Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Kommune

Kontakt

Louise Bæk Thomsen
Konsulent
Røgfrit Odense, Odense Kommune
Tlf: 23 41 68 34
LOUBT@odense.dk

Formål

Formålet med indsatsen er, at sikre en ensartet procedure omkring vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution til borgere i Odense Kommune, samt at sikre en løbende opdatering af brugen af nikotinsubstitution i rygestopforløb baseret på den nyeste evidens.

Ydermere har indsatsen som formål, at tilbyde differentierede rygestopforløb, således at flere målgrupper tilgodeses, hvilket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak, og som skal medføre en reduktion i antallet af borgere i Odense Kommune, der ryger.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er borgere i Odense Kommune, der deltager på et ordinært rygestopforløb (et såkaldt STOP-forløb), afholdt af Røgfrit Odense.

Dertil kommer Lægemiddelstyrelsens anvisninger om, hvem der er berettiget til at modtage tilskud:
Have ingen eller kort uddannelse = højeste gennemførte uddannelse er
a) Folkeskole
b) Gymnasium
c) Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser, mm)
d) Faglært inden for håndværk, kontor, mm., eller
e) Anden faglig uddannelse
Være udenfor arbejdsmarkedet = hvor erhvervsmæssig status er én af nedenstående
a) Hjemmegående
b) Førtidspensionist
c) På efterløn/overgangsydelse
d) Arbejdsløs/i aktivering
e) På kontanthjælp
f) Studerende, skoleelev
g) På orlov
h) Andet

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Røgfrit Odense står for indsatsen, og den ansvarlige for indsatsen er den enkelte konsulent/rådgiver, der uddeler taloner til tilskud.

Dispensation fra Lægemiddelstyrelsen:
Nikotinsubstitution må kun udleveres vederlagsfrit, såfremt der ligger en godkendt dispensationsansøgning fra Lægemiddelstyrelsen. Nikotinsubstitutionsprodukter er et lægemiddel med en vis afhængighedsskabende karakter, hvorfor der skal søges om lov til vederlagsfri udlevering.
I en dispensation beskrives formål, målgruppe, procedure for udlevering, antal taloner/beløb, som deltageren får udleveret, samt ønske for den periode, dispensationen skal gælde for. Tobakskoordinator er ansvarlig for ansøgningen, samt forlængelse af dispensationen.

Administration:
Ved indledende samtale efter tilmelding identificerer tobaksrådgiveren, hvorvidt deltageren er storrygende, har ingen eller kort uddannelse, og/eller om deltageren er uden for arbejdsmarkedet, jf. ovenstående definitioner.
Brugen af nikotinsubstitution italesættes som normalt på forløbene. Hvis der under den indledende samtale er lavet en aftale om gratis udlevering af nikotinsubstitution, bliver borgeren efter mødegangens afslutning og modtager en talon, der berettiger gratis udlevering af nikotinsubstitution. Det er tobaksrådgiveren der udskriver en talon, der af borgeren kan udløses på alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune. Røgfrit Odense, Odense Kommune, har samarbejdsaftaler med apotekerne i byen omkring udleveringen. Talonen udleveres kun ved personligt fremmøde af deltageren.
Talonen beløber sig på 425 kr., svarende til 2 ugers forbrug af nikotinsubstitutionsprodukter, og der udleveres maksimalt 3 taloner pr. deltager pr. forløb. Optimalt udleveres en talon på hver 2. mødegang.
Talonen kan kun anvendes én gang, dvs. der kan ikke gemmes et beløb på talonen, og har en gyldighedsperiode på 1 måned. Tobaksrådgiveren verificerer talonens ægthed med underskrift og deltagerens CPR-nummer. På apoteket skal deltageren fremvise sundhedskort for bekræftelse.
Gravide vil ikke modtage tilbud om støtte til nikotinsubstitution, ligesom unge under 18 år, heller ikke vil få tilbudt støtte til nikotinsubstitution, da effekten hos disse målgrupper ikke er tilstrækkeligt belyst.

På rygestopforløbet får deltagerne vejledning af tobaksrådgiveren omkring nikotinsubstitutionsprodukter, deres anvendelse og effekt, samt drøftelse af hvilke produkter, der bedst imødekommer deltagerens behov. Rådgivningen er ikke rettet mod anbefaling af konkrete mærker eller producenter.

Desuden lægges der i samråd med tobaksrådgiveren en plan for udtrapning af brugen af nikotinsubstitutionsprodukter.
Der udleveres kun nikotinsubstitution i form af NRT-produkter, dvs. rygestopmedicin som Champix og Zyban udleveres ikke.

Aftale med apotek om udlevering af nikotinsubstitution:
Der foreligger en aftale med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune om, at der kan afhentes nikotinsubstitutionsprodukter på talonen. Apotekerne er bekendte med talonen og sender hver måned en faktura til Røgfrit Odense med beløb og oversigt over udleverede produkter.
Røgfrit Odense afholder udgiften i forbindelse med nikotinsubstitution.

Organisering og samarbejdspartnere

Der samarbejdes med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune. Indledningsvist har der været afholdt et fælles møde for alle apoteker, hvor samarbejdet, fakturering og udlevering blev drøftet.
Der er udarbejdet en formel samarbejdsaftale, hvor ansvarsfordelingen fremgår:
Apotek:
- Modtage taloner og sikre overensstemmelse mellem oplysninger om navn og CPR-nummer på talon og Sundhedskort
- Sikre at talonen er gyldig (gyldigheden er 1 måned)
- Rådgive om rygestopmedicin på vanlig vis i forhold til valg af produkt, mulige interaktioner med anden medicin, anvendelse og bivirkninger (bemærk; taloner er kun gældende til nikotinsubstitution og ikke rygestopmedicin som Champix og Zyban)
- Sende elektronisk faktura til Røgfrit Odense, Odense Kommune, med oplysninger om borgerens navn og CPR-nummer, samt hvilke produkter, der er udleveret

Røgfrit Odense
- Rådgive overordnet om rygestopmedicin
- Orientere om reglerne for udlevering af vederlagsfri nikotinsubstitution på apoteket
- Udfylde talon med navn, CPR-nummer, dato og rådgivers underskrift
- Gøre opmærksom på, at talonen er personlig og gyldig i 1 måned fra udstedelsen
- Sikre at der er overensstemmelse mellem fakturaer fra apotek og udstedte taloner.

Rekruttering

Der gøres ikke reklame for tilbuddet om tilskud til nikotinsubstitution nogen steder, derfor har tilbuddet ikke været brugt i rekrutteringsøjemed.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

I Odense Kommune er tilbuddet om tilskud til nikotinsubstitution en del af visionen for et røgfrit Odense i 2030, hvorfor der er afsat midler til den vederlagsfri udlevering.
Andel af midler, der er anvendt på nikotinsubstitution trækkes fra rådata i Rygestopbasen.

 

Der samarbejdes med alle apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg i Odense Kommune, samt apoteksfilialer fra omkringliggende kommuner, der har adresse i Odense Kommune

Louise Bæk Thomsen, Konsulent, Røgfrit Odense, Odense Kommune

Virkning

Den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” anvendes til at vurdere, om antallet af rygere i Odense kommune er reduceret.
Udtræk fra Rygestopbasen bidrager med viden om, hvor mange deltagere der bliver røgfri, og er derfor med til at kvalificere vores rygestoptilbud (bliver en tilfredsstillende andel af alle deltagere røgfri efter deltagelse på vores forløb?).

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Relateret cases

Gratis nikotinmedicin

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinmedicin til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!