En fælles alkoholstrategi – 7 punkter for en sundere alkoholkultur i Aarhus

Politisk opbakning og samarbejde på tværs af byens aktører omkring udviklingen af en sundere alkoholkultur i Aarhus

Udskriv case

Kontakt

Christina Cording Christensen
Specialkonsulent
Aarhus Kommune

Tlf: 29208568
chcc@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Aarhus Kommune har faciliteret udviklingen af en 7-punktsplan for en sundere alkoholkultur i Aarhus.

7-punktsplanen er udviklet i fællesskab med de ovennævnte aktører og blev politisk vedtaget af Aarhus Byråd i slutningen af 2021. Planen indeholder fokuspunkter, som relaterer sig til en sundere alkoholkultur og består af nedenstående hovedpunkter:
• Styrke forældreansvaret
• De unge ved, hvad der virker
• Alternative fællesskaber
• Ligeværdige alkoholfrie alternativer
• Unge lytter til unge
• Strukturelle forandringer
• Opbygge en alliance for en sundere alkoholkultur

7-punkts planen er tænkt som ”byens plan”, da det er alle aktører, der har en aktie i unges alkoholvaner, som er gået sammen om at udvikle planen. Kommunens medarbejdere har stået for at samle og skabe politisk opbakning til arbejdet, og de enkelte aktører har efterfølgende selv været ansvarlige for at føre planen ud i livet. Det har således været et stort ønske at lægge ansvaret ud, hvor forandringerne kan skabes, så det ikke kun er kommunen som institution, der skal være drivkraften i at skabe handling.

1) Formålet med indsatsen har været at forpligte relevante aktører i arbejdet med at skabe en sundere alkoholkultur i Aarhus, særligt blandt unge. Produktet var at udarbejde en fælles strategi, som har et overordnet mål om, at unge i Aarhus skal drikke mindre alkohol. Det skal ske ved at 2) at gøre det socialt acceptabelt at takke nej til alkohol og 3) samtidig øge mulighederne for at tilvælge alkoholfrie alternativer.

Målgruppe & Arena

Målgruppen for samarbejdet har været de unge selv (ungdomsuddannelser/folkeskoler), forældre, aktører i nattelivet, idræts- og kulturforeninger, uddannelsesinstitutioner, politikere, bryggerier, politiet og nationale aktører med viden inden for området.

Det er unges alkoholkultur, der har været omdrejningspunktet for arbejdet – og unge er således målgruppen i selve 7-punktsplanen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/12/2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Den politiske handleplan ”7 punkter for en sundere alkoholkultur blev godkendt i Aarhus Byråd i december 2021”. Implementering af planen er i gang hos de forskellige aktører og på tværs af kommunes magistratsafdelinger.

  Materiale

  7 punkter for en sundere alkoholkultur i Aarhus Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Samarbejdet er faciliteret og organiseret af medarbejdere fra Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg.

  På baggrund af en kortlægning blev relevante aktører i og uden for Aarhus kommune inviteret ind til drøftelser omkring temaet ”unge og/eller alkohol”. Drøftelserne var initieret af Rådmanden for Sundhed og Omsorg, som er ansvarlig for meget af den politiske udvikling inden for sundhedsfremme og forebyggelse i Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommune har primært været faciliterende, og har haft ønske om at være nysgerrige på forskellige perspektiver, og herunder skabe opmærksomhed omkring unges alkoholvaner. Det har således været et stort fokus ikke at være formynderiske.

  På baggrund af de indledende dialogmøder med de forskellige aktører blev der afholdt en stor fælles workshop, hvor der blev skabt en fælles referenceramme, talt om råderum og fremlagt ønsker til det videre samarbejde.

  Der har eksempelvis været et ønske fra aktørerne i nattelivet om, at der bliver sat større fokus på ligeværdige alkoholfrie alternativer i nattelivet, så det ikke blot er en cola, som alternativ til drinks med alkohol, men æstetisk flotte og smagfulde drinks. Dette er blevet til et selvstændigt punkt i den fælles 7-punktsplan for en sundere alkoholkultur.

  Et andet eksempel kom der, på baggrund af arbejdet med 7-punktsplanen, et samarbejde på tværs af kommunen (Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge) og andre aktører vedrørende alkoholfri sidste skoledag, som blev afholdt første gang i 2021. Det er et af de større tiltag, som planen har understøttet og som strukturelt rammer mange unge i grundskolen.

  De 7 punkter for en sundere alkoholkultur er overordnede rammer, som kommunen og de involverede aktører i fællesskab arbejder indenfor. Aktørerne er selv udøvere af, hvordan de specifikt vil udføre de enkelte handlinger, som er med til at sikre det overordnede formål. Som eksempel vurderer hver enkelt ungdomsuddannelse hver især, hvordan de ønsker at arbejde med at skubbe til alkoholkulturen og dermed hvilke tiltag, der iværksættes.

  Aarhus kommune stiller sig til rådighed med sparring m.m. for de uddannelsesinstitutioner, der måtte ønske det. Kommunen har derved en stor rolle som faciliteringskapacitet til at sikre, at alkoholpolitikken udmøntes.

  Rekruttering

  Indsatsens målgruppe er de unge og voksne, som deltager i Aarhus’ natteliv. Målgruppen er derfor allerede eksisterende da indsatsen blev politisk besluttet og påbegyndt udmøntet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Omstrukturering af timer hos medarbejdere.

  Vi har holdt møder med alle aktører i nattelivet, og vi har haft fokus på, at der intet formynderisk skulle være over møderne, men derimod en åben dialog om, hvilke områder vi i fællesskab kan fokusere på for at arbejde frem imod en sundere alkoholkultur i byen.

  Christina Cording Christensen, Specialkonsulent, Center for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

  Virkning

  7- punkts planen skal ses som en kulturændring, som sker over tid. Den største forandring sker lige nu blandt de unge selv, i udskoling, og på ungdomsuddannelserne, hvor der arbejdes med mange forskellige initiativer, der skal gøre det mere acceptabelt at takke nej til alkohol. Derudover er ungdomsuddannelserne også interesserede i at udvikle en fælles alkoholpolitik på tværs af ungdomsuddannelserne. Nedenfor oplistes systematisk de bevægelser, der lige nu sker med afsæt i de 7 punkter i planen for en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Aarhus.

  Punkt 1. Styrke forældreansvaret
  • Der er afholdt temamøder for ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelserne om alkoholkultur og forældre inddragelse.
  • Flere gymnasier afprøver udvikling af forældreforeninger. Hvor forældre f.eks. hjælper til ved fester og understøtter andre aktiviteter i regi af gymnasiet
  • Der er afholdt forestillinger ”Tal om alkohol” med Thomas Milton som er målrettet elever og forældre

  Punkt nr. 4 Alternative fællesskaber:
  • Der har på flere ungdomsuddannelser været events med alkoholfrie øl, og nogle uddannelser afprøver lige nu hvordan de ved at udbyde gratis sodavand til festerne kan reducere forbruget af alkohol.

  Punkt nr. 6 Strukturelle forandringer
  • I Aarhus kommune har man gentænkt sidste skoledag, hvor dagen nu afholdes alkoholfri.
  • Alle ungdomsuddannelser er blevet opfordret til at servere vand, undgå mængderabat på alkohol samt at skabe fester, der støtter fællesskabet. Der er nu mulighed for vand på alle ungdomsuddannelser samt afprøvning af alkoholfrie alternativer og første time uden servering af alkohol til festerne.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  I Aarhus har vi en stærk tradition for at udvikle sammen med borgerne og de øvrige aktører i byen. Det har været afgørende at involvere de aktører, som har viden om og indflydelse på at udsætte alkoholdebuten og reducere alkoholindtaget på en åben og uformel måde. 7-punktsplanen for en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Aarhus er blevet til på baggrund af byens perspektiver og anbefalinger, hvilket skaber et godt udgangspunkt for den konkrete implementering efterfølgende.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der har ikke været nogen nævneværdige barrierer i forhold til at udvikle selve 7-punktsplanen for en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Aarhus.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været særligt fremmende at have uformelle dialogmøder med aktørerne, fordi de reelt er blevet hørt, set og involveret.
  ”Selvom processen til tider, har føltes langsom, så har det været det hele værd, fordi vi har fået en helt anden legitimitet, som har været ekstremt gavnligt for vores samarbejde efterfølgende, at det er blevet formet ud fra det aktørerne, har sagt”.
  Det var særligt fremmende, at vi som kommune ikke havde en agenda på forhånd om, hvad der skulle fylde, men at aktørerne selv kunne pege på mulighedsrum hos dem selv. De har viden fra deres egne brancher og byder ind med inputs derfra.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x