Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Udskriv case

Kontakt

Thea Julie Rasmussen
Projektleder
Dansk Skoleidræt

Tlf: 29856835
tjr@skoleidraet.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Hovedformål: At skabe en tryg skolestart for kommende skolebørn

Delmål 1: At børnehavebørn danner trygge relationer til skolebørn i overgangen til skolen, hvorved de indgår i børnefællesskaber og udvikler sociale kompetencer

Delmål 2: At skabe en høj grad af genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole (fysiske rammer, børn, voksne, lege og strukturer)

Delmål 3: At styrke samarbejdet på tværs mellem det pædagogiske personale i børnehave og skole

Målgruppe & Arena

Målgruppen for projektet er børnehavebørn i institutionernes storegrupper – både de der er skoleparate, men evt. også børn som er i risiko for skoleudsættelse. Gennem et pilotprojekt fandt vi ud af, at projektet kan have en stor positiv effekt for udsatte børn ift. at udvikle sociale kompetencer og dermed øge selvværdet hos denne målgruppe.
Derudover inddrages elever fra skolernes børnehaveklasser som brobyggere, så selve overgangsarbejdet foregår i børnehøjde.
Endeligt er det pædagogiske personale i børnehavernes storegrupper samt børnehaveklasselederne en væsentlig målgruppe.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Planlægningsfase
  En projektleder fra Dansk Skoleidræt holder et formøde med en konsulent fra kommunen, hvor det besluttes, hvordan børnehaver og skoler kobles sammen. Efterfølgende laver projektlederen lokalaftaler med børnehaver og skoler telefonisk omkring datoer, m.m.

  Workshops og afprøvning
  For det pædagogiske personale i hvert team (bestående af én skole og de børnehaver, der er koblet til denne skole) afholdes to workshops á tre timer. Disse workshops faciliteres af Dansk Skoleidræt. Personalet introduceres til en kategorisering af lege, afprøver en række lege, og udvælger et katalog, som de vil anvende med udgangspunkt i viden om deres børn samt den introducerede kategorisering af lege.
  Mellem og efter workshops afprøver personalet legene med børnegrupperne (storegruppe i børnehave og elever i børnehaveklasse) hjemme i deres vante rammer og som en del af deres almindelige arbejde med børnene. Ud fra deres oplevelse og feedback justeres udvalget af lege.

  Besøgs- og bevægelsesdage
  Der afholdes to besøgsdage i børnehaven á 2-3 timer, hvor én børnehaveklasse besøger den samme børnehave begge gange (=genkendelighed og tryghed). Til besøgsdagene igangsætter både pædagoger og børnehaveklasseledere de lege, som de har udvalgt. Derudover kan der kan spises madpakker sammen og evt. leges frit på legepladsen.
  Efter besøgsdagene kommer børnehavebørnene på besøg på skolen til en bevægelsesdag (ca. 3 timer), hvor børnene leger de samme lege med de samme børn, og derved får en positiv oplevelse med høj grad af genkendelighed i det første møde med skolen.
  Alle disse aktiviteter foregår inden for personalets almindelige arbejdstid (formiddagstimer).

  Evaluering
  Efter forløbet deltager det pædagogiske personale i et to-timers evalueringsmøde.

  Forankring
  Det er målet, at skoler og børnehaver klædes på til selv at kunne varetage dette brobygningsarbejde efter projektets ophør.

  Metodisk udgangspunkt: Vi arbejder ud fra genkendelighed i form af voksne, børn, lege, fysiske rammer og strukturer.
  Derudover har vi fokus på, hvordan legene kan udvikle børnene socialt, fysisk og psykisk. Ved at lade børnene lære legene at kende, inden de skal lege med andre, fjerner vi den kognitive udfordring i at forstå og omsætte regler for legene, hvilket giver rum til udvikling af de sociale, fysiske og psykiske kompetencer.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Ekstern tovholder: Dansk Skoleidræt
  Koordinerende parter fra kommunen: Skolekonsulent, ledere fra børnehaver og skoler.
  Udførende parter: Børnehaveklasseledere og pædagoger fra børnehavernes storegrupper.

  Organisering: De deltagende skoler kobles til et antal børnehaver svarende til antallet af børnehaveklasser på skolen (fx to børnehaveklasser = to børnehaver). Workshops, besøgsdage, bevægelsesdage og evaluering foregår således pr. skole med de tilhørende børnehaver. Hvis flere børnehaver hører til samme skole, vil der blive oprettet et rul, så de skiftes fra år til år.

  Rekruttering

  Skolechefen fra kommunens skoleforvaltning har spurgt lederne på skoler og børnehaver, om de ville være med. Alle sagde ja, hvilket sandsynligvis skyldes, at pilotprojektet har været en stor succes for alle deltagende parter.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  168.000 kr. for facilitering af fire forløb incl. fire evalueringsrapporter (én evaluering pr. forløb/skole).

  Ud over denne pris vil der være udgifter til vikardækning ifbm. workshops (= 2 x 3 timer) og slutevaluering (= 2 timer) pr. deltagende personale.

  ”Det samarbejde som pilotprojektet har været i stand til at skabe mellem personalegrupperne på to workshops, bare sådan lige, har vi forsøgt at skabe i 6 år.”

  Tina, Leder, Valhalla Børnehus

  Virkning

  Da projektets udrulning lige er påbegyndt, kan vi kun kigge på virkningen fra det foregående pilotprojekt.

  Generelt var pilotprojektet meget succesfuldt, og alle tre delmål er blevet indfriet:

  Delmål 1: Børnehavebørnene dannede undervejs i projektet trygge relationer til skolebørnene. Allerede på 2. besøgsdag var der stor gensynsglæde, kram og fri leg på tværs af børnegrupperne.

  Delmål 2: Der blev med succes skabt en høj grad af genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole. Det var især tydeligt på de usikre børn, hvordan denne genkendelighed og velkendte struktur med udgangspunkt i leg (som børn kender) øgede deres selvværd undervejs og dermed deres muligheder for med succes at indgå i børnefællesskaberne.

  Delmål 3: Det pædagogiske personale har i den grad styrket deres samarbejde på tværs. En pædagog nævnte, at hun følte, hun havde fået to nye kollegaer i børnehaveklasselederne, og at det ville være nemmere lige at tage kontakt til dem efter projektet end før. En leder sagde til evalueringen: ”Det samarbejde som pilotprojektet har været i stand til at skabe mellem personalegrupperne på to workshops, bare sådan lige, har vi forsøgt at skabe i 6 år.”

  Det er endnu ikke muligt at se effekten på børnenes skolestart, da de først starter efter sommerferien (august 2020). Men der er fra det pædagogiske personale i både børnehave og skole en klar forventning om, at projektet vil have en effekt på både overleveringen af børnene, de voksnes tidlige indsigt i børnene ift. skolestart samt børnenes oplevelse af at starte i skole.

  Data er blevet indsamlet af to projektledere gennem både systematiserede observationer samt uformelle samtaler på besøgs- og bevægelsesdagene. Derudover har det pædagogiske personale nedskrevet egne observationer undervejs i projektet. Til slut er projektet blevet evalueret af en ekstern part via Delfi metoden, hvor projektledere og pædagogisk personale alle kom med deres inputs.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Nyborg kommune har en uges skolepraktik i marts og skolestart i august, hvorfor projektet er tilpasset til denne plan. Er der tidlig skolestart i kommunen kan en anden organisering være relevant.
  - Sammensætningen af skoler og børnehaver kan ikke altid gå op, da der kun kan være én børnehave pr. børnehaveklasse. Derfor kan der være nogen skoler, der på skift må indgå i projektet med forskellige børnehaver.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ingen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - Dansk Skoleidræt fungerede som 3. part.
  - Personalet i børnehaverne fik selv lov at vælge, hvem der ønskede at være med i projektet.
  - Udgangspunktet at vi alle skulle lege med hinanden - også de voksne - har givet en god stemning omkring projektet.
  - Fokus på det pædagogiske personales ejerskab.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x