduceret. Udtræk fra Stopbasen bidrager med viden om, hvor mange deltagere der bliver nikotinfri, og er derfor med til at kvalificere vores STOP-forløb (bliver en tilfredsstillende andel af alle deltagere nikotinfri efter deltagelse på vores forløb?).

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Gratis nikotinsubstitution i Halsnæs Kommune

  Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

  Rygestopkursus

  Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

  Kvit det skidt

  Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x