Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Udskriv case

Kontakt

Margrethe Pedersen
Sundhedskonsulent
Sundhedsstaben, Billund Kommune

Tlf: 79727307
mpe@billund.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at forebygge rygestart hos børn og unge.
Det overordnede mål er, at ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030.

At der årligt ses en faldende forekomst af rygere, snusbrugere og brugere af vandpiber blandt eleverne
At ingen elever i grundskoler ryger i 2025

Målgruppe & Arena

Projektet gennemføres i kommunens seks grundskoler fra 2019 til 2021.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2019 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Et tre-årigt projekt opstartet februar 2019.

  Indsatser på grundskoler:
  At alle seks grundskoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri skoletid for elever august 2019
  At alle skoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri arbejdstid for medarbejderne marts 2020.

  Den primære forebyggende rygeindsats på grundskoler i Billund Kommune er baseret på X:IT udviklet af Kræftens Bekæmpelse.
  Indsats 1:
  Indsats: X:IT og Cool uden Røg
  Målgruppe: 7-9 klasse
  Udfører: Lærer på skolerne
  Projektmedarbejder: Rygestopforløb til elever og samarbejde med lærerne på skolerne om implementering af X:IT
  Der er etableret en lokal netværksgruppe, hvor skolekoordinatorerne, projektmedarbejder og projektleder mødes ½ årligt.

  Indsats 2:
  Indsats: Forebyggende sundheds information og dialog med elever og forældre om rygning.
  Målgrupper: Elever på mellemtrin 4-6 klasse og forældre.
  Udfører: Projektmedarbejder i samarbejde med skolerne.
  Denne indsats prioriteres på linje med X:IT indsatsen.

  Se projektplan i bilag 1 og det udarbejdede undervisningsmateriale til brug for 4-6. klasserne i bilag 2. Den samlede lektionsplan for mellemtrinet er udviklet, så der skabes en glidende overgang fra klassetrin til klassetrin, og ligeledes sikrer indsatsen en fornuftig overgang og introduktion til indholdet i X:IT i overbygningen. Materialet har fokus på sundhed og sociale kompetencer, sunde fællesskaber, gruppe pres og egne grænser

  Se evaluering af hele indsatsen fra efterår 2022 i bilag 3

  Materiale

  ProjektplanDownload

  Undervisningsmateriale - mellemtrinetDownload

  EvalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er nedsat en styregruppe bestående af to politikere, direktøren for Børn og Unge, Skolechefen, en repræsentant fra kommunens ungdomsuddannelser, en forældrerepræsentant, lederen af Sundhedsstaben og projektlederen.

  Herunder er der nedsat en projektgruppe bestående af projektlederen, en projektmedarbejder, to grundskole-elever, en elev fra en ungdomsuddannelse og en skolelærer.

  Projektlederen er ansvarlig for at projekterne gennemføres jf. projektbeskrivelse og referer til Styregruppen. Projektmedarbejderen har den direkte og praktiske kontakt til skolerne, der skal sikre implementeringen af X:IT forløb og gennemføre tilbud til mellemtrinnet. Desuden tilbyde skal projektmedarbejderen tilbyde rygestopforløb til elever.
  Der er et tæt samarbejde mellem projektleder og projektmedarbejder.

  Rekruttering

  Jf. projektbeskrivelsen og den politiske og ledelsesmæssige beslutning er skolerne forpligtet til at deltage og gennemføre projektet.
  Projektmedarbejderen har tæt kontakt til skolekoordinatorerne og sikrer, at de holder fokus på deres undervisnings opgaver i X:IT programmet.

  Økonomi pr. år

  400.000 - 500.000

  Der er afsat 1.500.000 kr. til de to parallelle projekter om forebyggelse af rygestart hos børn og forebyggelse af rygestart hos unge. Beløbet dækker den treårige projektperiode.
  Størstedelen af beløbet er afsat til en fuldtidsansat projektmedarbejder. Desuden kompenseres skolerne med et beløb for hver skolekoordinator.

  Generelt tager lærerne ikke længere elever i at ryge. Tidligere så lærerne grupper af elever gå væk for at ryge. Dog er snus blevet en udfordring på flere skoler.

  Margrethe Pedersen, Sundhedskonsulent, Sundhedsstaben, Billund Kommune

  Virkning

  • Røgfri skoletid er implementeret. Cigaretrygning og brug af e-cigaretter i skoletiden ses ikke længere på grundskolerne. På nogle skoler er snus i stedet blevet en udfordring.
  • X:IT-undervisningen ved lærerne er implementeret og indgår i skolernes årsplan.
  • For nogle skoler har Røgfri Aftaler været et godt redskab til at inddrage forældrene, mens de på andre skoler har været mindre virkningsfulde.
  • Generelt udtrykker skolerne tilfredshed med projektet, samarbejdet med projektmedarbejderen og processerne for implementering.
  • På trods af Coronapandemien i 2020 og 2021 er det lykkes at implementere Røgfri skoletid, X:IT-undervisning og Røgfri Aftaler på grundskolerne takket være skolekoordinatorernes store indsats understøttet af projektmedarbejder og projektleder.


  Evalueringen af Billund Kommunes projekt viser, at Billund Kommune har taget effektive skridt i den tobaksforebyggende indsats blandt børn i grundskoler.
  Men der er fortsat behov for at børn og unge får viden om tobak og for at iværksætte indsatser, som kan understøtte målet om, at ingen børn og unge ryger i 2030.
  Det er besluttet:
  • At grundskolerne forsætter X:IT-indsatserne på grundskolerne til 7.- 9. klasser
  • At grundskolerne fortsætter den tobaksforebyggende indsats til 4.- 6. klasser
  • At forældre i højere grad søges inddraget i den tobaksforebyggende indsats med fokus på snus

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Med afsæt i Billund Kommunes partnerskab i Røgfri Fremtid og Region Syddanmarks Sundhedsaftale har HR og Sundhedsstaben i projektperioden kunnet inddrage og samarbejde med kommunale forvaltninger/afdelinger om forebyggelse af tobak:

  • Der etableres skilte med venlige henstillinger om at ikke at ryge, hvor børn og unge færdes ved idrætshaller
  • Der arbejdes hen mod etablering af tilsvarende skilte ved legepladser.
  • Der er indgået et tættere samarbejde med den lokale Ungdomsskole og SSP konsulenterne om forebyggelse af rusmidler blandt unge
  • Der er et samarbejde med tandplejen om undervisning på grundskolerne

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Læs uddybende mere i projektevalueringen - bilag 3

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Læs uddybende mere i projektevalueringen - bilag 3

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Læs uddybende mere i projektevalueringen - bilag 3

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

  En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x