”Frirummet”, et mentalt fristed og positivt energiskabende fællesskab – Vallensbæk Kommune

Projekt Naturens Rige

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Sarah Vega Møller


Tlf:

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet var for Vallensbæk Kommune et ønske om at gøre mere for at fremme den mentale sundhed blandt kommunens borgere. Via deltagelse i Naturens Rige håbede de at opnå ny viden og kompetencer om, hvordan de kunne udnytte naturens muligheder i det sundhedsfremmende arbejde.

Aktionslæringsgruppens overordnede mål var at opnå konkrete erfaringer med samskabelse i praksis og få viden om nye modeller til at fremme det aktive
medborgerskab. Derudover ønskede gruppen at få incitament for samarbejde på tværs af kommunens afdelinger. Endvidere gav Naturens Rige gode muligheder for at sparring til udviklingen af ”Frirummet”, et nyt tilbud til kommunens borgere.

Målgruppe & Arena

Fra start blev det bestemt, at målgruppen i Naturens Rige skulle være stressramte sygemeldte borgere. Siden besluttede aktionslæringsgruppen, at målgruppen også skulle omfatte borgere med angst og depression.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Aktionslæringsgruppen havde en tese om, at uderummet og naturen ville bidrage til målgruppens mentale sundhed, hvorfor dette blev fokus for deres aktionslæringsproces.

Aktionslæringsgruppen planlagde at afholde to workshops som del af udviklingsprocessen af Skovmosen og Frirummet. Første workshop blev afholdt for borgere, der havde været igennem et stressforløb, da Vallensbæk-gruppen ønskede at opnå ny viden om, hvad der skulle til, for at disse borgere vil benytte Skovmosen. Anden workshop havde til formål at informere lokalpolitikere og eventuelle fremtidige samarbejdsparter om Naturens Rige og ideen med Frirummet.

Eftersom Frirummet først kan etableres i 2018, valgte Vallensbæk, at deres aktionslæringsforløb i praksis skulle centreres om borgere, der var tilknyttet Guiden.
Guiden er et tilbud, der udbydes af kommunens jobcenter målrettet ikke-arbejdsmarkedparate kontanthjælpsmodtagere. For aktionslæringsgruppen var formålet med at tænke Guiden ind i aktionslæringsforløbet, at de kunne afprøve metoder og redskaber på en borgergruppe, der ligner den målgruppe, som de ønskede at arbejde med i Frirummet.

Organisering og samarbejdspartnere

For at opnå ny viden om hvilken værdi naturen har for borgergruppen, og hvordan kommende samarbejdspartnere kan understøtte dette, planlagde de i Vallensbæk at invitere borgere og eventuelle samarbejdspartnere samt lokalpolitikere til to forskellige workshops.

Hvor første workshop var en lukket event for borgere, der har været igennem et stressforløb, var anden workshop åben for en bred skare af interessenter og havde til formål at informere lokale aktører om udviklingen i Skovmosen. På dagen deltog lokale politikere, HOFOR6 (som står for udformning og klimatilpasningsdelen) samt nogle fra lokalagenda 21. En indlagt brainstorm walk-and-talk i Skovmosen
med efterfølgende opsamling og diskussion blev ligeledes gennemført på denne workshop. Efterfølgende har interessenterne været inviteret til en ekskursion i
området. De blev præsenteret for områdets udfordringer med oversvømmelser samt introduceret til planlagte fysiske rammer og tiltag.

Rekruttering

Rekruttering af målgruppen skete på to niveauer, eftersom der både blev inviteret borgere til workshoppen og til aktiviteten i Guiden. Rekruttering af borgerne til workshoppen skete via en annoncering i kommunens nyhedsbrev og gennem samarbejde med kommunens jobcenter. Derudover blev der lavet et Facebook-opslag. Eftersom Guiden ikke er et valgfrit tilbud, krævede denne del ikke borgerrekruttering, men en aftale med jobcenteret.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

, ,

Virkning

Ifølge gruppen fik de gennem afholdte workshops med henholdsvis borgere og samarbejdspartnere flere erfaringer med samskabelsesprocesser i udviklingen af et projekt. Aktionslæringsgruppen ønskede ligeledes at få større kendskab til modeller, der kan understøtte og fremme det aktive medborgerskab. Gennem afholdte workshops i kommunen fik de ny viden om, hvordan billeder kunne benyttes til i større grad at involvere borgerne i deres eget forløb, hvilket fremstod klart
efter afprøvningen med Guiden. Et vigtigt mål at nå for Vallensbæk-gruppen har ligeledes været at få incitament til samarbejde på tværs af kommunen. Her påpegede gruppen, at Naturens Rige har givet dem en anledning til at arbejde på
tværs omkring Skovmosen, men de påpegede ligeledes, at tid og økonomi til stadighed er en barriere for samarbejde på tværs af forvaltninger. Endvidere havde gruppen et mål om at få sparring til udviklingen af Frirummet. Dette mål har de nået
ved for det første at afholde workshops, hvor der har været rum for dialog med interessenter, og for det andet gennem erfaringsudveksling med andre
kommuner i regi af Sund By Netværket. Dette gav mulighed for at få nye øjne på deres idéer og sparring til, hvordan de ellers kunne tilgå projektet og dets udfordringer.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

En af de store udfordringer ved nærværende aktionslæringsforløb har for Vallensbæk været økonomien.

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x